نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، فاطمه بررسی مؤلفه‌های ترتیب واژه در زبان لری خرم‌آبادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آذرشب، محمد علی واکاوی فرهنگ و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های/ برنامه‌ریزی‌های آموزش زبان (مطالعة موردی: آموزش زبان عربی در ایران) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 116-89]
 • آریان پویا، مهسا تحلیلی بر فرآیند رمزگردانی در گویشوران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 164-141]
 • آهنگر، عباسعلی تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، شیما بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی‌" با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابن الرسول، سید محمدرضا بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 7-29]
 • ابوالحسنی چیمه، زهرا بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 305-332]
 • ابوالحسنی زاده، وحیده کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
 • احمدی، سارا مضاعف‌سازی واژه‌بستی و خروجِ مفعولِ صریح براساس داده‌هائی از کردی جنوبی (کلهری) [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 351-386]
 • احمدی، شیوا کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • احمدی، محمد تحولات نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم: تفاوت‌ها و شباهت‌های نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 167-135]
 • ایزد پناه، عباس نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 333-364]
 • اسدی، فروغ پیرامون (-ow) در کردی جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکروچی، الینا بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه‌مراتب کهنگیِ گاندل، هدبرگ و زاخارسکی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 154-111]
 • اسماعیل پور اقدم، الهام بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایشانی، طاهره بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات‌ و حکمت‏های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربیِ فرانقش اندیشگان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 325-356]
 • اشرفی، عباس بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشین پور، مریم بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 7-29]
 • افضلی، فرشته رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]
 • الشاعر، ملهم رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان عربی برپایه مولفه‌های درایر (1992) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الله بدشتی، علی نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 333-364]
 • الهامی خراسانی، سهند شباهت‌گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 87-53]
 • الهامی خراسانی، سهند تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امامی دانالو، حسام تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایوانویچ پولیشوک، آلکساندر برخی از جنبه‌های مواد آموزشی در آموزش زبان فارسی در مؤسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 188-179]

ب

 • باباسالاری، زهرا بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازوبندی، حسین عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 63-97]
 • بازوبندی، حسین بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) .... [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشیان، یاسر نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 333-364]
 • بدخشان، ابراهیم غلت‌سازی در گویش کلهری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • بدری، سجاد تحلیل عملکرد نقش ترغیبی زبان در آگهی‌های بازرگانی (تحلیلی آماری مبتنی بر زبان فارسی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 33-54]
 • برزگری، زینب بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات‌ و حکمت‏های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربیِ فرانقش اندیشگان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 325-356]
 • بیگدلی، ندا تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی‌زبانان براساس انگارة همگونی ادراکی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 265-296]
 • بهرامی، فاطمه کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 73-108]
 • بهروزی، مجتبی رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]

پ

 • پیری، سید حسین جایگاه پسا فعلی عناصر غیر اصلی بند در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش‌قدم، رضا بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش‌قدم، رضا بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی‌" با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاج الدین، ضیاءالدین آموزش زمان‌های فارسی به غیرفارسی زبانان: مقایسه روش های تدریس ساختاری و ارتباطی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]
 • ترابی، سارا وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]
 • تسلی بخش، فهیمه بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 7-44]
 • تسلیمی، علی تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • تفکری رضایی، شجاع تبیین جایگاه قید در زبان فارسی بر‌اساس دو رهیافت «افزوده‌‌بنیاد» سنتی و «شاخص‌بنیاد» چینکوئه [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 43-72]
 • تهرانی دوست، مهدی تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 51-7]
 • تهوری، زهرا تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه‌ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 243-266]

ث

 • ثباتی، الهام تجزیه و تحلیل کشش‌جبرانی واکه در گونه‌های کردی ایلامی با تکیه بر تحلیل مورایی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 107-89]

ج

 • جاودانی، قدرت بررسی ترتیب فراگیری جهت‌های زبان فارسی توسط غیرفارسی‌زبانان [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 133-109]
 • جاودانی، قدرت منشأ زبان از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری دهقی، محمود بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 7-44]
 • جنتی، سیران گونة کلام و حرکت در چکیده‌ها: بررسی مقابله‌ای پایان‌نامه‌های دو رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و آموزش زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 72-53]
 • جودی، نیره انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چنگیزی، احسان نقد و بررسی آبان‌یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی‌سور اناهید، تألیف چنگیز مولایی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 166-145]
 • چنگیزی، احسان جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]
 • چنگیزی، احسان حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 81-108]

