مدیر مسئول


رضامراد صحرایی استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

سردبیر


محمد دبیرمقدم استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن دوست دانشیار گروه گویش ها و زبانهای ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و گویش های ایران باستان

 • mhassandoost46gmail.com

اعضای هیات تحریریه


فریده حق بین استاد زبان شناسی دانشگاه الزهراء

زبان شناسی

 • faridehghbinalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد دبیرمقدم استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبانشناسی

اعضای هیات تحریریه


والی رضایی دانشیار زبانشناسی دانشگاه اصفهان

زبان شناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه


شهلا رقیب دوست دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


زهره زرشناس استاد زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


ویدا شقاقی دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • vshaghaghihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


کورش صفوی استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


رضامراد صحرایی استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


احمد صفارمقدم استاد زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان شناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه


امید طبیب زاده استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی عاصی استاد زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی با گرایش کامپیوتر و فرهنگ نگاری

اعضای هیات تحریریه


ارسلان گلفام دانشیار زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس

زبان شناسی

اعضای هیات تحریریه


گلناز مدرسی قوامی دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان شناسی

 • gmodarresiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی مشکوة الدینی استاد زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان شناسی

 • mehdidinium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مجتبی منشی زاده استاد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی

فرهنگ و زبان های باستانی

 • monshizadeh30yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سالومه غلامی استاد گروه زبانشناسی تجربی دانشکده زبان‌شناسی، فرهنگ و هنردانشگاه گوته فرانکفورت، آلمان

زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهبد غفاری دانشیار فرهنگ و زبان فارسی، دانشگاه کمبریج انگلستان

فرهنگ و زبان فارسی

 • mg698cam.ac.uk

مدیر داخلی


احسان چنگیزی استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی

فرهنگ و زبانهای باستانی

 • ehsan.changiziatu.ac.ir

دبیر اجرایی


سید احمد آقاجان زاده رئیس گروه امور پژوهش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

 • elm.e.zabangmail.com
 • 88683707

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مترجمی انگلیسی

 • panahzade.vahidgmail.com