نمایه نویسندگان

ب

ت

 • ترابی، سارا وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]

چ

 • چنگیزی، احسان نقد و بررسی آبان‌یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی‌سور اناهید، تألیف چنگیز مولایی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 166-145]

ر

 • راغ‌نژاد، محسن ارزیابی محتوایی کتاب‌های زبان فارسی (درس‌های پایه و پایتخت ایران)در چارچوب طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 106-83]
 • رشیدی، ناصر ارزیابی محتوایی کتاب‌های زبان فارسی (درس‌های پایه و پایتخت ایران)در چارچوب طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 106-83]
 • رفیعی، عادل وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]
 • رقیب‌دوست، شهلا بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]

ز

 • زمانی، محمّد غلت‌سازی در گویش کلهری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]

س

 • سبزواری، مهدی نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]

ص

 • صابونچی، علی نقد و معرفی کتاب راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه (پهلوی‌ـ‌پارتی) [دوره 2، شماره 2، 1393]

ع

 • عبّاسی، آزیتا تکواژ صفر [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-36]
 • عبدالکریمی، سپیده بررسی هم‌معنایی گزاره‌ای، توصیفی و نسبی میان فعل‌های سادة فارسی و متناظرهای معناییِ مرکّب آنها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-158]

ق

 • قربان‌پور، امیر پارامتر جایگاه هسته در زبان فارسی: رویکرد نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 144-129]

ک

 • کمری، الهه بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]

گ

 • گندمکار، راحله تحلیل معنایی واژگان زبان فارسی بر مبنای رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 117-142]

م

 • محمدی، فاطمه نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]
 • مدرسی قوامی، گلناز درنگ: مکث یا مرز؟ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 28-7]
 • میرزائی، آزاده فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 53-70]
 • میرزائی، آزاده نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]
 • مولودی، امیرسعید نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]

ن

 • نواب‌زاده شفیعی، سپیده بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام‌واژه‌های زبان فرانسه در فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-128]

ی

 • یگانه، شهناز اثرات شفافیت و تیرگی خط فارسی بر مهارت‌های نوشتن کودکان طبیعی و خوانش‌پریش از طریق آزمون‌های آگاهی واج‌شناختی و املای واژه‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-96]