نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

استعاره‌ها در نظام ذهن و شناخت انسان دارای جایگاه و اهمیتی بسیار اساسی‌اند و از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا (کووید-19) تا به امروز، نقش بارزی در مفهوم‌سازی این بیماری و موضوعات و مسائل مرتبط با آن ایفا کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم‌سازی‌های استعاری کرونا در عناوین خبری رسانه‌های فارسی‌زبان داخلی است. داده‌های پژوهش مشتمل بر 220 عبارت استعاری در تیترهای خبری استخراج‌شده از پایگاه‌های اینترنتی خبرگزاری‌های فارسی‌زبان شامل فارس، ایسنا، تسنیم و مهر است. تحلیل داده‌ها در چارچوب دو نظریۀ استعارۀ مفهومی (لیکاف ، 1987، 1993؛ لیکاف و جانسون ، 1980، 1999) و نظریۀ طرحواره‌های تصوری (جانسون، 1987؛ لیکاف، 1987) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استعاره‌های به‌کاررفته برای مفهوم‌سازی کرونا را می‌توان به دو دستۀ عمده تقسیم کرد: استعاره‌های مبتنی بر طرحواره‌های تصوری و استعاره‌های جدا از طرحواره‌های تصوری. در شکل‌گیری استعاره‌های دستۀ اول طرحوارۀ نیرو نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند و می‌تواند به صورت طرحوارۀ جنگ، نیروهای طبیعت و فوتبال زیربنای مفهوم‌سازی‌های استعاری قرار گیرد. در شکل‌گیری استعاره‌های دستۀ دوم حوزه‌های مبدأ انسان و حیوانات (به‌صورت انسان‌پنداری و جاندارپنداری) و همچنین حوزه‌هایی از قبیل آتش، سایه و وسیلۀ نقلیه نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Parade of Metaphors in the Era of Corona: Exploring News Headlines within the Framework of Cognitive Linguistics

نویسنده [English]

  • Mahsa Sadeghi

Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Metaphors have a very essential role and importance in the system of the human mind and cognition. From the very beginning of the outbreak of the Coronavirus disease (Covid-19) to the present day, metaphors have played a significant role in the conceptualization of this illness and related issues. The aim of the present research is to investigate the metaphorical conceptualizations of Corona in the news headlines of domestic Persian-language media. The research data include 220 metaphorical expressions in the headlines extracted from the websites of four news agencies including Fars, ISNA, Tasnim, and Mehr. The Data were analyzed within the framework of Conceptual Metaphor Theory (Lakoff, 1987, 1993; Lakoff & Johnson, 1980, 1999) and the theory of image schemas (Johnson, 1987; Lakoff, 1987). The results show that the metaphors used to conceptualize the Corona can be divided into two main categories: Metaphors based on image schemas and metaphors separate from image schemas. In the formation of first metaphors, force schema plays a major role and can manifest as the schemas of war, natural forces, and football. In the formation of the second category of metaphors, the source domains of humans and animals as well as domains such as fire, shadow, and vehicle play a major role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Covid-19
  • Conceptual metaphor
  • Image schema
  • metaphorical conceptualization