نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استاد تمام گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در رده‌شناسی، زبان‌ها بر اساس مولفه‌های صرفی، نحوی، معنایی و حتی واجی خاص رده‌بندی و طبقه‌بندی می‌شوند. مجموع این رده‌بندی و طبقه‌بندی‌ها به زبان‌شناسان کمک می‌کند تا جهانی‌های زبانی را معرفی کنند. هدف این پژوهش تعیین وضعیت رده‌شناختی ترتیب واژه زبان عربی معیار است. زبان عربی معیار، گونه ادبی و استاندارد شده‌ای است که در نوشتار رسمی و ادبی در بین عرب‌زبانان، استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش می‌تواند در آموزش زبان فارسی به عرب‌زبانان مفید باشد. در این مقاله، ترتیب واژه زبان عربی معیار بر اساس 25 مولفه رده‌شناختی (درایر (1992)، دبیرمقدم (1392) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که زبان عربی معیار در مقایسه با زبان‌های آفریقا، زبان‌های آروپا-آسیا و زبان‌های جهان به ترتیب از 20، 22 و 23 مولفه از مولفه‌های زبان‌های فعل میانی قوی (VO) برخوردار است. بنابراین زبان عربی معیار گرایش به رده زبان‌های فعل میانی (قوی) دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Word Order Typology of Standard Arabic, according to Dryer’s Correlations (1992)

نویسندگان [English]

  • Mohammad DabirMoghaddam 1
  • reza sahraee 2
  • MULHAM AL-SHAIR 3

1 Faculty member and Professor of Department of Linguistics, Allameh Tabataba'i University

2 Department of linguistics, allameh tabatabaee

3 P.H.D student of linguistics in Allameh tabataba'i university.

چکیده [English]

As you know, in typology, languages are categorized on the basis of morphological, syntactic, and semantic features. These categories help linguistics to introduce language universals. This article aims to determine the word order typology in Standard Arabic. Standard Arabic is the standardized and literary variety of Arabic used in writing and in most formal speech throughout the Arab world. The results of the article are of importance in teaching Persian to Arab students. In this article, word-order of the Standard Arabic is analyzed on the basis of the 25 typological correlations (Dryer 1992 and Dabirmoghaddam 2014). The results suggest that Standard Arabic, in comparison to African, Eurasia languages and other languages, which Dryer indicated them in his article, has 20, 22 and 23 correlations of strong VO languages; and also, has 12, 8 and 8 correlations of strong OV languages. Thus, Standard Arabic has a tendency towards strong VO languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Typology"
  • "Standard Arabic"
  • "Language Universals"
  • " Linguistic Correlations"