نمایه نویسندگان

ا

  • ابوالحسنی زاده، وحیده کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
  • احمدی، شیوا کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]

چ

  • چنگیزی، احسان جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]

ح

  • حسینی ماتک، الهه نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
  • حمیدزی، راحله ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]

ر

  • رضاآسا، مریم بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]
  • رضاپور، ابراهیم کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]

م

  • معصومی، انیس کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]