نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
مبانی نظری دستور نقش‌گرای نظام بنیاد به‌عنوان نظریه‌ای عام و پیکره بنیاد با جهت‌گیری‌های نقشی و معنایی که تمرکزش بر متن و حیطه موردنظرش کاربرد زبان در بافت است، باید درباره همه زبان‌ها و آثار زبانی صدق کند. در این دستور انواع تجربیات درونی و بیرونی ما در قالب فرایندها و به‌واسطه فرانقش تجربی بیان می‌شوند که نمود دستوری آن در زبان از طریق نظام گذرایی است. ازاین‌رو، با بررسی و تعیین افعال و فرآیندها و میزان رخداد آن‌ها در متون دراماتیک، می‌توان از این سازوکار به‌عنوان ابزاری برای تعبیر و تحلیل سبکی نمایشنامه‌ها و همچنین بررسی نقش زبان در ساختار درام و آشکارسازی وجوه مختلف آن بهره جست. در پژوهش حاضر پنج نمایشنامه مطرح فارسی معاصر را بر اساس نظام گذرایی در این چارچوب موردبررسی قرارداده ایم و درصد و بسامد وقوع انواع فرایندها در هر نمایشنامه را به‌عنوان شاخصی سبکی در نظر گرفته ایم که هم ویژگیهای ساختاری منحصر به متون دراماتیک را نمایان می‌کند و هم ویژگی‌های سبکی هر نمایشنامه و نمایشنامه‌نویس را.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpreting and Analyzing Dramatic texts stylistically and structurally: Systemic approach

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Gholipour Hafshejani 1
  • Mohammad Dabir moghaddam 2

1 Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran

2 Allameh Tabatabaei University

چکیده [English]

Abstract
Theoretical foundation of systemic functional grammar as a general and corpus-based theory concentrates on function and meaning and also focuses on text and the use of language in context. This theory should be applicable to all languages and linguistic works. In this grammar all our inner and outer experiences could be represented by experiential meta-function and its process through transitivity system. This article is a stylistic investigation of the verbs, the process types, and relative frequency of them in dramatic texts. The present study indicates how this theory is capable of analyzing and interpreting dramatic texts stylistically and examining the role of language in dramatic structure. In this study, the authors analyze five famous contemporary Persian plays by transitivity system within the framework of SFG. We consider the frequency and percentage of process types in each play as a stylistic parameter which shows unique structural features of dramatic texts and stylistic features of each play and playwright.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic Functional Grammar
  • stylistics
  • Dramatic text
  • Language of drama
  • Contemporary Persian plays