تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره‌های دارای حسن شهرت در حیطۀ مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل‌توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود هستند. این داوران مجموعه‌ای از حس مسئولیت‌پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده‌اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

دانلود فایل داوران 1398

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محرم Eslami زبانشناسی Schürstr. 12
حوریه احدی روان‌شناسی و عصب‌شناسی زبان، زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی
نعمت الله ایران زاده ادبیات فارسی دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مهنوش اسکندری زبان روسی، زبانشناسی دانشیار زبان روسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد بحرانی زبانشناسی، زبان‌شناسی رایانشی گروه رایانه، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمود بشیری دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فاطمه بهرامی زبانشناسی، معناشناسی و زبان‌شناسی شناختی، نحو استادیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
مهدی پورمحمد روان‌شناسی و عصب‌شناسی زبان دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسن ترابی زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
احسان چنگیزی دستور زبان فارسی و گویش‌شناسی، زبان‌شناسی تاریخی دانشیار زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
احمد علی حیدری فلسفه دانشیار فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
تهمینه حیدرپور صرف دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمدحسن حسن زاده نیری ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران
فریده حق بین نحو دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
صادق خورشا زبان عربی دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم دانشگر آموزش زبان استادیار، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
محمد دبیرمقدم تحلیل گفتمان، دستور زبان فارسی و گویش‌شناسی، زبانشناسی، نحو استاد زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد دبیرمقدم تحلیل گفتمان، دستور زبان فارسی و گویش‌شناسی، نحو استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
آتوسا رستم بیک تفرشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی رضا قلی فامیان زبانشناسی گروه زبان شناسی و زبان های خارجی، دانشگاه پیام نور
حدائق رضائی زبانشناسی گروه زبان شناسی، دانشگاه اصفهان
محمدرضا رضوی آموزش زبان عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
شهلا رقیب دوست روان‌شناسی و عصب‌شناسی زبان، زبانشناسی، معناشناسی و زبان‌شناسی شناختی دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
ربابه رمضانی زبان عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی
بهزاد رهبر آموزش زبان، تحلیل گفتمان، جامعه‌شناسی زبان، زبانشناسی استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
امیر زندمقدم دانشگاه علامه طباطبائی
شهره سادات سجادی زبانشناسی مرکز آزفا دانشگاه علامه طباطبائی
زری سعیدی دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران
فرشید سمائی زبانشناسی، صرف عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات واژه‌گزینی و گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ویدا شقاقی تحلیل گفتمان، صرف دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
سیدمحمد صاحبی دستور زبان فارسی و گویش‌شناسی، زبانشناسی استادیار گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
وحید صادقی آواشناسی و واج‌شناسی گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
مجید صالح بک زبان عربی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران
رضامراد صحرائی آموزش زبان، زبانشناسی دانشیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران
کورش صفوی استاد گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجید طامه دستور زبان فارسی و گویش‌شناسی پژوهشگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
امید طبیب زاده آواشناسی و واج‌شناسی، دستور زبان فارسی و گویش‌شناسی، نحو استاد زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران
حیات عامری زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
سپیده عبدالکریمی معناشناسی و زبان‌شناسی شناختی استادیار زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سید بهنام علوی مقدم آموزش زبان، زبانشناسی پل کریمخان اول ایرانشهر شمالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ف ط 5 گروه زبانهای خارجی
علیرضا فخاری علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران، ایران
مرجان فرجاه زبان فرانسوی استادیار زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
فریبا قطره زبانشناسی، صرف گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
مسعود قیومی زبان‌شناسی رایانشی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مهدیه کرمی استادیار پژوهشگاه علوم شناختی
رامین گلشائی روان‌شناسی و عصب‌شناسی زبان استادیار زبان‌شناسی، دانشگاه الزهرا
ارسلان گلفام معناشناسی و زبان‌شناسی شناختی، نحو دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دکتری تخصصی زبان شناسی
علی گنجیان خناری زبان عربی دانشیار ادبیات عرب دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
راحله گندمکار معناشناسی و زبان‌شناسی شناختی استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
محمدرضا محمدی زبان روسی دانشیار زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
گلناز مدرسی قوامی آواشناسی و واج‌شناسی، زبانشناسی دانشیار زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
جلال مرامی زبان عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران
آزاده میرزائی تحلیل گفتمان، زبانشناسی، زبان‌شناسی رایانشی، نحو استادیار زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
مریم مسگرخوئی معناشناسی و زبان‌شناسی شناختی پژوهشگر گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
انیس معصومی زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی منشی زاده ادبیات فارسی، دستور زبان فارسی و گویش‌شناسی، زبانشناسی، زبان‌شناسی تاریخی، نحو استاد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رضا ناظمیان زبان عربی گروه ادبیات عرب دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی
مژگان همایون فر زبانشناسی، نحو دکترای زبان شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

login