دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 1-234