نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سارا مضاعف‌سازی واژه‌بستی و خروجِ مفعولِ صریح براساس داده‌هائی از کردی جنوبی (کلهری) [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 351-386]

ب

 • بیگدلی، ندا تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی‌زبانان براساس انگارة همگونی ادراکی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 265-296]

ت

 • تسلی بخش، فهیمه بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 7-44]

ج

 • جعفری دهقی، محمود بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 7-44]

چ

 • چنگیزی، احسان حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 81-108]

ح

 • حسینی، سیدمجتبی واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006): رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 235-264]
 • حسینی ماتک، الهه حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 81-108]
 • حلاج زاده بناب، حسین واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006): رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 235-264]

خ

 • خلیفه لو، سید فرید واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006): رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 235-264]

د

 • دادرس، سیدمهدی پاسخ به نقدی بر کتاب موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 139-158]

ز

 • زندمقدم، امیر بررسی نقش بازخورد تصحیحی در ارتقاء توانش منظورشناختی: مطالعه فارسی‌آموزان سطح متوسط [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 297-322]

ص

 • صادقی، وحید تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی‌زبانان براساس انگارة همگونی ادراکی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 265-296]

ع

 • عامری، حیات تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 159-196]

غ

 • غنچه پور، موسی نمود در ترکیب‌ فعلی: پژوهشی‌ پیکره‌بنیاد [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 45-80]

ف

 • فلاحی، محمد هادی بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکۀ آغازین در واژگان زبان فارسی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 197-234]
 • فلاحتی قدیمی فومنی، محمد رضا بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکۀ آغازین در واژگان زبان فارسی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 197-234]

گ

 • گلفام، ارسلان تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 159-196]
 • گوهری، حبیب مضاعف‌سازی واژه‌بستی و خروجِ مفعولِ صریح براساس داده‌هائی از کردی جنوبی (کلهری) [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 351-386]

م

 • میرزائی، آزاده دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 323-350]
 • منشی زاده، مجتبی بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 7-44]
 • میهن پرست، نسا تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 159-196]

ن

 • نواب صفوی، زهرا بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکۀ آغازین در واژگان زبان فارسی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 197-234]

و

 • ولی پور، مونا دستاوردهای سنت دستورنویسی عربی برای زبان‌شناسی جدید مطالعۀ موردی: وجه التزامی [دوره 7، شماره 11، 1399، صفحه 109-138]