تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

دانلود فایل داوران 1398

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
نعمت الله ایران زاده دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهنوش اسکندری دانشیار زبان روسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد بحرانی گروه رایانه، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمود بشیری دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احسان چنگیزی استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد علی حیدری دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
تهمینه حیدرپور دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدحسن حسن زاده نیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران
فریده حق بین دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
صادق خورشا دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم دانشگر استادیار، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
محمد دبیرمقدم استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد دبیرمقدم استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدرضا رضوی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
شهلا رقیب دوست دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ربابه رمضانی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی
بهزاد رهبر زبانشناسی استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
زری سعیدی دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران
فرشید سمائی زبانشناسی عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات واژه‌گزینی و گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ویدا شقاقی دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمحمد صاحبی زبانشناسی استادیار گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مجید صالح بک دانشیار ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران
رضامراد صحرائی دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران
کورش صفوی استاد گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجید طامه پژوهشگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
امید طبیب زاده استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
سپیده عبدالکریمی استادیار زبان شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
علیرضا فخاری دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران
مرجان فرجاه استادیار زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ارسلان گلفام دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دکتری تخصصی زبان شناسی
علی گنجیان خناری دانشیار ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
راحله گندمکار استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمدرضا محمدی دانشیار زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
گلناز مدرسی قوامی دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلال مرامی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
آزاده میرزائی استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مجتبی منشی زاده استاد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا ناظمیان گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی
مژگان همایون فر دکترای زبان شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

login