نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان روسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
ترجمه آثار ادبی به عنوان یکی از دشوارترین و بحث‌برانگیزترین انواع ترجمه همواره مورد بحث و بررسی زبان‌شناسان مطرح دنیا بوده‌ است. به‌طوری که در بیشتر کتاب‌های مربوط به نظریه ترجمه، به‌طور جداگانه به ترجمه متون ادبی و ویژگی‌های آن پرداخته‌ شده است. به همین دلیل در مقاله حاضر سعی‌شده ‌است تا با بررسی اجمالی نظریات تعدادی از نظریه‌پردازان حوزه ترجمه، به‌ بررسی راهکارهای موجود جهت صحت و بهبود ترجمه متون ادبی پرداخته‌شود. سپس با استفاده از نظریات مطرح‌شده و شیوه‌های پیشنهادی توسط ترجمه-پژوهان، ترجمه نمایش‌نامه جزیره سرخ از زبان روسی به فارسی مورد بررسی قرار‌گرفته تا به صورت مشخص نحوه استفاده از نظریه‌های ترجمه در ترجمه متون ادبی مشخص‌گردد. با‌ توجه به مطالعات صورت‌گرفته مشخص‌می‌شود که بسیاری‌از کاستی‌های موجود در ترجمه اثر نام‌برده ناشی از عدم توجه مترجم به نظریات ترجمه بوده و در‌واقع یادآور جایگاه فراموش -شده این نظریات در فرآیند آموزش ترجمه است. مشکلی که می_تواند با توجه بیشتر به آموزش مترجمان رفع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Translation of literary texts from theories to implementation

نویسندگان [English]

  • Zeinab Asadi Sangachin
  • Nahid Sheikhi Jolandan

Faculity of foreign languages and literatures, university of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Translation of literary texts from theories to implementation: review a translation from Russian language
Dr. Nahid Sheikhi Jowlandan Zeinab Asadi Sangachin

Abstract:
The translation of literary works and texts as one of the most difficult and controversial types of translation has always been the subject of discussion and study of linguists in the world. So that in most of the books related to translation theory, translation of literature and its features have been translated separately. For this reason, the present paper tries to examine the existing approaches to authenticity and improve translation of literature by examining the views of a number of translation theories. Then, using the proposed methods and methods proposed by the specialists, translation of one of the works of russian literature in persian is studied to exactly determine and show how to use translation theories in translation of literature and literary works.

Keywords: Literary works, Literary translation, Translation theory, Translator, Translation specialist

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary works
  • Literary translation
  • Translation theory
  • Translator
  • Translation specialist