نام داور نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت سازمانی لینک Publons
نعمت الله  ایران زاده زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
مهنوش اسکندری زبان روسی دانشیار زبان و ادبیات روسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
محمود  بشیری زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
احسان  چنگیزی فرهنگ و زبانهای باستانی استادیار فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Publons
احمد علی  حیدری فلسفه دانشیار فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
تهمینه  حیدرپور زبانشناسی دکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
محمدحسن  حسن زاده نیری زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران publons
فریده  حق بین زبانشناسی دانشیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران  
صادق  خورشا زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
محمد  دبیرمقدم زبانشناسی استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
شهلا  رقیب دوست زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
ربابه  رمضانی زبان و ادبیات عرب استادیار گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
بهزاد رهبر زبانشناسی استادیار زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
زری  سعیدی زبانشناسی دانشیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
ویدا  شقاقی زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
سیدمحمد  صاحبی زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه فرهنگ‌نویسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران  
مجید  صالح بک زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
رضامراد صحرائی زبانشناسی دانشیار زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
کورش  صفوی زبانشناسی استاد زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
مجید  مجید طامه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران  
امید  طبیب زاده زبانشناسی استاد زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران  
سپیده  عبدالکریمی زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران  
علیرضا فخاری علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
مرجان  فرجاه زبان فرانسه استادیار زبان فرانسه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
ارسلان  گلفام زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
علی  گنجیان خناری زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
راحله  گندمکار زبانشناسی استادیار زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران publons
محمدرضا  محمدی زبان و ادبیات روسی دانشیار زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
گلناز  مدرسی قوامی زبانشناسی دانشیار زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
جلال  مرامی زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران publons
آزاده  میرزائی زبانشناسی استادیار زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
مجتبی  منشی زاده فرهنگ و زبانهای باستانی استاد فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
رضا  ناظمیان زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عرب، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
محمد بحرانی مهندسی کامپیوتر ،هوش مصنوعی استادیار مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
مریم دانشگر زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران publons
محمدرضا  رضوی زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران publons
فرشید  سمائی زبانشناسی استادیار پژوهشکدۀ مطالعات واژه‌گزینی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران  
غلامرضا مستعلی پارسا زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران publons
 همایون فر مژگان زبان شناسی دکترای زبانشناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران  
login