ح

 • حسینی، سیدمجتبی واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006): رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 235-264]
 • حسینی راد، سمیرا افعال مرکب حرف اضافه ای در زبان فارسی 1 [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینقلیان، میترا بررسی رابطۀ بین وزن دستوری بند موصولی و حضور و یا عدم حضور ضمیر تکراری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی ماتک، الهه نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
 • حسینی ماتک، الهه حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 81-108]
 • حلاج زاده بناب، حسین ساخت‌های نحوی منفی (نفی) در گفتمان زنان خواستار طلاق بر پایة رویکرد ون‌دایک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 219-247]
 • حلاج زاده بناب، حسین واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006): رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 235-264]
 • حمیدزی، راحله ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]

خ

 • خیاطان، الهام نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه فردوسی ، مطالعه موردی جنگ افزار ها در داستان رستم و سهراپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانبابازاده، کیومرث تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • خداوردی، فهیمه همخوان انسدادی چاکنایی در پیوستار وضعیت چاکنای [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 56-35]
 • خداوردی، فهیمه تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیرآبادی، رضا بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 178-155]
 • خیرآبادی، رضا نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 189-218]
 • خیرآبادی، معصومه بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 178-155]
 • خرمایی، علیرضا بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه‌مراتب کهنگیِ گاندل، هدبرگ و زاخارسکی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 154-111]
 • خزایی، ام البنین تبیین جایگاه قید در زبان فارسی بر‌اساس دو رهیافت «افزوده‌‌بنیاد» سنتی و «شاخص‌بنیاد» چینکوئه [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 43-72]
 • خلیفه لو، سید فرید واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006): رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 235-264]
 • خلیفه لو، سید فرید بررسی قالب‌های معنایی «بیماری» در استعاره‌های متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوروش، زهره رمز گذاری فضایی در زبان فارسی : توصیف رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوئی، رویا ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 357-382]

د

 • دادرس، سیدمهدی پاسخ به نقدی بر کتاب موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 139-158]
 • داوری، شادی ترتیب وند و واژه‌بست در فارسی:رویکرد اصل ارتباط [(مقالات آماده انتشار)]
 • دبیرمقدم، محمد رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان عربی برپایه مولفه‌های درایر (1992) [(مقالات آماده انتشار)]
 • دبیرمقدم، محمد رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در گویش بابلی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 207-242]
 • دبیرمقدم، محمد بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دبیرمقدم، محمد جایگاه پسا فعلی عناصر غیر اصلی بند در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستلان، مرتضی چنددستور شدگی فعل خواستن در زبان فارسی؛ مطالعه‌ای شناختی در چارچوب طرحواره‌های رخدادی بنیادین [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلارامی فر، منصوره بررسی قالب‌های معنایی «بیماری» در استعاره‌های متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلگیر، زهرا ساخت‌های نحوی منفی (نفی) در گفتمان زنان خواستار طلاق بر پایة رویکرد ون‌دایک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 219-247]
 • دهقان، مسعود بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهمرده بهروز، سمیه تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • راسخ مهند، محمد تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 51-7]
 • راسخ‌مهند، محمد بررسی رابطۀ بین وزن دستوری بند موصولی و حضور و یا عدم حضور ضمیر تکراری [(مقالات آماده انتشار)]
 • راغ‌نژاد، محسن ارزیابی محتوایی کتاب‌های زبان فارسی (درس‌های پایه و پایتخت ایران)در چارچوب طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 106-83]
 • رشتچی، مژگان ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 357-382]
 • رشیدی، ناصر ارزیابی محتوایی کتاب‌های زبان فارسی (درس‌های پایه و پایتخت ایران)در چارچوب طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 106-83]
 • رضاآسا، مریم بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]
 • رضاپور، ابراهیم کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • رضایتی کیشه خاله، محرم تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • رضایی دینانی، مرضیه شناسایی استاندارد نوع و تعداد ابزارهای انسجام ربطی در متون کودکان 10 تا 12 ساله [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 159-190]
 • رضا قلی فامیان، علی گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفیعی، عادل وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]
 • رفیعی، عادل بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 7-29]
 • رفیعی، عادل وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقیب دوست، شهلا بررسی و مقایسه ی ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-7]
 • رقیب دوست، شهلا استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقیب دوست، شهلا نقش مقوله دستوری گروه اسمی درونی در پردازش بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقیب‌دوست، شهلا بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]
 • رمضانی، زهرا بررسی‌ ساخت‌آغازگری درمتون‌فارسی‌میانه ازمنظر‌فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای‌هلیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانخانی، مریم صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانخانی، مریم صوری‌سازی روابط مفهومی در سطح جمله از منظر زبانشناسی ریاضی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 149-187]

