صوری‌سازی رابطة مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبان‌شناسی ریاضی

مریم رمضانخانی

دوره 8، شماره 13 ، فروردین 1400، ، صفحه 37-57

https://doi.org/10.22054/ls.2018.25601.1094

چکیده
  در پژوهش حاضر، تلاش بر آن بوده تا امکان صوری‌سازی رابطۀ مفهومی شمول معنایی در بین واژه‌ها بررسی شود. به این منظور، ابزارهایی از نظریۀ مجموعه‌ها، تابع ریاضی و برخی مفاهیم جبری به کار گرفته شده است. برای مطالعۀ امکان صوری‌سازی این رابطۀ مفهومی، ابتدا تعریف‌هایی که از شمول معنایی در فرهنگ‌های تخصصی زبان‌شناسی و درس‌نامه‌های معتبر ...  بیشتر