نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، مازندران، ایران

چکیده

بااینکه نوواژه‌سازی پدیده‌ای مهم در جریان رشد زبانی کودک است و نخستین کوشش او در کاربرد ویژگی «آفرینندگی» زبان ‏بشمارمی‌آید، تاکنون در مطالعات نادیده گرفته ‌شده‌‌است. هدف پژوهش‌ حاضر بررسی گونه‌ای کمیاب از نوواژه‌سازی کودک با ‏تأکید بر انگیختگی زبانی است. داده های این مطالعة توصیفی-تحلیلی بصورت پیمایشی در بیش از یک سال گردآوری‌شدهاست. ‏این داده‌ها از ناواژههای 8 کودک 20ماهه تا چهارساله از گفتار خودانگیخته، با همکاری مادران بدست آمده‌است. یافتهها نشان‏میدهند که نه تنها انگیختگی در ساخت نام‌آوا و ناواژه هایی که نشانه های شمایلی تلقی‌می شوند می‌تواند نقش داشته‌باشد، بلکه ‏قواعد واجی زبان مادری در ناواژهسازی کودک نیز میتواند تحتتأثیر انگیختگی زبانی نقض‌شود. از جنبة شناختی، مفاهیم ‏پیچیده‌تر ساختار واجی پیچیده‌تری پیدامی کنند. ازآنجاکه این نوع ناواژه سازی دارای ساختاری کاملاً نو و بدون زمینة زبانی، از ‏فرایند ابداع است، ناواژه ها فاقد ریشه و تکواژهای اشتقاقی هستند؛ گرچه کودک برخی از آنها را در جایگاه پایة فعل قرارمی‏ دهد و با همکردی از واژگان زبان، با آنها فعل مرکب می سازد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Linguistic Analysis of a Rare Type of Children’s Neologism:‎ A Qualitative Case Study

نویسنده [English]

  • Fereshteh Momeni

Faculty member of Islamic Azad University, Chalous Branch, Persian Language and Literature faculty

چکیده [English]

Despite the importance of neologism during the children's language ‎development as their first attempt to apply the “creative” feature of ‎language, it has been neglected in researches. The aim of the present ‎study is to investigate an infrequent kind of neologism in children, ‎emphasizing the nature of language-related arousal. The method was ‎descriptive-analytic, and the data were collected‏ ‏assisted by mothers, ‎from the spontaneous speech of 8 children from the age of 20 months ‎to 4 years old, during more than one year survey. Finding shows that ‎not only arousal may effectuate the production of iconic non-words ‎and making onomatopoeia, but also violates the phonotactic rules. ‎Furthermore, from the cognitive viewpoint, the more complicated ‎concepts shape the more complicated phonological forms. Since these ‎type of neologisms have entirely innovative morphology of coinage, ‎they lack root and derivational morphemes, however sometimes ‎children use them as the base of a compound verb.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • neologism
  • word approximation
  • iconicity
  • linguistic motivation