دوره و شماره: دوره 6، شماره 9، تابستان 1398 
5. مکان یابی در زبان فارسی

صفحه 119-148

10.22054/ls.2019.37744.1160

ایران عبدی؛ مهرداد نغزگوی کهن


12. نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک

صفحه 333-364

10.22054/ls.2019.38784.1175

یاسر بخشیان؛ علی الله بدشتی؛ عباس ایزد پناه