نمود در ترکیب‌ فعلی: پژوهشی‌ پیکره‌بنیاد

موسی غنچه پور

دوره 7، شماره 11 ، فروردین 1399، ، صفحه 45-80

https://doi.org/10.22054/ls.2020.44566.1250

چکیده
  در این نوشتار نمود دستوری و واژگانی و انواع آنها در ترکیب‌های فعلی زبان فارسی معاصر بررسی شده است. داده‌های این پژوهش برگرفته‌از رساله دکتری نگارنده (غنچه‌پور، 1392) و بالغ بر 8579  واژه مرکب فعلی است که از فرهنگ بزرگ سخن (انوری، 1386) استخراج شده است. بررسی پیکرۀ فوق نشان داد که دو نوع نمود دستوری و واژگانی که در فعل و جملات گزارش شده ...  بیشتر