دوره و شماره: دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-400 
9. تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی

صفحه 267-290

10.22054/ls.2019.38745.1174

کیومرث خانبابازاده؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی تسلیمی