نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

حروف اضافه نقش بسزایی در معنای جملات فارسی دارند و در آموزش/ فراگیری این زبان یکی از دشوارترین نکات، بحث حروف اضافه‌هاست. در زبان‌آموزی زبان دوم، این حروف در آخرین رده از مقوله‌هایی هستند که زبان‌آموزان آن‌ها را فرامی‌گیرند. از این‌رو ضرورت دارد تا کتاب‌های آموزش زبان فارسی اهتمام ویژه‌ای به آموزش این حروف نمایند. هدف این پژوهش، بررسی مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی از منظر آموزش این حروف است تا شیوه‌های آموزش، تعداد حروف اضافۀ آموزش داده شده و بسامد رخداد آن‌ها را بررسی کند. دلیل انتخاب این مجموعه، پرکاربرد بودن و دامنۀ وسیع استفاده‌کنندگان از آن است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که روش آموزش این حروف، سنتی، آموزشی و در برخی موارد استقرایی/ ضمنی است و می‌باید زبان‌آموزان از طریق مثال‌های ارایه شده یا خواندن متون و به طریق اکتشافی آن‌ها را فرابگیرند. از میان 89 حرف اضافۀ ساده و مرکب/ گروهی به کار رفته، بیشترین بسامد رخداد از آن حروف «به، را، در، از، با و برایِ» است. استفاده از تصاویر مناسب برای آموزش، عدم استفاده از زبان واسطه، استفاده از فن تقویت درونداد، اشاره به باهم‌آیی برخی افعال با حروف اضافۀ خاص از نقاط قوت و عدم اشاره به گونۀ گفتاری حروف اضافه، استفادۀ صِرف از روش استقرایی و پاورقی‌های آشفته و بی‌نظم از نقاط ضعف این مجموعه به شمار می‌رود. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند مورد استفادۀ مؤلفان چنین کتاب‌هایی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Control manner of teaching preposition in coursebook of teaching Persian to Persian

نویسنده [English]

  • ali mohammadyarlou

PhD student in Persian language and literature, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The preposition have important role in meaning of Persian sentences and it is one of the most difficult points in teaching Persian language. In learning second language the preposition are end row of category that learners of language learn them. So nessesory, Persian teaching books have special effort to teaching preposition. Larget of this letters is study collection teaching Persian to Persian from teaching this letters donʼt from manners of teaching. Number of preposition have thought and result of them. The reason choise of this collection is much use and spread slope user from the preposition. Result of research have shown that manner of teaching this letters is traditional, teaching and ductive/ implied and learners shoud learn them from said examples or reading texts and exploratory. From this 133 simple, compound preposition is the most preposition letters be, ra, dar, az, bâ and baraye. The weakness of this collection is use of sutible pictures for teach, donʼt use of mediator language, use of strengthening art, demonstrate to com together some verbs with special preposition and donʼt demonstrate to spoken kind preposition, mere used of ductive manner and disorderly footnotes. Results of this research can make in choise of writers of this books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Search of teaching sources
  • teacging manner
  • Persian preposition
  • teaching Persian to Persian