نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان های خارجی،دانشکده ی ادبیات،علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران.هیئت تحریریه دوفصلنامه علم زبان

3 گروه زبان های خارجی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

درک چگونگی تجلی یک اطلاع انتزاعی در سطح زبان، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زبان‌شناسان شناختی به ‌حساب می‌آید. در این راستا اصطلاحات، به عنوان سازه‌هایی که نمایانگر فرهنگ و هویت ملی هر اهل زبانی هستند، می‎توانند نقش موثری در شناخت مفاهیم و مطالعات زبانی ایفا کنند. بدین‌ترتیب پیکره‌ا‌ی مشتمل بر 100 اصطلاح فارسی و معادل انگلیسی آن را از کتاب"عبارات و اصطلاحات رایج فارسی" باطنی، به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب نموده و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها پرداخته‌ایم. سپس بر اساس طرحواره‌های تصوری معرفی‎شده از سوی جانسون دست به تحلیل داده‌های استخراج‌شده زده‌ایم. بخشی از نتایج به‌ دست‌آمده از این تحقیق به شرح زیر است:1- فرآیند قالب‌ریزی طرحواره‌ای اصطلاحات در این دو زبان به شش صورت کلی‌ امکان‌پذیر است. 2- در بیشتر موارد، قالب‌ریزی طرحواره‎ای اصطلاحات در این دو زبان با یکدیگر مشابه است. 3- زبان انگلیسی در میان این دو زبان، بیشترین شباهت را به لحاظ طرحواره‌ای با اطلاعِ ذهنیِ گویشوران خود دارد. 4- طرحواره‌های قدرتی و حرکتی به ترتیب بیشترین سهم را در فرآیند قالب‌ریزی اصطلاحات دو زبان فارسی و انگلیسی دارند. امید است که این پژوهش به عنوان طرحی پیشگام در حوزه‌ی مقایسه‌ی شناختی دو زبان از شاخه‌ی هند و اروپایی بتواند مورد استفاده‌ی زبان‌شناسان و پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه‌ی معنی‌شناسی شناختی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mental Coding Process of Idioms in Persian & English; Cognitive Semantics Framework

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mahdis Mirzadeh 1
  • Arsalan Golfam 2
  • Mahnaz Karbalaei Sadegh 3

1 Foreign Language Department, Faculty of Literature, Humanities and social Science, Islamic Azad University of Science and Research Branch,Tehran, Iran.

2 General Linguistics Department,Faculty of Humanities, Tarbiat Modares university, Tehran, Iran.

3 Foreign Language Department, Faculty of Literature, humanities and Social Science, Islamic Azad University of Science and research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Understanding the way that abstract information has been expressed in the different languages is one of the attractive subjects in cognitive linguistics. In this regard, Idioms as a part of cultural and national identity of speakers can play an important role in understanding concepts and linguistic materials. So in the present study we have tried to examine the representations of image schemas in two languages; Persian and English, within the framework of cognitive semantics and based on Johnson's Schematic Model (1987). Therefore, we selected the data from the “Common Persian Idioms and Phrases: Persian-English” which was provided by Bateni (2013) and have studied them in a descriptive-analytical way. This paper explores the conceptual image schemas in the idioms of Persian and then compares them with their English equivalent. The results show that: 1- The mental coding process of idioms in these two languages can be divided in 6 ways. 2- In most cases schematic coding process of the idioms were similar between these two languages. 3- English has the most schematic similarity between the information and messages. 4- The pass and force schema are the most common in English and Persian, respectively. Due to the conceptual schemas are dynamic patterns in cognitive semantics which are not studied thoroughly the idioms of these Languages in past; so the importance and the objective of this study was the analysis of this phenomenon in the context of conceptual schema and also, explain the relationship between the speakers language and mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cognitive Linguistics
  • Cognitive Semantics
  • Idioms
  • Indo-European Languages
  • Image Schema