نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر جنسیت نویسنده در ارائه‌ی جزئیات در نوشتار فارسی‌آموزان سطح پیشرفته، در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی است. از‌آنجاکه بیان جزئیات در دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی و فرانقش اندیشگانی، در قالب افزوده‌های حاشیه‌ای بازنمایی می‌شوند؛ در این پژوهش، افزوده‌های حاشیه‌ای به‌کار‌رفته در نوشتار فارسی‌آموزان سطح پیشرفته زن و مرد در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند، استخراج و بررسی گردیدند. نمونه آماری و پیکره مورداستفاده در این پژوهش نوشتار 248 نفر از فارسی‌آموزان خارجی سطح پیشرفته زن و مردِ مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد است. روش نمونه‌گیری این پژوهش از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده است. روش کار بدین‌صورت انجام شد که نوشتار 248 نفر از فارسی‌آموزان بر اساس جنسیت تفکیک شد (124 نفر زن و 124 نفر مرد). سپس تمام افزوده‌های حاشیه‌ای به‌کاررفته در نوشتار فارسی‌آموزان مرد و زن براساس تقسیم‌بندی هلیدی تعیین شدند. سپس تعداد و درصد توزیع انواع افزوده‌های حاشیه‌ای محاسبه و نتایج با هم مقایسه شد. برای بررسی معنادار بودن تفاوت‌ها میان زنان و مردان، از آزمون آماری خی دو استفاده شد. سرانجام، این نتایج حاصل شد که زنان بیش از مردان از افزوده‌های حاشیه‌ای استفاده کرده‌اند؛ مردان، فقط از افزوده حاشیه‌ای، سبب، بیشتر از زنان استفاده کرده‌اند. همچنین، افزوده‌ی حاشیه‌ای، موقعیت، مکان، پربسامدترین افزوده‌ی حاشیه‌ای در نوشتار فارسی‌آموزان سطح پیشرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Gender in Providing Details in The Writings of Advanced Foreign Learners of Persian Language Based on Functional Grammar

نویسنده [English]

  • Abolfazl Mouchani 2

2 Teaching Persian Language to non-Persian Learners, Faculty of Literature and Foreign Languages, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

This research has been done to investigate the impact of gender on different circumstantial adjuncts usage in the writings of foreign learners of Persian language based on Halliday's systemic functional grammar approach. The method of this research is descriptive-analytic method. The sample and the corpus of this research was the writing of 248 advanced female and male foreign learners of Persian language of the center for teaching Persian language in Ferdowsi university of Mashhad. Sampling method has been done in this order: first, the writing of 248 advanced female and male foreign learners of Persian language was separated based on gender (124 men and 124 women); Then, the circumstantial adjuncts in the texts was determined based on the segmentation of Halliday; after that, the distribution of all circumstantial adjuncts, was determined and shown by charts and compared. The chi - square statistical test was used to study the significance of differences between men and women. The results indicate that the women have used circumstantial adjuncts in their writing more than the men. Only, the men have used circumstantial adjuncts of cause more than the women. Advanced foreign learners of Persian language have used locational circumstantial adjuncts more than the other circumstantial adjuncts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Written Varieties
  • Advanced Foreign Learners of Persian Language
  • Gender and Language
  • Halliday's Systemic Functional Grammar
  • Circumstantial adjuncts