ز

 • زارعی، معصومه هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، معصومه استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمانی، محمّد غلت‌سازی در گویش کلهری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • زندمقدم، امیر گونة کلام و حرکت در چکیده‌ها: بررسی مقابله‌ای پایان‌نامه‌های دو رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و آموزش زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 72-53]
 • زندمقدم، امیر بررسی نقش بازخورد تصحیحی در ارتقاء توانش منظورشناختی: مطالعه فارسی‌آموزان سطح متوسط [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 297-322]

س

 • سادات ناصری، زهره تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 110-85]
 • سبزواری، مهدی نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]
 • سدهی، سیمین بررسی و مقایسه ی ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-7]
 • سعیدی، زری تحلیلی بر فرآیند رمزگردانی در گویشوران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 164-141]
 • سعیدی، زری کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 189-220]
 • سعیدی، زری تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه‌ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 243-266]

ش

 • شاکری، محمد امین معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]
 • شاه وردی شهرکی، فاطمه شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 88-73]
 • شجاع رضوی، سعیده بررسی مقایسه‌ای کودکان چهار تا پنج سال دو‌زبانه ‌(ترک و فارسی‌زبان) و تک‏ زبانه ‌‌(فارسی‌زبان) در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 7-32]
 • شرف زاده، محمد حسین بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شقاقی، ویدا جایگاه پسا فعلی عناصر غیر اصلی بند در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکرآمیز، منصوره بررسی ویژگی های فیزیکی (آکوستیکی) واکه های زبان فارسی در گفتار بیماران زبان پریش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 131-144]
 • شهباز، منیره معرفی چارچوب ارزیابی «کِم» [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صابونچی، علی نقد و معرفی کتاب راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه (پهلوی‌ـ‌پارتی) [دوره 2، شماره 2، 1393]
 • صادقی، شهره ارزیابی رشد زبان استعاری در کودکان فارسی‌زبان: بررسی مقایسه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • صادقی، شهره نقش مقوله دستوری گروه اسمی درونی در پردازش بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، مهسا انسجام دستوری در تبلیغات فارسی و انگلیسی (مطالعه موردی: فراورده‌های غذایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، وحید بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 197-169]
 • صادقی، وحید تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی‌زبانان براساس انگارة همگونی ادراکی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 265-296]
 • صبوری، نرجس بانو گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحرایی، رضامراد رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحرایی، رضامراد بررسی انواع آغازگر در کتب انگلیسی جدید تألیف مقطع متوسطه دوم در ایران، بر اساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌بنیاد هلیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحرایی، رضامراد رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان عربی برپایه مولفه‌های درایر (1992) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحرایی، رضامراد بررسی انواع آغازگر در کتب انگلیسی جدید تألیف مقطع متوسطه دوم در ایران، بر اساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌بنیاد هلیدی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 31-62]
 • صحرایی، رضامراد نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه فردوسی ، مطالعه موردی جنگ افزار ها در داستان رستم و سهراپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحرایی، رضا مراد نحو کودک؛ نحو تمام‌عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-82]
 • صحرایی، رضا مراد ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در خارج از ایران: گفتمان‌شناسی انتقادی هویت ایرانی در کتاب درس زبان فارسی بر پایه الگوی ون‌دایک (2006) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صحرایی، رضا مراد بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صدیق ضیابری، رویا نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 189-218]
 • صدیق ضیابری، رویا ترتیب وند و واژه‌بست در فارسی:رویکرد اصل ارتباط [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفائی اصل، اسماعیل رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفردوست، عباس توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واجشناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفوی، کورش کدام معنی؟ [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-40]
 • صفوی، کورش تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلاحی، رقیه استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژه‏های فارسی با ریشة عربی: مقایسة خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 109-142]
 • صناعتی، مرضیه بررسی مؤلفه‌های ترتیب واژه در زبان لری خرم‌آبادی [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طاهری، سعیده بررسی تاثیر سرعت گفتار روی زمان شروع واک (وی اُتی) همخوان های انسدادی فارسی معیار در گفتار پیوسته [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 97-126]
 • طبیب زاده، امید انواع تناوب‌های دوسویه در فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 143-178]
 • طبسی، فاطمه ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در خارج از ایران: گفتمان‌شناسی انتقادی هویت ایرانی در کتاب درس زبان فارسی بر پایه الگوی ون‌دایک (2006) [(مقالات آماده انتشار)]
 • طریقت، سمانه ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 357-382]
 • طهماسبی، عدنان واکاوی نظریة نحو کاربردی در زبان عربی از منظر احمد المتوکل (مورد مطالعه: سطح کاربردشناختی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 247-276]

