نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

چکیده

پس از دسته بندی زبانهای دنیا به دو مقوله فعل بنیاد و تابع بنیاد توسط تالمی که بر اساس الگوی رمزگزاری وقایع حرکتی زبانها را از یکدیگر متمایز می کند ، در طول دهه های اخیر تحقیقات زیادی بر روی الگوهای متفاوت واژگانی کردن وقایع حرکتی انجام شده است . پژوهش پیش رو، چگونگی واژگانی شدن رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان و الگوی استفاده شده توسط آنها برای رمزگذاری حالات فضایی را مورد بررسی قرار می دهد. به همین منظور، از 25 فارسی زبان درخواست شد تا پس از تماشای12انیمیشن کوتاه که بیانگر حرکات اختیاری انجام شده توسط انسان و حیوان در جهتهای افقی مرزگذر و عمودی بودند ، مشاهدات خود را توصیف کنند. در پی ضبط و پیاده سازی جملات شرکت کنندگان، تحلیل پاسخهای این افراد نشان داد که فارسی زبانان برای بیان طلاعات مربوط به حالت حرکت غالبا ابزارهای زبانی دیگر را به ریشه فعل ترجیح می دهند. آنها همچنین تمایل دارند که مسیر حرکت را در قالب توابع توصیف کنند. بر اساس این الگوی بدست آمده از رمزگذاری حالات فضایی، فارسی زبانان برای توصیف رویدادهای حرکتی از یک الگوی دو گانه پیروی می کنند ومی توان زبان فارسی را در هر دو مقوله (فعل بنیاد) و (تابع بنیاد) قرارداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial Encoding in Persian: The Expression of Motion Events by Persian Native Speakers

نویسندگان [English]

  • zohreh khorvash
  • Ahmad R. Lotfi

Isfahan (khorasgan) branch, Islamic AZad University

چکیده [English]

Following Talmy’s classification of world languages in to two-category of verb-framed (V-language) and satellite-framed (S-language) that distinguishes between languages in terms of their encoding patterns of motion events, there has been a lot of investigations on different lexicalization patterns of motion events across spoken languages over the past decades. This paper examines how Persian native speakers lexicalize motion events and what pattern of spatial encoding they follow. To this end, 25 Persian native speakers were asked to watch 12 short animated cartoons representing voluntary motion carried out in vertical and trajectory direction.After recording and transcribing of the participants’ utterances, the analysis of responses indicated that Persian speakers encode manner information mainly in other linguistic means, and they are more willing to describe path of motion in satellites. Based on this pattern of spatial encoding, Persian speakers follow a mixed typology to encode motion events and Persian is categorized in both S- framed and V-framed typologies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motion event
  • Language Typology
  • lexicalization pattern
  • Spatial encoding