نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، زبان‌شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور، ایران.

2 استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور، ایران.

10.22054/ls.2021.45537.1265

چکیده

اصطلاح‌ها، بخش جدانشدنی از زبان را تشکیل می‌دهند. بنابراین، در گفتار روزمرّه افراد به‌وفور یافت می‌شوند. از آنجایی‌که اصطلاح‌ها دارای ساخت معنایی پیچیده‌ای هستند، برای درک معنا، مفهوم و پیام اصلی آنها، نیازمند به‌کار بردن معنای مجازی با توجّه به حوزه‌های معنایی متفاوتی است که آنها دارند. در پژوهش حاضر، نگارندگان با کمک نظریه آمیختگی مفهومی فوکونیه و ترنر (2002) به تبیین معنایی اصطلاح‌های فارسی پرداخته‌اند. روش پژوهش حاضر، از نوع کیفی است. نگارندگان به بررسی بیشمار اصطلاح در زبان فارسی پرداخته‌اند که در این بین، برای تحلیل داده‌های خود به دلیل کمبود فضا، 15 نمونه از اصطلاح‌های رایج زبان فارسی را برگزیده‌ و در این پژوهش قرار داده‌اند. نتیجه حاکی از آن بود که می‌توان با کمک نظریه آمیختگی مفهومی به تبیین و توصیف اصطلاح‌ها پرداخت؛ بدین صورت که از تلفیق مفهومی عناصر تصویرسازی و فضای تصویری موجود در اصطلاح‌ها، می‌توان به درک معنا و مفهوم آنها پی برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual and Semantic Explanation of Persian Idioms Based on Conceptual Blending Theory

نویسندگان [English]

  • Ghazal Baghbani 1
  • Fatemeh Karampour 2

1 PhD student of Linguistics, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Iran.

2 Assistant Professor of Linguistics, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Iran.

چکیده [English]

Idioms are an inseparable part of any language. Therefore, people frequently use them in everyday speech. Since idioms have complex semantic structures, in order to understand their meaning and main message, one needs to use their allegorical meaning depending on the different semantic fields to which they belong. In this research, authors tried to explain the concepts of Persian idioms with the help of Conceptual Blending theory of Fauconnier and Turner (2002). This research method is a qualitative one. Authors consider numerous idioms in Persian language but due to the limitations they had in data analysis, they selected 15 of the most frequent ones among them and used them in this research. The results revealed that we can explain and describe the idioms on the basis of the Conceptual Blending theory; in this way and by conceptually combining the elements of illustration with the figurative atmosphere which exists in the idioms, we can understand their meanings and intentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Idiom
  • Conceptual blending
  • Metaphor
  • Mental image
  • Conceptual space