نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)

2 استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

مقاله حاضر، پژوهشی معناشناختی است که رویداد حرکتی رفتن در قرآن کریم را از جهت ساختار شبکه معنایی حرف اضافه «إلی» بررسی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل رویداد حرکتی رفتن و دستیابی به شبکه معنایی حروف اضافه بر اساس نظریه رویداد حرکت تالمی است. به همین منظور 88 فعل مشتمل بر ژرف ساخت « رفتن » در قرآن استخراج و تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد پر کاربرد ترین حرف اضافه به کار رفته با مفهوم رفتن، حرف « إلی » است؛ گرچه این حرف در معنای پیش نمون، مفهوم انتهاء غایت و مقصد را بازنمود می کند اما کاربرد آن در آیات محدود به این معنا نیست و مفاهیم جدیدی چون جهت (درون، بیرون، بالا) و حالات مختلف (روانی، جسمانی) به وسیله این حرف اضافه، رمزگذاری می شود. از جمله نتایج این پژوهش، بازنمایی شبکه معنایی حرف اضافه « إلی » است که سبب می شود دانش موجود از این مفهوم در قرآن کریم ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The semantic network of the prepositions in the Motion Event : Case study of the preposition إلی

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Habibi 1
  • ‫Fathiyeh Fattahizadeh 2

1 Postdoctoral researcher in Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University

2 professor of Theology, Alzahra University

چکیده [English]

This study represents the Movement Event in the motion verb of going in the Holy Quran, based on the structure semantic network of the preposition الی /ila/(towards).
This study aims to examine the motion of going and the preposition of الی (towards) on semantic network based on Tolmy’s Motion theory.
In collecting said corpus; 88 verbs were extracted from verses consisting of the deep structure of the verb “going”; The relevant samples were collected and analyzed. The results showed that, the preposition ofالی has the most frequent usages. This preposition represents the end-destination concept, however, its usage is not limited in this sense. Also new concepts of direction (within, outside, high) and state (mental, physical) were encoded by this preposition. One of the results of this study, is representation semantic network of the position الی, which causes the existing knowledge of this concept in the Holy Quran to be promoted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Cognitive linguistics
  • The preposition الی (towards)
  • Semantic Network
  • the motion event of “going”