نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

زبان ‌پشتو از لحاظ رده‌شناسی در زبانهای (فاعل ‌‌_ مفعول_ فعل) یا (SOV) است. این‌زبان از جمله زبان‌های پس‌اضافه‌ای می‌باشد. این‌زبان به ترتیب واژه‌بنیادی در بندهای‌مستقل، همپایه و وابسته(فاعل‌‌_ مفعول_ فعل) است. این ‌زبان در کشورهای افغانستان و پاکستان حتی در هندوستان صحبت می‌شود. زبان رسمی و ملی افغانستان می‌باشد. اکثریت گویشوران‌اصلی کشور‌افغانستان پشتوزبان می‌باشد. زبان -پشتو از جمله زبا‌ن‌های ‌ایرانی‌شرقی است که در جمله‌های ‌شرطی مثل دیگر زبان‌های‌جهان، بند‌شرط در آن پیش‌از جواب‌شرط ظاهر می‌شود. گاهی ‌اوقات در صورت‌های خاص و تاکیدی بند‌شرط می‌تواند بعد از جواب‌شرط هم بیاید. در زبان ‌پشتو، آدات‌شرطی(kӘ) در اول ‌جملۀ نخست و در جایگاه ‌دوم جملۀ ‌نخست و یا هم در اول جملۀ ‌دوم می‌تواند بیاید. ساختِ جمله‌های ‌شرطی که جملۀ ‌مرکب است، در زبان ‌پشتو جمله‌فرعی(بند‌شرط) معمولاً قبل از جمله یا بند ‌اصلی می‌آید. طوریکه از نام آن معلوم می-شود هر‌دو‌جمله توسط آداتِ شرطیه (kӘ) یکجا می‌شود. (kӘ) در اول جمله‌ی ‌فرعی می‌آید. همچنان گاهی‌اوقات همراه با (kӘ) در جملۀ شرطی آداتِ (no) و یا هم آدات(xo) می‌آید، ولی بیشتر در اول ‌جملات برای شرط ظاهر می‌شود. در جملات‌شرطی آدات(eČ) هم معنی (kӘ) را می‌تواند بدهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The structure of conditional sentences and it's semantic classification in Pashto

نویسندگان [English]

  • Ismatullah Miakhil 1
  • Mohammad Dabirmoghaddam 2

1 PhD student in Linguistics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor of Linguistics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The paṢto/ Pashto language is classified as a (subject-object-verb) or (SOV) language, and it is one of the post-position languages. This language is lexical-based in independent, coordinating, and dependent clauses (subject-object-verb). Pashto is spoken in Afghanistan and Pakistan and even in India. It is the official and national language of Afghanistan. Most people of Afghanistan (63%) speaks Pashto.
Pashto is one of the Eastern Iranian languages in which, like other languages of the world, the conditional clause appears before the main clause in conditional sentences. Sometimes in special and emphatic cases, the conditional clause can come after the main clause. In Pashto language, conditional device (kӘ) can appear in the beginning of the first clause and in the second place of the first clause or in the beginning of the second clause.
Conditional sentence structure, which are compound sentences in Pashto, include a subordinate clause (conditional clause) that usually comes before the main clause.
As its name implies, the two clauses are joined by a conditional device (kӘ). This (kӘ) comes at the beginning of the subordinate clause. Sometimes (kӘ) in the conditional clause is accompanied with (no) or (xo) devices, but more often they appear in the beginning of conditional sentences. In conditional sentences, (Če) device can also mean (kӘ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Conditional Sentences
  • Position of (kӘ)
  • Semantic Classification of Conditional Sentences