نام داور نام خانوادگی رتبه علمی رشته تحصیلی سمت سازمانی لینک Publonz
نعمت الله  ایران زاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4909392/nematollah-iranzadeh/
مهنوش اسکندری دانشیار زبان روسی دانشیار زبان روسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
محمود  بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
احسان  چنگیزی استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4900761/ehsan-changizi/
احمد علی  حیدری دانشیار فلسفه دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4936919/ahmadali-heidari/
تهمینه  حیدرپور پژوهشگر زبانشناسی دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
محمدحسن  حسن زاده نیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران https://publons.com/researcher/4930992/mohammadhasan-hasanzadeh-niri/
فریده  حق بین دانشیار زبانشناسی دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران  
صادق  خورشا دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
محمد  دبیرمقدم استاد زبانشناسی استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4976000/mohammad-dabir-moghaddam/
شهلا  رقیب دوست دانشیار زبانشناسی دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4905935/shahla-raghibdoust/
ربابه  رمضانی استادیار زبان و ادبیات عرب استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی  
بهزاد رهبر استادیار زبانشناسی استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4137955/behzad-rahbar/
زری  سعیدی دانشیار زبانشناسی دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4895405/zari-saeedi/
ویدا  شقاقی استادیار زبانشناسی دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4904573/vida-shaghaghi/
سیدمحمد  صاحبی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران  
مجید  صالح بک دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشیار ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4957542/majid-salehbek/
رضامراد صحرائی دانشیار زبانشناسی دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
کورش  صفوی استاد زبانشناسی استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
مجید  مجید طامه پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران  
امید  طبیب زاده استاد زبانشناسی استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران  
سپیده  عبدالکریمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران  
علیرضا فخاری دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/5022016/alireza-fakhary/
مرجان  فرجاه دانشیار زبان فرانسه استادیار زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
ارسلان  گلفام دانشیار زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
علی  گنجیان خناری دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشیار ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4957387/ali-ganjiankhenari/
راحله  گندمکار استادیار زبانشناسی استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4899842/raheleh-gandomkar/
محمدرضا  محمدی دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
گلناز  مدرسی قوامی دانشیار زبانشناسی دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4900655/golnaz-modarresi-ghavami/
جلال  مرامی دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران https://publons.com/researcher/4959763/jalal-marami/
آزاده  میرزائی دانشیار زبانشناسی استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4902811/azadeh-mirzaei/
مجتبی  منشی زاده استاد فرهنگ و زبانهای باستانی استاد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4900560/mojtaba-monshizadeh/
رضا  ناظمیان استاد زبان و ادبیات عرب استاد ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4954685/reza-nazemian/
محمد بحرانی استادیار مهندسی کامپیوتر ،هوش مصنوعی استادیار مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
مریم دانشگر استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/2063779/maryam-daneshgar/
محمدرضا  رضوی استادیار زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4578222/mohammadreza-razavi/
فرشید  سمائی استادیار زبانشناسی استادیار پژوهشکدۀ مطالعات واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران  
غلامرضا مستعلی پارسا دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران https://publons.com/researcher/4954533/gholamreza-mastealiparsa/
 همایون فر مژگان پژوهشگر زبان شناسی دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
login