نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه و لی عصر عج

2 عضو هیات علمی گروه زبانشناسی و مطالعات ترجمه دانشگاه ولیعصر (عجل االله فرجه) رفسنجان

چکیده

بی تردید، به خدمت گرفتن نظریه‌های نوین زبان‌شناختی در جهت تحلیل و واکاوی متون دینی می‌تواند زمینه را برای درک بهتر و شفاف‌تر از چنین متونی فراهم آورد. از جمله نظریه‌های نوینی که امروزه جایگاهی ویژه و کاربرد وسیعی در تحلیل متن و دیگر حوزه‌های زبان‌شناختی پیدا کرده است نظریه نقش‌گرای نظام‌مند هالیدی و متیسن (2014) می‌باشد. بر اساس این رویکرد، ساختار زبان متأثر از نقش‌هایی است که زبان در بافت ارتباطی و در جهان خارج به عهده دارد و این تأثیر به شکل سه فرانقش تجلی می‌یابد: فرانقش بازنمودی، فرانقش متنی و فرانقش بینافردی. از آنجا که تکیه و تأکید فرانقش بینافردی بر شیوه تبادل معنا بین گوینده و مخاطب استوار می‌باشد، کاربست آن در تحلیل متون دینی ضمن ایجاد درک بهتر از چنین متونی، می‌تواند سنگ محک مناسبی برای ارزیابی و سنجش قابلیت تعمیم این نظریه نیز فراهم سازد. از این روی، نگارندگان در پژوهش حاضر، با روشی توصیفی-تحلیلی به بررسی یکی از معروف‌ترین خطبه‌های نهج‌البلاغه یعنی خطبه شقشقیه از منظر رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هالیدی و متیسن (2014) در قالب فرانقش بینافردی می‌پردازند. نتایج عمده پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم بسامد غالب وجه خبری، امام (علیه السلام) در سرتاسر این خطبه به نحوی در تبادل و انتقال معنا عمل کرده است که گویی هر دو سوی تعامل با هم در ساخت متن شرکت دارند و از این طریق راه هرگونه یکسویگی تعامل را بسته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the way of meaning exchange in Shaqshaqiya Sermon of Nahj al-Balagha within Halliday’s Systemic Functional Linguistics (SFL) (2014)......

نویسندگان [English]

  • reza mohammadi 1
  • Hossein Bazoubandi 2

1 valiasr uni

2 Faculty member of Linguistics and Translation Studies Department, VRU

چکیده [English]

Abstract
Undoubtedly, the use of modern linguistic theories for the analysis of religious texts can pave the way for a better understanding of such texts. Among the new theories which today have a special place and wide application in text analysis and other linguistic areas, is Systemic Functional Grammar (SFG) of Halliday and Matthiessen (2014). According to this theory, the structure of language is influenced by the functions that language plays in the communication context and in the outside world, and this effect is manifested in the form of three broad metafunctions: ideational, interpersonal and textual. Since the emphasis of interpersonal metafunction is on the way of exchanging meaning between the speaker and the audience, its application in the analysis of religious texts, while making a better understanding of such texts, can be an appropriate benchmark for assessing the ability to generalize this theory. Therefore, using a descriptive-analytical method in terms of the Systematic Functional approach of Halliday and Matthiessen (2014), the present study aims to analyze one of the most famous sermons of Nahj al-Balagha, i.e. Shaqshaqiya Sermon. The main results of the research show that, despite the dominant frequency of indicative mood, Imam Ali (AS) throughout this sermon has somehow acted in the exchange and transfer of meaning as if both sides of the interaction engage in the construction of the text, thus avoiding any kind of one-sidedness and unilateral.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metafunction
  • Systemic Functional Linguistics (SFL)
  • Shaqshaqiya Sermon
  • Exchange of Meaning
  • Mood structure