نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم زبان انگلیسی - موسسه زبان ستاک

2 استادیار گروه زبانشناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت، ایران

چکیده

سوالی که از دیرباز تا کنون مورّخان و عالمان دینی نتوانستند درباره مصداق آن به پاسخ قانع کننده ای برسند، ماجرای ذی القرنین است که هم در تورات، انجیل، و هم در قرآن از آن سخن به میان آمده است. برخی او را پادشاه یمنی، بعضی اسکندر مقدونی ‌و بسیاری معتقدند او، کوروش پادشاه ایرانی است. واژه «ذی القرنین» سه بار در سوره کهف (سوره هجدهم قرآن مجید) آورده شده است که همواره نه تنها ماجرا بلکه هویت وجود مبارک ایشان محل سوال و بحث است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی برآن است تا با استناد بر رویکرد سه سطحی (توصیف، تفسیر، و تببین) انتقادی فرکلاف، به تحلیل و تبیین سازه های گفتمانیِ (واژگان و جملات) آیات 83 تا 98 سوره کهف به شناسایی ذی القرنین بپردازد. برای دستیابی به این هدف، از ترجمه محمد مهدی فولادوند، و مهدی الهی قمشه ایی بهره گرفته شد. رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف بر لزوم توجه به حفظ و رعایت تمام جوانب زبانی، بافتی و گفتمانی تأکید دارد. پژوهش حاضر در فرایند تحلیل انتقادی گفتمان آیات مربوط به سرگذشت ذی القرنین به این نتیجه دست یافت که ذی القرنین پادشاه یمنی، اسکندر مقدونی، و کوروش پادشاه ایرانی که همگی کشورگشا بودند نیست. ذی القرنین، ذی القرنین است پیامبری از جانب خداوند متعال با رسالتی برای اصلاح گری و یاری رساندن به بندگان خدا که در عصر آهن قبل از تولد حضرت موسی، حضرت عیسی، و حضرت محمد (ص) می زیسته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the Verses 83 to 98 of Surah Al-Kahf Based on Fairclough’s Critical Discourse Analysis

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Khadijeh Mirbazel 1
  • Masoumeh Arjmandi 2

1 English teacher - Setak Language Institute

2 Assistant Professor in Linguistics, Department of English Language, Faculty of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht - Iran

چکیده [English]

Abstract
A question that historians and religious scholars have long been unable to come up with a convincing answer is on the story of Dhi Al-Qarnayn which is described in the Torah, the Bible, and the Qur'an. Some call him the King of Yemen, some Macedonian Alexander, and many believe he is the Cyrus King of Persia. The word "Dhi Al-Qarnayn" is mentioned three times in Surah Al-Kahf (Surah 18 of the Holy Quran), which is always the subject of discussion, not only the story but also the identity of his blessed existence. The present study, with a descriptive-analytical approach, intends to analyze the discourse structures (words and sentences) from verses 83 to 98 of Surah Al-Kahf (Cave) based on the three levels (critical description, interpretation, and explanation) of Fairclough’s critical discourse analysis. To this end, the translations of Mohammad Mehdi Fooladvand and Mehdi Elahi Ghomshei were used. The Fairclough discourse critical approach emphasizes the need to pay attention to the preservation and observance of all aspects of language, context and discourse. The present study in the process of critical analysis of the discourse of verses related to the story of Dhi Al-Qarnayn concluded that Dhi Al-Qarnain is not the Yemeni king, Macedonian Alexander, and the Persian king Cyrus, who were all patriots. Dhi Al-Qarnayn is Dhi Al-Qarnayn, a prophet from God Almighty with a mission to reform and help the servants of God and lived in the Iron Age before the birth of Moses, Jesus, and Muhammad (PBUH).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discursive structures
  • critical discourse analysis
  • Surah Al-Kahf (Cave Surah)