تحلیلی کمینه‌گرا از نمود واژگانی در زبان فارسی

موسی غنچه پور

دوره 9، شماره 16 ، مهر 1401، ، صفحه 303-336

https://doi.org/10.22054/ls.2022.63917.1490

چکیده
  در این مقاله نمودهای واژگانی ایستا، کنشی، غایتمند و تحققی بر‌پایۀ برنامۀ کمینه‌گرا و باتوجه‌به نمونه‌های زبان فارسی بررسی و ساختار درختی نمودی برای هرکدام از آنها ارائه می‌شود. تحلیل نمونه‌ها نشان می‌دهد که رویدادها خوانش‌های متغیر ایستاـ پویا دارند. موضوع درونی نقشی در رویداد‌های نمودی ایستا ندارد و هم‌آیی این رویدادها با ...  بیشتر

نمود در ترکیب‌ فعلی: پژوهشی‌ پیکره‌بنیاد

موسی غنچه پور

دوره 7، شماره 11 ، فروردین 1399، ، صفحه 45-80

https://doi.org/10.22054/ls.2020.44566.1250

چکیده
  در این نوشتار نمود دستوری و واژگانی و انواع آنها در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی معاصر بررسی شده است. داده‌های این پژوهش برگرفته‌از رساله دکتری نگارنده (غنچه‌پور، 1392) و بالغ بر 8579  واژه مرکب فعلی است که از فرهنگ بزرگ سخن (انوری، 1386) استخراج شده است. بررسی پیکرۀ فوق نشان داد که دو نوع نمود دستوری و واژگانی که در فعل و جملات گزارش شده ...  بیشتر

ترکیب فعلی و یکپارچگی واژگانی

موسی غنچه پور

دوره 3، شماره 5 ، اسفند 1394، ، صفحه 28-7

https://doi.org/10.22054/ls.2016.7517

چکیده
  بررسی ساختار موضوعی ترکیب‌های فعلی نشان می‌دهد که در زبان فارسی، علاوه بر موضوع درونی، ترکیب فعلی نیز از طریق انضمام موضوع بیرونی و مفعول غیرصریح با ستاک برگرفتة فعلی ساخته می‌شود. در ساخت ترکیب‌های فعلی، انضمام همزمان دو موضوع، افزوده، صفت، گروه اسمی، صفتی و حرف اضافه‌ای نیز مشاهده می‌شود. ترکیب‌های فعلی گروهی، ترکیب‌های فعلی ...  بیشتر