ع

 • عابدیان، نسرین پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عابدین، پونه بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامری، حیات بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 178-155]
 • عامری، حیات ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامری، حیات تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 159-196]
 • عامری، حیات بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبّاسی، آزیتا تکواژ صفر [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-36]
 • عبدی، ایران مکان یابی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 119-148]
 • عبدالکریمی، سپیده بررسی هم‌معنایی گزاره‌ای، توصیفی و نسبی میان فعل‌های سادة فارسی و متناظرهای معناییِ مرکّب آنها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-158]
 • عبداللهی، مهرو رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در گویش بابلی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 207-242]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]
 • عزت دوست سه ساری، عبداله ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • عشقوی، ملیحه آموزش زمان‌های فارسی به غیرفارسی زبانان: مقایسه روش های تدریس ساختاری و ارتباطی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]
 • علائی، بهلول ارجاع، مصداق های واقعی و مصداق های گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 109-130]
 • علائی، مجید تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 51-7]
 • علی مراد، زهرا استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژه‏های فارسی با ریشة عربی: مقایسة خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 109-142]

غ

 • غنچه پور، موسی ترکیب فعلی و یکپارچگی واژگانی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 28-7]
 • غنچه پور، موسی نمود در ترکیب‌ فعلی: پژوهشی‌ پیکره‌بنیاد [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 45-80]

ف

 • فاروقی هندوالان، جلیل اله تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 110-85]
 • فتحی، بشارت مینویسیم واژه، میخوانیم اصطلاح: بازخوانی مفهوم واژه‌گزینی در متن اصول و ضوابط واژه‌گزینی (ویرایش سوم‌ـ خرداد ۸۸) [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 221-198]
 • فرمهینی فراهانی، الیناز بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 305-332]
 • فرنیا، مریم پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزیان پوراصفهانی، آیدا بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزیان پوراصفهانی، آیلین بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروغی ابری، مرضیه چند نکته دربارة آبان یشت و نقد نقد آن [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 127-158]
 • فلاحی، محمد هادی بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکۀ آغازین در واژگان زبان فارسی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 197-234]
 • فلاحتی قدیمی فومنی، محمد رضا بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکۀ آغازین در واژگان زبان فارسی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 197-234]

ق

 • قاسمی، محسن نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 189-218]
 • قیاسوند، مریم انواع تناوب‌های دوسویه در فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 143-178]
 • قربان‌پور، امیر پارامتر جایگاه هسته در زبان فارسی: رویکرد نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 144-129]
 • قسمت پور، بهروز گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کردزعفرانلو کامبوزیا، عالیه شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 88-73]
 • کردزعفرانلو کامبوزیا، عالیه توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واجشناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمری، الهه بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]
 • کمری، الهه بررسی پیوستگی در گفتمان روایتی کودکانِ تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 291-324]

گ

 • گلفام، ارسلان تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 159-196]
 • گندمکار، راحله تحلیل معنایی واژگان زبان فارسی بر مبنای رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 117-142]
 • گندمکار، راحله یکسویگی استعاره‏های مفهومی؛ تحلیلی انتقادی بر مبنای زبان فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 179-206]
 • گوهری، حبیب مضاعف‌سازی واژه‌بستی و خروجِ مفعولِ صریح براساس داده‌هائی از کردی جنوبی (کلهری) [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 351-386]
 • گوهری، حبیب پیرامون (-ow) در کردی جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]

