1. صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی

مریم رمضانخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1397

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2018.25601.1094

چکیده
  در پژوهش حاضر تلاش بر آن است تا امکان صوری‌سازی رابطه مفهومی شمول معنایی دربین واژه‌ها بررسی شود. به این منظور، ابزارهایی از نظریه مجموعه‌ها، تابع ریاضی و برخی مفاهیم جبری به‌کار گرفته شده است. برای مطاله امکان صوری‌سازی این رابطه مفهومی، ابتدا تعریفهایی که از شمول معنایی در فرهنگهای تخصصی زبانشناسی و درسنامه‌های معتبر معنی‌شناسی ...  بیشتر

2. صوری‌سازی روابط مفهومی در سطح جمله از منظر زبانشناسی ریاضی

مریم رمضانخانی

دوره 6، شماره 9 ، شهریور 1398، ، صفحه 149-187

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2019.16453.1056

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد بررسی امکان ارایة برگردان صوری برای روابط مفهومی در سطح جمله است و این مهم را با به‏کارگیری منطق ریاضی به ویژه منطق محمول‏ها در محدودة نمونه‏های کارآمد برای زبان فارسی انجام می‏دهد. به این ترتیب که ابتدا روابط مفهومی در سطح جمله که شامل «استلزام معنایی»، «تضاد معنایی»، «استنتاج» و «پیش‏انگاری» ...  بیشتر