اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد دبیرمقدم

زبان شناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

elm.e.zabangmail.com

مدیر مسئول

رضامراد صحرایی

زبان شناسی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

sahraeiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

فریده حق بین

زبان شناسی دانشیار دانشگاه الزهراء

faridehghbinalzahra.ac.ir

شهلا رقیب دوست

زبان شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

neishabourhotmail.com

زهره زرشناس

زبان شناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zzarshenasgmail.com

ویدا شقاقی

زبان شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

vshaghaghihotmail.com

کورش صفوی

زبان شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

safavi_kooroshyahoo.com

رضامراد صحرایی

زبان شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

sahreerezagmail.com

احمد صفارمقدم

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

as_moqaddamyahoo.com

امید طبیب زاده

زبان شناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

otabibzadehyahoo.com

سید مصطفی عاصی

زبان شناسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

s_m_assiihcs.ac.ir

ارسلان گلفام

زبان شناسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

golfamarmodares.ac.ir

گلناز مدرسی قوامی

زبان شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

gmodarresiyahoo.com

مهدی مشکوة الدینی

زبان شناسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mehdidinium.ac.ir

مجتبی منشی زاده

فرهنگ و زبان های باستانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

monshizadeh30yahoo.com

دبیر اجرایی

سید احمد آقاجان زاده

کارشناس امور پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی

elm.e.zabangmail.com
88683707

ویراستار انگلیسی

وحید پناه زاده شورگلی

زبان و ادبیات انگلیسی سایر

panahzade.vahidgmail.com