نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبانشناسی، پژوهشکده زبانشناسی کتیبه ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه پژوهش‌های بسیاری در زمینه‌ی چند معنایی واژگانی صورت گرفته است. پژوهش حاضر نیز با رویکرد شناختی به بررسی چند معنایی فعل می‌بینم (دینمه) در شعر(اچی مچی خواب) شیون فومنی می‌پردازد که می‌تواند آغازگر بررسی‌هایی از این دست باشد که می‌توان گویش‌ها و لهجه‌ها را نه تنها از بعد آواشناختی و نحوی که از بعد معناشناختی نیز مورد بررسی قرار دهیم. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر فعل پرکاربرد می‌بینم از حوزه‌ی دیداری، در شعر شیون فومنی می‌باشد زیرا در این شعر به خوبی انواع این فعل و تنوع معنایی آن آمده است . مساله‌ی قابل طرح در این پژوهش آن است که چگونه برجسته سازی در مولفه‌های معنایی یک فعل می‌تواند چند معنایی را به وجود آورد. در فعل دید سه مولفه‌ی معنایی وجود دارد شخص، موضوع ودرک مشاهده. در ساخت سرنمونی هر سه‌ی این عناصر به یک اندازه در ساختار معنایی فعل دخیل اند اما هرچه از معنای سرنمونی فاصله می‌گیریم، عناصر پیش فعلی این فعل دچار تغییر شده و در یک یا دو عنصر شاهد برجسته سازی می‌باشیم. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. بررسی انجام شده نشانگر آن است که این فعل علاوه بر مفهوم دیدن، بیانگر مفاهیم: تصور کردن، خواب دیدن، خیال کردن، فرض کردن، از خاطر گذشتن، دعا و نفرین، شنیدن، خوردن، بوییدن، فهمیدن، درک کردن، متوجه شدن، دقت کردن، قسمت شدن، نصیب شدن، شاهد بودن، رو به رو شدن، مواجه شدن، تجربه کردن و مجسم کردن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive investigation of a multi-meaning verb in Poetry by Shivan Foomani

نویسنده [English]

  • saeede shoja razavi

assistance professor at linguistics, inscriptions and cultural legacy texts Institute, tehran,iran.

چکیده [English]

Abstract: There is a great deal of research in the field of lexical polynomials today.The present study also deals with the polynomial approach of verb (dinmeh) in cognitive approach to poetry in poetry (Achi Machi Sleep), by Shivan Foomani. This research can be the initiator of some studies that we can study dialects not only with phonetic and syntactic science but also with semantic knowledge. The statistical population of the present study is the most widely used verb in visual poetry in the poetry of Shivan Foomani Because in this poem, all kinds of verbs of seeing and its semantic variety are well mentioned. The important issue in this study is that How highlighting insemantic components of verb can create multiple meanings. There are three semantic components of the verb, the subject, and the comprehension. All three of these elements are equally involved in the semantic structure of the verb in constructing a syllable but as we move away from the meaning of the syllogism, this verb has changed and we have been highlighted in one or two elements. The research method is descriptive-analytical. The survey shows that this verb, in addition to the concept of seeing expressions of concepts: imagining, dreaming, imagining, assuming, forgetting, praying, cursing, hearing, eating, smelling, understanding, understanding, understanding, precision, sharing, receiving, witnessing, being It is facing, facing, experiencing and visualizing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive linguistics
  • polysemy
  • semantic highlighting