سردبیر


محمد دبیرمقدم استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • elm.e.zabangmail.com

مدیر مسئول


رضامراد صحرایی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • sahraeiatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فریده حق بین دانشیار دانشگاه الزهراء

زبان شناسی

 • faridehghbinalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهلا رقیب دوست دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • neishabourhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


زهره زرشناس استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان شناسی

 • zzarshenasgmail.com

اعضای هیات تحریریه


ویدا شقاقی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • vshaghaghihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


کورش صفوی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • safavi_kooroshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رضامراد صحرایی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

زبان شناسی

 • sahreerezagmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد صفارمقدم استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • as_moqaddamyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


امید طبیب زاده استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان شناسی

 • otabibzadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی عاصی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان شناسی

 • s_m_assiihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ارسلان گلفام دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

زبان شناسی

 • golfamarmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


گلناز مدرسی قوامی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • gmodarresiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی مشکوة الدینی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

زبان شناسی

 • mehdidinium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مجتبی منشی زاده دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرهنگ و زبان های باستانی

 • monshizadeh30yahoo.com

دبیر اجرایی


سید احمد آقاجان زاده رئیس گروه امور پژوهش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

 • elm.e.zabangmail.com
 • 88683707

ویراستار انگلیسی


وحید پناه زاده شورگلی سایر

زبان و ادبیات انگلیسی

 • panahzade.vahidgmail.com