نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

آرایه های ادبی ازجمله ابزارهای بلاغی پرکاربرد برای نوشتن تیترهای خبری جذاب هستند. با وجود این، درباره ی کاربرد این عناصر در یک بافت ورزشی پژوهش های اندکی انجام گرفته است. از همین رو، مقاله ی کنونی به بررسی پرکاربردترین آرایه های ادبی در تیترهای خبری روزنامه های ورزشی ایرانی پرداخته است. در این راستا، تعداد 185 تیتر دربرگیرنده ی آرایه های ادبی که در بازه ی زمانی سه ماهه ای از هشت روزنامه ی ورزشی برگرفته شده بودند، طبق انگاره ی لی (1994) دسته بندی شدند. بر اساس یافته های این مطالعه، دو آرایه ی ادبی تلمیح و ایهام روی هم رفته بیش از نیمی از مجموع آرایه ها را به خود اختصاص دادند. همچنین، آرایه های تشخیص، تضاد (متناقض نما)، تکرار و تضمین دارای کم ترین بسامد بودند. بررسی تیترها همچنین حاکی از آن بود که اگرچه کاربرد آرایه ها علاوه بر افزودن بُعد زیبایی شناختی به متن، موجب نزدیکی هر چه بیش تر زبان نوشتاری به زبان محاوره ای شده است، در عین حال، درک برخی دیگر از تیترها مستلزم دانش زمینه ی بالایی از جانب خوانندگان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stylistic Devices in Iranian Sport Newspaper Headlines

نویسندگان [English]

  • Mohammad Dabir-Moghaddam 1
  • Hossein Raeesi 2

1 Professor, Department of Linguistics, . Allameh Tabataba'i University.Tehran , Iran

2 PhD student in Linguistics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Stylistic devices are highly used to write interesting news headlines. However, a review of literature shows that very few studies have been conducted on their usage in a sport context. Therefore, this study has sought to investigate the stylistic devices used in the Iranian sport newspaper headlines. To do so, a total of 185 headlines containing stylistic devices from eight sport newspapers collected during a three-month period were classified according to Leigh’s (1994) Model. According to the findings of the study, the two stylistic devices allusion and pun together accounted for over half of the total number. Also, personification, paradox, repetition, and quotation were found to be the least used devices. The findings also indicated that though stylistic devices have served aesthetic functions and have caused the written language to become much closer to colloquial speech, they are sometimes found to be difficult to understand, requiring background knowledge on the readers’ part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Headlines
  • Leigh’s Model
  • rhetoric
  • sport newspapers
  • stylistic devices