نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تمام زبان‌های جهان ساخت مجهول دارند که درفرایند مجهول‌سازی به گونه‌ای مختلف رفتار می‌کنند، نوعی ازساخت مجهول در زبان‌های جهان به صورت تحلیلی است که زبان‌های ایرانی معمولا از این روش برای ساخت مجهول استفاده می‌کنند. زبان پشه‌ای که یکی اززبان‌های ایرانی شرقی است، ساخت مجهول تحلیلی دارد. کینن و درایر(2007) فعل‌های کمکی مجهول ساز را به چهار نوع تقسیم کرده اند. در این مقاله ساخت مجهول درزبان پشه‌ای به گونه‌ای ساختی و واژگانی مورد پژوهش‌ قرارداده شده است. درزبان پشه‌ای الگوی رایج مجهول‌سازی یا همون ساختی که در آن فعل‌های کمکی /biʈʃæ/و bitek"شدن" هستند که اولی برای فاعل دستوری مونث ودومی برای فاعل دستوری مذکر مورد استفاده قرار می‌گیرند، هم چنان مفعول صریح می‌شود فاعل دستوری، فاعل معلوم می‌شود نقش‌باخته یا محذوف، فعل معلوم می‌شود صفت مفعولی. الگوی‌های دیگر مجهول‌سازی نیز در زبان‌پشه‌ای وجود دارند، که در بخش دوم این مقاله تحت عنوان مجهول واژگانی و معنایی مورد برسی قرار گرفته‌اند یعنی آن نوع ساخت مجهول که فرایند ساختی مجهول سازی در آن به گونه‌ای منظم عمل نمی‌کند. کارکرد این مقاله بسیار واضح و گویا است، متن زبان پشه‌ای آوانویسی شده مثال‌ها به زبان فارسی نیز برگردان شده‌اند تا درتحلیل داده‌ها مشکل ایجاد نگردد. در آوانگاری این پژوهش از الفبای آوایی بین المللی استفاه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Passive construction in pashai language

نویسندگان [English]

  • Noorahman Naseh 1
  • Mohammad Dabirmoghaddam 2

1 PhD student in Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Professor of Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
All languages of the world have passive construction that behaves differently in the process of passive formation. One kind of passive construction observed in the world's languages is analytical that Iranian languages usually utilize it to construct passive construction. Pashai language, which is one of the Eastern Iranian languages, has an analytical passive construction. Keenan and Dreyer (2007) divided the auxiliary verbs of passive construction into four types. This article investigates the passive construction in Pashai language in terms of structure and lexicon. In Pashai language, the typical pattern for passive construction is similar to the pattern for the auxiliary verbs /biʈʃæ/ and bitek; the former is used for the feminine grammatical subject and the latter for the masculine grammatical subject and the direct object. It becomes a grammatical subject, the subject is lost or deleted, and the verb turns to past participle form. There is another pattern of passivization in Pashai language, which is examined in the second part of this article under the title of lexical and semantic passive; that is, the kind of passive construction in which the passivization process does not work regularly. The method used in this article is obvious and explicit; the text of Pashai language is not only written in their phonological forms but, to avoid problems analyzing the data, the examples are also translated into Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: verb
  • analytical passive
  • passive construction
  • auxiliary verb