نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه بوعلی سینا -همدان

2 گروه زبان شناسی/ ادبیات علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا -همدان

چکیده

ضمایر تکراری در جایگاهی قرار می‌گیرند که سازه‌ای از آنجا حرکت کرده باشد. در زبان فارسی یکی از جایگاه‌های این ضمایر در درون بندهای موصولی می‌باشد. با توجه به تبیین نقشی هاکینز (2004، 1999) برای حضور ضمایر تکراری در بندهای موصولی هر چه قدر فاصلۀ بین هستۀ بند موصولی و محل سازۀ هم مرجع با آن در بند موصولی بیشتر باشد، عدم حضور ضمیر تکراری باعث می‌شود یافتن مرجع سخت‌تر باشد. این پژوهش با بهره‌گیری از آزمایش سنجش سطح خوانش، قضاوت دستوری، آزمایش تولیدی عملکرد محور و آزمایش شنیداری به بررسی رابطۀ بین وزن دستوری بند موصولی و حضور یا عدم حضور ضمایر تکراری از جایگاه مفعول پرداخته است. فرض بر این بود که با افزایش وزن دستوری بند موصولی، حضور ضمیر تکراری در جایگاه مفعول که هدف بررسی این پژوهش است، کمک‌کننده خواهد بود. در نهایت داده‌های هر آزمون جداگانه با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. در آزمایش‌هایی که نتایج آنها طبق فرضیۀ پژوهش بوده‌اند، در آزمایش‌های آماری SPSS معنادار نبوده‌اند. یعنی حضور ضمیر تکراری و یا عدم حضور آن در هر یک از سطوح وزنی، تغییر معناداری ایجاد نمی‌کند. به علاوه رابطۀ بین وزن دستوری و حضور ضمیر تکراری نیز معنادار نبود یعنی سخنگویان فارسی‌زبان فارغ از هر نوع وزن دستوری، به مقدار زیادی ضمیر تکراری استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the relationship of grammatical weight of relative clause and presence or abscence of resumptive pronoun

نویسندگان [English]

  • mitra Hoseingholian 1
  • mohammad rasekh-mahand 2

1 humanities collage- Bu Ali sina university-hamedan

2 linguistics department- humanity sciences college, Bu Ali sina university- Hamedan

چکیده [English]

A resumptive pronoun is a pronoun appearing in a relative clause, which restates the antecedent. The use of resumptive pronouns in relative clauses appears to be governed by structural complexity in grammar and usage. Hawkin’s (2004) Efficiency and complexity in grammars predicts a parallel effect in usage: when the grammar permits the option of either resumptive pronoun or gap, resumptive pronouns should be used more often as structural complexity increases. By the results of four experiments including processing assessment, production task, an acceptability judgement task and listening experiment, the relation of relative clauses’ weight and the presence of a resumptive pronoun with an objective antecedant or lack of it is verified. The hypothesis was that with the increase of grammatical weight of relative clause, the need for a resumptive pronoun will be more. Finally, the results of four experiments are analysed by SPSS software. The results which were based on the hypothesis, were not meaningful. It means that the presence or absence of resumptive pronoun in different grammatical weights does not make a meaningful difference. It means Persian speakers use lots of resumptive pronouns without attention to grammatical weights of relative clause.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "resumptive pronoun
  • " "relative clause"
  • "grammatical weight"