ل

 • لطفی، احمدرضا رمز گذاری فضایی در زبان فارسی : توصیف رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • محمدی، ابراهیم تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 110-85]
 • محمدی، رضا بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) .... [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، فاطمه نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]
 • محمدیارلو، علی بازنمایی شیوۀ آموزش حروف اضافه در مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدعلی نژاد عمران، روح الله تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی، سولماز عناصر درون بند موصولی توصیفی: ضمیر ابقائی یا عملگر تهی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 55-82]
 • محمودی، سولماز رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی احمدآبادی، طاهره تحلیل ساختار فعل مرکب در گویش فارسی اردکان یزد [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 84-57]
 • مدرسی قوامی، گلناز تأثیر تکیة واژگانی بر ویژگی‌های کیفی واکه‌های ساده زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • مدرسی قوامی، گلناز درنگ: مکث یا مرز؟ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 28-7]
 • مدرسی قوامی، گلناز شباهت‌گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 87-53]
 • مدرسی قوامی، گلناز تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مردان، بنفشه بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 197-169]
 • میردهقان، مهین ناز عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 63-97]
 • میرزائی، آزاده فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 53-70]
 • میرزائی، آزاده نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]
 • میرزائی، آزاده معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]
 • میرزائی، آزاده دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 323-350]
 • میرطلایی، مائده سادات همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مژدکانلو، فرامرز تحلیل گفتمان انتقادیِ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با تمرکز بر بُعدِ اجتماعی - فرهنگیِ گفتمان آزفا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشهدی، محمد امیر تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معصومی، انیس کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
 • معصومی، انیس همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفیدی، روح الله رده شناسی نظام حالت اسم در زبان عربی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 7-41]
 • ملایی پاشایی، سیف الله گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]
 • منشی زاده، مجتبی ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • منشی زاده، مجتبی بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 7-44]
 • منشی زاده، مجتبی جایگاه پسا فعلی عناصر غیر اصلی بند در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منشی زاده، مجتبی تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منصوری، طلیعه کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 189-220]
 • منصوری، مهرزاد پوچ‌واژة بی‌آوا در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 52-29]
 • میهن پرست، نسا تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 159-196]
 • موسوی، سید حمزه بررسی ویژگی‌های نحوی، معنایی و کاربردشناختی ساختار «فعل‏تصریف‏ـ‏ فعل‏‏تصریف» بر اساس دستور ساختاری و مقایسه آن با ساختارهای مشابه [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 83-118]
 • مولایی، چنگیز نقدِ نقد (بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبان‌یشت) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 220-189]
 • مولائی، لاله ارجاع متقابل در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولودی، امیرسعید نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]
 • مولودی، امیرسعید استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژه‏های فارسی با ریشة عربی: مقایسة خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 109-142]

ن

 • ناصری، امین تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 110-85]
 • نجفی پازکی، معصومه شناسایی استاندارد نوع و تعداد ابزارهای انسجام ربطی در متون کودکان 10 تا 12 ساله [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 159-190]
 • نصرتی موموندی، فاطمه بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نغزگوی کهن، مهرداد مکان یابی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 119-148]
 • نقوی، عاطفه ترتیب وند و واژه‌بست در فارسی:رویکرد اصل ارتباط [(مقالات آماده انتشار)]
 • نواب‌زاده شفیعی، سپیده بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام‌واژه‌های زبان فرانسه در فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-128]
 • نواب صفوی، زهرا بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکۀ آغازین در واژگان زبان فارسی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 197-234]
 • نوربخش، ماندانا بررسی تاثیر سرعت گفتار روی زمان شروع واک (وی اُتی) همخوان های انسدادی فارسی معیار در گفتار پیوسته [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 97-126]

و

 • ولی پور، مونا دستاوردهای سنت دستورنویسی عربی برای زبان‌شناسی جدید مطالعۀ موردی: وجه التزامی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 109-138]

ه

 • همایونی، سعدالله واکاوی فرهنگ و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های/ برنامه‌ریزی‌های آموزش زبان (مطالعة موردی: آموزش زبان عربی در ایران) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 116-89]
 • همایونی، سعدالله واکاوی نظریة نحو کاربردی در زبان عربی از منظر احمد المتوکل (مورد مطالعه: سطح کاربردشناختی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 247-276]
 • همایون فر، مژگان کسره اضافه: هسته نمای اسم در فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همایون فر، مژگان کاربرد دستاوردهای حاصل از مطالعات رده شناختی زبان در تحلیل های صورت گرایانه [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یزدانی، سعید بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدان شناس، حیدر بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یگانه، شهناز اثرات شفافیت و تیرگی خط فارسی بر مهارت‌های نوشتن کودکان طبیعی و خوانش‌پریش از طریق آزمون‌های آگاهی واج‌شناختی و املای واژه‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-96]
 • یگانه، شهناز بررسی انواع آغازگر در کتب انگلیسی جدید تألیف مقطع متوسطه دوم در ایران، بر اساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌بنیاد هلیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یگانه، شهناز بررسی انواع آغازگر در کتب انگلیسی جدید تألیف مقطع متوسطه دوم در ایران، بر اساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌بنیاد هلیدی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 31-62]