نام داور نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت سازمانی
نعمت الله  ایران زاده زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهنوش اسکندری زبان و ادبیات روسی دانشیار زبان و ادبیات روسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمود  بشیری زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احسان  چنگیزی فرهنگ و زبانهای باستانی استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد علی  حیدری فلسفه دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
تهمینه  حیدرپور زبانشناسی دکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدحسن  حسن زاده نیری زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران
فریده  حق بین زبانشناسی دانشیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
صادق  خورشا زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد  دبیرمقدم زبانشناسی استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
شهلا  رقیب دوست زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ربابه  رمضانی زبان و ادبیات عرب استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
بهزاد رهبر زبانشناسی استادیار زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زری  سعیدی زبانشناسی دانشیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ویدا  شقاقی زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمحمد  صاحبی زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه فرهنگ‌نویسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
مجید  صالح بک زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضامراد صحرائی زبانشناسی دانشیار زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
کورش  صفوی زبانشناسی استاد زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجید  مجید طامه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
امید  طبیب زاده زبانشناسی استاد زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
سپیده  عبدالکریمی زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علیرضا فخاری علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مرجان  فرجاه زبان فرانسه استادیار زبان فرانسه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ارسلان  گلفام زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی  گنجیان خناری زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
راحله  گندمکار زبانشناسی استادیار زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمدرضا  محمدی زبان و ادبیات روسی دانشیار زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
گلناز  مدرسی قوامی زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلال  مرامی زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
آزاده  میرزائی زبانشناسی استادیار زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی  منشی زاده فرهنگ و زبانهای باستانی استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا  ناظمیان زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
غلامرضا مستعلی پارسا زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 همایون فر مژگان زبان شناسی دکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
login