1. شبکه معنایی حروف اضافه رویداد حرکتی«رفتن» در قرآن کریم: مطالعه موردی حرف «إلی»

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2021.54502.1370

چکیده
  مقاله حاضر، پژوهشی معناشناختی است که رویداد حرکتی رفتن در قرآن کریم را از جهت ساختار شبکه معنایی حرف اضافه «إلی» بررسی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل رویداد حرکتی رفتن و دستیابی به شبکه معنایی حروف اضافه بر اساس نظریه رویداد حرکت تالمی است. به همین منظور 88 فعل مشتمل بر ژرف ساخت « رفتن » در قرآن استخراج و تحلیل شد. نتایج این پژوهش ...  بیشتر