تحلیل عملکرد نقش ترغیبی زبان در آگهی‌های بازرگانی (تحلیلی آماری مبتنی بر زبان فارسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان‏شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ام
امروزه فروشندگان، مؤسسه‌ها و ارائه‏دهندگان خدمات در رقابتی تنگاتنگ با هم‌نوعان خود باید با تبلیغاتی موثر، مشتریان را به سمت محصول خود هدایت نمایند؛ چراکه یکی از مهم‌ترین اهداف تبلیغات ترغیب و اقناع مشتری است. بنابراین، آگهی‌های بازرگانی نقش مهمی در فروش و تأثیر بیشتر و جلب توجه مشتری ایفا می‌کنند. حال در این میان،  ابزار زبان کمک شایانی به ترغیب مشتریان برای خرید کالای مورد نظر می‌کند. یاکوبسن، زبان‌شناس و از بنیان‌گذاران مکتب پراگ، برای زبان شش نقش قائل است که یکی از این نقش‌ها نقش ترغیبی است. با توجه به این دیدگاه می‌توان سه گونه نقش ترغیبی برای زبان قائل شد؛ نقش ترغیبی ـ توصیفی، نقش ترغیبی ـ تشویقی و نقش ترغیبی ـ تهدیدی. در این مقاله، 100 نمونه از آگهی‌های بازرگانی پربسامدی که بیشتر با آنها مواجه هستیم، بررسی شده‌ است. باتوجه به جداول و نمودارها ارائه‏شده، این نتیجه حاصل آمد که نقش ترغیبی تشویقی با 47 درصد بیشترین بسامد را در انواع گونه‌های نقش ترغیبی زبان دارد و سهم گونة ترغیبی توصیفی در این میان 46 درصد و گونة تهدیدی 7 درصد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Conative Role of Language in Advertisements

نویسنده [English]

  • Sajjad Badri
 M.A. in Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran;
چکیده [English]

Today, dealers, institutions and service providers need to attract customers to their product with effective advertisements. The commercials then play an important role for selling and effectively attracting customers. The language tools help to encourage customers to purchase goods. Jakobson- linguist and founder of the Prague school- enumerated six roles for language, one of which is the conative role. According to this view, it is possible to distinguish three types of conative roles: encouraging, descriptive and threatening. In the present study, 100 cases of frequently encountered commercials were reviewed. The findings of the study indicated that the encouraging conative role (47%) was used more frequently than descriptive conative (46%) and threatening conative (7%) roles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercials
  • conative function
  • encouraging
  • descriptive
  • Threatening
آهی، محمد و فیضی، مریم. (1392). «نقش­های شش­گانه زبانی در ادبیات تعلیمی با تکیه بر یکی از قصاید سنایی». پژوهش­نامة ادبیات تعلیمی. 5 (20). 187-219.
اسدی، مسعود. (1380). مقایسه آگهی­های بازرگانی گفتاری و نوشتاری فارسی از نقطه نظر آوایی، واژگانی، نحوی و کاربردشناختی. پایان‏نامة کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی. دانشگاه علامه طباطبائی.
به­آبادی، فرشاد. (1388). راز پرواز نام­های تجاری در ایران. تهران:کارآفرین برتر.
بی­من، ویلیام (1381). زبان، منزلت و قدرت در ایران. رضا مقدم­کیا (مترجم). تهران: نشر­نی.
حسینی، خداداد و احمد روستا. (1389). تبلیغات؛ از تئوری تا عمل. تهران: انتشارات حروفیه.
سجودی، فرزان و زهرا، نامور. (1385). «بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی». مجله زبان و زبان­شناسی. 2 (2). 111-122.
سلدن، رامان. (1372). راهنمای نظریة ادبی معاصر. ترجمة عباس مخبر. تهران: طرح نو.
شریفی، شهلا و شیروان، حامدی. (1387). «تحلیل گفتمان تبلیغات بازرگانی، بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان». مجلة زبان‏شناسی و گویش­های خراسان. 4 (8). 34-62.
شفیعی، شیرین. (1381).  بررسی سخنکاوانة آگهی­های تبلیغاتی و بازرگانی در زبان فارسی. پایان­نامة کارشناسی ارشد زبان‏شناسی همگانی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
کریمی، فرزاد. (1391). روایتی تازه بر لوح کهن؛ تحلیل روایت در شعر نو ایران. تهران: نشر قطره.
گیرو، پی­یر. (1380). نشانه­شناسی. ترجمة محمد نبوی. تهران: آگاه.
صادقی، لیلا. (1389). «نقش­های سکوت ارتباطی در خوانش متون ادبیات داستانی».  فصل­نامة پژوهش زبان و ادبیات فارسی. 19. 187-211.
صفوی،کورش. (1392). معنی‏شناسی کاربردی. تهران: انتشارات همشهری.
صفوی، کورش. (1393). آشنایی با نشانه‏شناسی در ادبیات. تهران: انتشارات علمی.
صفوی، کورش. (1380). از زبان­­شناسی به ادبیات؛ نظم. جلد اول. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
صفوی، کورش. (1380). از زبان­شناسی به ادبیات؛ شعر. جلد دوم. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
فالر، راجر. (1386). بررسی ادبیات به منزلة زبان. ترجمة حسین پاینده. زبان­شناسی و نقد ادبی. تهران: نشرنی.
ورزنده، سمیه. (1391). «آیا تبلیغات شما را به پول خرج کردن تشویق می­کند؟» https://radiokoocheh.com/article/179109
یاکوبسن، رومن. (1388). «قطب­های استعاره و مجاز». ترجمة کورش صفوی. به کوشش فرزان سجودی. ساخت­گرایی پساساخت­گرایی و مطالعات ادبی. تهران: سورة مهر.
Davidson, D. (1967).Truth and meaning”. synthese. 7: 152-142.
Jakobson, R . (1991). “Linguistics and poetics”. In T .A . Sebeok (ed.),  Style in Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Leech, G. (1969).  A Linguistic Guide to English Poetry. New York: Longman.
Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.