مدیر مسئول


رضامراد صحرایی استاد زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

سردبیر


محمد دبیرمقدم استاد زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


مجتبی منشی‌زاده استاد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی

فرهنگ و زبان‌های باستانی

اعضای هیات تحریریه


ویدا شقاقی استاد زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


امید طبیب‌زاده استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد دبیرمقدم استاد زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


گلناز مدرسی قوامی دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد راسخ‌ مهند دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

استاد زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی عاصی استاد زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی با گرایش کامپیوتر و فرهنگ نگاری

اعضای هیات تحریریه


والی رضایی دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


شهلا رقیب‌دوست دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


مهدی مشکوةالدینی استاد زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد حسن‌دوست دانشیار گروه گویش‌ها و زبانهای ایرانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و گویش‌های ایران باستان

اعضای هیات تحریریه


ارسلان گلفام دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


فریده حق‌بین استاد زبان‌شناسی دانشگاه الزهراء

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


عادل رفیعی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


زهره زرشناس استاد زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


کورش صفوی (شادروان) استاد زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


رضامراد صحرایی استاد زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


احمد صفارمقدم (شادروان) استاد زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زبان‌شناسی همگانی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سالومه غلامی استاد گروه زبان‌شناسی تجربی دانشکده زبان‌شناسی، فرهنگ و هنر دانشگاه گوته فرانکفورت، آلمان

زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


مهبد غفاری دانشیار فرهنگ و زبان فارسی، دانشگاه کمبریج انگلستان

فرهنگ و زبان فارسی

دبیر تخصصی


احسان چنگیزی دانشیار فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه طباطبائی

فرهنگ و زبانهای باستانی

دبیر اجرایی


انیس معصومی دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

زبان‌شناسی

  • elm.e.zabangmail.com
  • 88683707

ویراستار انگلیسی


ارغوان عمرانی پور کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مترجم زبان انگلیسی

  • arghavanomranigmail.com