1. بررسی قالب‌های معنایی «بیماری» در استعاره‌های متون خبری مربوط به بیماری کووید-19

منصوره دلارامی فر؛ سید فرید خلیفه لو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22054/ls.2020.52872.1347

چکیده
  پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی استعاره‌های موجود در متون‌ خبری زبان فارسی مرتبط با بیماری کووید-19 براساس دیدگاه معنی‌شناسی قالبی بپردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی است. به این منظور، با بهره‌گیری از متون خبری روزنامه‌های کیهان و شرق، اخبار 20:30 و خبرگزاری‌های برخط ایسنا و ایرنا، استعاره‌های مربوط به بیماری ...  بیشتر