1. شبکه معنایی حروف اضافه رویداد حرکتی«رفتن» در قرآن کریم: مطالعه موردی حرف «إلی»

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2021.54502.1370

چکیده
  مقاله حاضر، پژوهشی معناشناختی است که رویداد حرکتی رفتن در قرآن کریم را از جهت ساختار شبکه معنایی حرف اضافه «إلی» بررسی می کند. هدف این پژوهش، تحلیل رویداد حرکتی رفتن و دستیابی به شبکه معنایی حروف اضافه بر اساس نظریه رویداد حرکت تالمی است. به همین منظور 88 فعل مشتمل بر ژرف ساخت « رفتن » در قرآن استخراج و تحلیل شد. نتایج این پژوهش ...  بیشتر

2. بررسی شناختی یک فعل چند معنا در شعر شیون فومنی

سعیده شجاع رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2021.49207.1299

چکیده
  امروزه پژوهش‌های بسیاری در زمینه‌ی چند معنایی واژگانی صورت گرفته است. پژوهش حاضر نیز با رویکرد شناختی به بررسی چند معنایی فعل می‌بینم (دینمه) در شعر(اچی مچی خواب) شیون فومنی می‌پردازد که می‌تواند آغازگر بررسی‌هایی از این دست باشد که می‌توان گویش‌ها و لهجه‌ها را نه تنها از بعد آواشناختی و نحوی که از بعد معناشناختی نیز مورد بررسی ...  بیشتر