نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران

2 استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله ساخت مجهول زبان پشتو به بررسی گرفته شده است، زبان پشتو دارای ساخت مجهول بوده، که از لحاظ ساختاری در بسیاری موارد با ساخت مجهول زبان فارسی مشابهت های دارند. در این مقاله ابتدا به شناخت و توضیحات ساخت مجهول از سوی دستور نویسان زبان پشتو و زبان شناسان پرداخته شده است. از آنجائیکه زبانهای جهان به گونه های مختلف ساخت مجهول را می سازند که میتوان آن را به "مجهول تحلیلی" و "مجهول صرفی" تقسیم نمود. در زبان پشتو ساخت مجهول را با فعل کمکی مجهول ساز می سازند، که در نتیجه ساخت مجهول آن از نوع "مجهول تحلیلی" است. آلگوی رایج فعل کمکی مجهول ساز در زبان پشتو از کتگوری فعل های کمکی (بودن یا شدن) است. و همچنان فعل اصلی در فرایند تغییر از معلوم به مجهول به صورت صفت یا صفت مفعولی ظاهر می شود. فاعل جملۀ معلوم در گذر از معلوم به مجهول در بیشترین موارد حذف می شود، ولی میتوان آن را به عنوان یک (ترکیب اداتی) ذکر کرد، که دارای حالت نقش باخته خواهد بود. مفعول جملۀ معلوم در ساخت مجهول به جایگاه فاعل دستوری ارتقاء پیدا می کند، و فعل هم در روساخت به گونۀ لازم ظاهر می شود، که در مجهول غیرمبهم دارای صورت صفت مفعولی بوده، و در مجهول مبهم برای تخفیف و کوتاه سازی حذف می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Passive structure in Pashto language

نویسندگان [English]

  • Enayat Rahman Mayar 1
  • Mohammad Dabirmoghaddam 2

1 Phd Student of linguistics, Allameh Tabatabae'i, Tehran, Iran

2 Professor of Linguistics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article investigates the passive structure of Pashto language, Pashto language has passive structure which has various structural similarities with the passive structure of Persian language. This article initially discusses the recognition and explanations of passive structure provided from the grammarian and linguists of Pashto language. Whereas the languages of the world make passive structures in different ways which we can divide them into “analytical passive” and “morphological passive”. In Pashto language the passive structures are made with helping verbs, therefore, it is a kind of analytical passive. The common pattern for passive structure in Pashto language are the helping verbs (بودن, شدن). In addition, the main verb in the process of changing active structure into passive structure appear in the forms of adjective and past participle. The subject of the sentence usually eliminates while changing from active into passive structure, but we can mention that as a “combination tool” which may have the function of the “lost role”. The object of the sentence in passive structure moves into a syntactic subject, and the verb appears in the superstructure as an essence; which has past participle form in the “unambiguous passive structure” and it is eliminated for the purpose of contraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive structure
  • passive verb
  • passive in Pashto Language