نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ساخت‌های شرطی‌ عبارت‌های زبانی هستند که در آن وقوع پدیده یا وضعیتی مشروط به وقوع پدیده‌ یا وضعیتی دیگر است. این نوع ساخت با توجه به ویژگی‌های معنایی خود از الگوی‌های ساختاری متفاوتی برخوردار است. این پژوهش به‌منظور تبیین چگونگی بازنمایی دو مقولۀ فعلی نمود و وجه و ارتباط میان آنها در ساختار شرطی‌های زبان فارسی صورت گرفت. در پژوهش حاضر، مؤلفه‌های نمود و وجه به ترتیب بر اساس رویکردهای کامری (1976) و پالمر (2001) و دسته بندی معنایی شرطی‌ها نیز بر اساس رویکرد رده‌شناسی جهان‌ ممکن دکلرک و رید (2001) مورد بررسی قرار گرفت. پیکرۀ پژوهش شامل 540 ساخت شرطی و مستخرج از مجموع 5 اثر از داستان‌‌نویسان معاصر بود. تحلیل ساخت‌های شرطی زبان فارسی نشان داد که نمود دستوری در چنین ساخت‌هایی غالباً در نقش ثانویه و کارکرد وجهی ظاهر می‌شود. همچنین در اغلب ساخت‌های شرطی به منظور بیان غیرواقعی بودن بند شرط از وجه التزامی استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Aspect and Mood in Persian Conditional Constructions: A Corpus-based Study

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Parsa kia 1
  • Mohammad Dabirmoghaddam 2

1 PhD student in Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Professor of Linguistics,Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Conditional constructions are linguistic expressions in which the occurrence of a phenomenon or situation is subject to the occurrence of another phenomenon or situation. This type of construction has different tense patterns regarding its semantic features. This study was conducted to explain the representation of Aspect and Mood and the relationship between them in Persian conditionals. In the present study, the approaches of Comrie (1976) and Palmer (2001) were applied to establish mood and aspect, and Possible World Typology of Conditionals, as put forward by Declerck and Reed (2001), to investigate the semantic classification of conditions. The corpus included 540 conditional constructions extracted from a total of 5 works of contemporary novelists. Analysis of Persian conditional constructions showed that grammatical aspect often appears in the secondary role and function as a mood in such constructions. Further, expression of the unreality of the conditional clause in most conditionals is established through subjunctive mood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possible-world Typology
  • Conditional Constructions
  • Aspect
  • Mood