دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارجاع متقابل در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1396

10.22054/ls.2017.21743.1077

لاله مولائی


2. رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1396

10.22054/ls.2017.17347.1062

اسماعیل صفائی اصل؛ رضامراد صحرایی


3. کسره اضافه: هسته نمای اسم در فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1396

10.22054/ls.2017.20857.1072

مژگان همایون فر


4. بازنمایی شیوۀ آموزش حروف اضافه در مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1396

10.22054/ls.2017.24317.1088

علی محمدیارلو


5. صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

10.22054/ls.2018.25601.1094

مریم رمضانخانی


6. افعال مرکب حرف اضافه ای در زبان فارسی 1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

10.22054/ls.2019.5255.1019

سمیرا حسینی راد


7. منشأ زبان از دیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

10.22054/ls.2019.37293.1150

قدرت جاودانی


9. کاربرد دستاوردهای حاصل از مطالعات رده شناختی زبان در تحلیل های صورت گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1397

10.22054/ls.2019.17586.1064

مژگان همایون فر


10. بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) ....

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1397

10.22054/ls.2019.38440.1171

رضا محمدی؛ حسین بازوبندی


11. رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان عربی برپایه مولفه‌های درایر (1992)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.40194.1195

محمد دبیرمقدم؛ رضامراد صحرایی؛ ملهم الشاعر


12. ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.34787.1127

عبداله عزت دوست سه ساری؛ مجتبی منشی زاده؛ حیات عامری


13. وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.10051

عادل رفیعی


14. بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.37381.1151

رضا پیش‌قدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی


15. انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.42628.1227

نیره جودی


16. هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.42325.1223

معصومه زارعی


17. بررسی مؤلفه‌های ترتیب واژه در زبان لری خرم‌آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.36877.1142

فاطمه آخوندی؛ مرضیه صناعتی


18. همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398

10.22054/ls.2019.37417.1153

انیس معصومی؛ مائده سادات میرطلایی


20. بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.45128.1255

الهام اسماعیل پور اقدم؛ مسعود دهقان


21. رمز گذاری فضایی در زبان فارسی : توصیف رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.44697.1253

زهره خوروش؛ احمدرضا لطفی


22. چنددستور شدگی فعل خواستن در زبان فارسی؛ مطالعه‌ای شناختی در چارچوب طرحواره‌های رخدادی بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

10.22054/ls.2020.45842.1262

مرتضی دستلان


23. بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.49010.1295

پونه عابدین؛ محمد دبیرمقدم


24. پیرامون (-ow) در کردی جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.49021.1296

حبیب گوهری؛ فروغ اسدی


25. استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.48112.1287

معصومه زارعی؛ شهلا رقیب دوست


26. تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.43542.1236

سهند الهامی خراسانی؛ کورش صفوی


27. بررسی‌ ساخت‌آغازگری درمتون‌فارسی‌میانه ازمنظر‌فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای‌هلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.42456.1225

زهرا رمضانی


28. تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2019.42339.1224

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ حسام امامی دانالو


29. انسجام دستوری در تبلیغات فارسی و انگلیسی (مطالعه موردی: فراورده‌های غذایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2019.38507.1173

مهسا صادقی


30. معرفی چارچوب ارزیابی «کِم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2019.37248.1149

منیره شهباز


31. رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.31924.1116

سولماز محمودی


32. تحلیل گفتمان انتقادیِ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان با تمرکز بر بُعدِ اجتماعی - فرهنگیِ گفتمان آزفا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.31859.1115

فرامرز مژدکانلو


33. تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1399

10.22054/ls.2020.46282.1269

عباسعلی آهنگر؛ محمد امیر مشهدی؛ سمیه دهمرده بهروز


34. گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

10.22054/ls.2020.39579.1187

بهروز قسمت پور؛ علی رضا قلی فامیان؛ سیف الله ملایی پاشایی؛ نرجس بانو صبوری


35. بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

10.22054/ls.2020.36728.1140

حیدر یزدان شناس؛ محمد حسین شرف زاده؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی


36. نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه فردوسی ، مطالعه موردی جنگ افزار ها در داستان رستم و سهراپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22054/ls.2020.39000.1178

الهام خیاطان؛ رضامراد صحرایی


37. جایگاه پسا فعلی عناصر غیر اصلی بند در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.22054/ls.2020.49224.1301

محمد دبیرمقدم؛ ویدا شقاقی؛ مجتبی منشی زاده؛ سید حسین پیری


38. پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.22054/ls.2020.47957.1284

مریم فرنیا؛ نسرین عابدیان


39. بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ls.2020.45468.1258

فاطمه نصرتی موموندی؛ رضا مراد صحرایی؛ حیات عامری؛ عباس اشرفی؛ فاطمه نصرتی موموندی


40. نقش مقوله دستوری گروه اسمی درونی در پردازش بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22054/ls.2020.41533.1216

شهره صادقی؛ شهلا رقیب دوست


41. بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی‌" با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22054/ls.2020.50467.1315

رضا پیش‌قدم؛ شیما ابراهیمی


42. بررسی قالب‌های معنایی «بیماری» در استعاره‌های متون خبری مربوط به بیماری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

10.22054/ls.2020.52872.1347

منصوره دلارامی فر؛ سید فرید خلیفه لو


43. ترتیب وند و واژه‌بست در فارسی:رویکرد اصل ارتباط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22054/ls.2020.47003.1273

شادی داوری؛ عاطفه نقوی؛ رویا صدیق ضیابری


44. تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

10.22054/ls.2020.46542.1270

فهیمه خداوردی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ مجتبی منشی زاده


45. بررسی رابطۀ بین وزن دستوری بند موصولی و حضور و یا عدم حضور ضمیر تکراری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

10.22054/ls.2020.49080.1297

میترا حسینقلیان؛ محمد راسخ‌مهند


46. رده‌شناسی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

10.22054/ls.2021.51393.1321

سپهر صدیقی نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ بهروز برجسته دلفروز؛ شهلا شریفی


47. شبکه معنایی حروف اضافه رویداد حرکتی«رفتن» در قرآن کریم: مطالعه موردی حرف «إلی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22054/ls.2021.54502.1370

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده


48. رابطۀ استعاره و بی‌ادبی در بافت غیبت رسانه‌ای بینافردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.22054/ls.2021.54982.1384

سیده سحر جاوید؛ جلال رحیمیان؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا خرمایی


49. انتقال معانی حرف جر «باء» به حرف اضافه «به»، مطالعه موردی: سوره آل عمران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22054/ls.2021.57826.1420

حاج بی‌بی نادران؛ مرتضی زارع برمی


50. ترجمه متون ادبی از نظریه تا عمل: بررسی ترجمه ای از زبان روسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

10.22054/ls.2021.56359.1399

زینب اسدی سنگاچین؛ ناهید شیخی جولاندان


51. استعاره‌های‌مفهومی‌و‌کارکردهای‌آن‌ها‌در‌گفتمان‌سیاسی‌دولت‌تدبیر‌و‌امید‌‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

10.22054/ls.2021.56755.1403

گلناز غفوری صالح؛ فروغ کاظمی


52. واکاوی زبان‌شناختی‎ ‎گونه‌ای ناواژه‌سازی نادر در کودکان:‏ یک پژوهش موردی کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22054/ls.2020.54796.1379

فرشته مؤمنی


53. بررسی محتوا و عناصر فرهنگی کتاب های آموزش زبان انگلیسی با اهداف عمومی و ویژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22054/ls.2021.50783.1316

حسین میهمی؛ رجب اسفندیاری


54. گفتمان سالمندان مبتلابه زوال عقل نوع آلزایمر: پیوستگی محاوره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22054/ls.2021.58081.1425

نیما مشتاقی؛ مسعود دهقان؛ شهلا رقیب دوست؛ کورش صابری