نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

زبان فارسی جزو زبان های فعل پایانی است. بند در فارسی، مانند زبان های دیگر، علاوه بر عناصر اصلی دارای عناصر غیر اصلی نیز می باشد که نبود آنها بند را غیر دستوری نمی کند؛ اما گوینده یا نویسنده برای بیان مقاصد خود از آنها بهره می برد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا وضعیت جایگاه پسا فعلی عناصر غیر اصلی بند در سیاق محاوره ای مورد مطالعه قرار گیرد و به عوامل ناظر بر قرارگیری این عناصر در جایگاه قبل و بعد از فعل پرداخته شود. برای این منظور تعداد 893 بند مقلوب به چپ در پیکره مورد بررسی قرارگرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در این سیاق تنها افزوده های مکانی و مقصد درجایگاه پسا فعلی قرارمی گیرند و این جایگاه به طور عمده جایگاه اطلاع مفروض و غیر تاکیدی است. همچنین قرار گرفتن این افزوده ها قبل و بعد از فعل اتفاقی نمی باشد و عواملی بر آن ناظر است. علاوه بر این، عناصر اصلی بند در جایگاه پسا فعلی قرار نمی گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Post-Verbal Position of the Non-Core Elements of the Clause in Persian

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dabirmoghaddam
  • Vida Shaghaghi
  • Mojtaba Monshizadeh
  • Hussein Piri

Linguistics Department, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Persian is a verb-final language; that is, its basic unmarked word order is SOV. Clauses in Persian, like other languages, have both the core- elements and non-core elements. The lack of the non-core elements or adjuncts in a clause does not make it ungrammatical but a speaker or writer use these elements to express his/her intentions. This study aims to investigate the post-verbal position of the non-core elements in colloquial Persian and the contributing factors in taking pre- and post-verbal positions of these elements. To this end, 893 leftward scrambled clauses were studied. The results show that only the non-core elements of location and destination take the post-verbal position, which is mainly the position of given information and non-focused part of a clause. Also, there are some contributing factors, so that non-core elements do not take the pre- and post-verbal positions accidentally. In addition, the core elements of a clause do not take the post verbal position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "non-core elements"
  • "scrambling"
  • "post verbal position"
  • "information structure"
  • "prominence"