نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با تحلیل شیوۀ بازنماییِ نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردی (شمالی و جنوبی) براساس نظریۀ رده‌شناسیِ کلاسیک کامری (1978)، و سپس، ارزیابی دقیق یافته‌ها براساس نظریۀ رده‌شناسیِ نوین لینْدِن‌بِرگ و زوارْت (2017)، جستار حاضر می‌کوشد به تبیینی نظام‌مند از عملکرد رده‌شناختیِ آن نظام‌ها، و نیز از الگوی کلی انطباق در این گونه‌‌ها دست یابد. در‌این‌راستا، داده‌های پژوهش با تکمیل پرسشنامه و گفتگو با ده گویشور بومی گردآوری و تحلیل گردیده‌است. براساس یافته‌های پژوهش، حالت‌نمایی و مطابقۀ این گونه‌ها در زمان غیرگذشته، به‌طور یکسان پیرو الگوی غالب (کاملِ) مفعولی است و الگوی کلی انطباقِ «وارونۀ مستقیم-غیرمستقیم» را نشان می‌دهد. در برابر، حالت‌نمایی و مطابقۀ آنها در زمان گذشته، به‌طور یکسان تابع الگوی غالب (کاملِ) کُنایی است و الگوی کلی انطباقِ «همسان» را نشان می‌دهد. همچنین، ناشی از خصوصیت گذرایی فعل، این دو گونۀ زبانی در زمان غیرگذشته، به‌طور یکسان الگوی تناوبیِ (کاملِ) کُنایی را برای بازنمایی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه، و در زمان گذشته نیز، به‌طور یکسان الگوی تناوبیِ (کاملِ) سه‌بخشی را برای بازنمایی نظام حالت‌نمایی به‌کار می‌گیرند. با وجود‌‌این، الگوی مطابقۀ بَشاگَردی در زمان گذشته، فاقد هرگونه الگوی تناوبی و یکدست است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Case-marking and Agreement Systems in Bashagardi

نویسندگان [English]

  • Sepehr Seddiqi-nejad 1
  • Abbas Ali Ahangar 1
  • Behrooz Barjasteh Delforooz 1
  • Shahla Sharifi 2

1 University of Sistan and Baluchestan

2 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

By analyzing the representation of case-marking and agreement systems in (North & South) Bashagardi based on classic typological theory of Comrie (1978), and then, the precise evaluation of findings based on new typological theory of Lindenbergh and Zwart (2017), the present study aims to achieve a more systematic and deeper explanation for typological function of those systems as well as the general alignment pattern of those dialects. To this aim, the research data was gathered using questionnaire and interviewing ten native speakers, and then analyzed. According to research findings, case-marking and agreement in non-past tense of these varieties, identically follow the dominant (complete) accusative pattern, and indicate the general alignment pattern of reverse “direct-indirect” in this tense. In contrast, their case-marking and agreement in past tense, identically follow the dominant (complete) ergative pattern, and show the general alignment pattern of “identical” in this tense. Furthermore, triggered by the property of “verbal transitivity”, these two variants identically make use of the recessive pattern of (complete) ergative pattern to represent the case-marking and agreement systems in non-past tense, and also they identically employ the recessive pattern of (complete) tripartite pattern to represent the case-marking system in the past tense. Nevertheless, Bashagardi’s agreement pattern in the past tense is homogeneous and lacks any alternative pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bashagardi Dialect
  • Language Typology
  • Case-marking System
  • Agreement System
  • Alignment Pattern