تعداد مقالات: 110
1. کدام معنی؟

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 11-40

10.22054/ls.2014.25

کورش صفوی


2. تکواژ صفر

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 13-36

10.22054/ls.2014.1078

آزیتا عبّاسی


4. ترکیب فعلی و یکپارچگی واژگانی

دوره 3، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 28-7

10.22054/ls.2016.7517

موسی غنچه پور


6. تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی

دوره 5، شماره 7، بهار 1397، صفحه 51-7

10.22054/ls.2018.28286.1103

مجید علائی؛ محمد راسخ مهند؛ مهدی تهرانی دوست


8. بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان

دوره 5، شماره 8، زمستان 1397، صفحه 7-29

10.22054/ls.2019.23251.1082

مریم افشین پور؛ عادل رفیعی؛ سید محمدرضا ابن الرسول


12. پوچ‌واژة بی‌آوا در زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 52-29

10.22054/ls.2016.7518

مهرزاد منصوری


15. ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه

دوره 4، شماره 6، تابستان 1395، صفحه 58-27

10.22054/ls.2016.8395

راحله حمیدزی


18. فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 53-70

10.22054/ls.2014.1080

آزاده میرزائی


19. درنگ: مکث یا مرز؟

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 28-7

10.22054/ls.2014.3103

گلناز مدرسی قوامی


20. تحلیل ساختار فعل مرکب در گویش فارسی اردکان یزد

دوره 3، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 84-57

10.22054/ls.2015.7284

طاهره محمودی احمدآبادی


24. عناصر درون بند موصولی توصیفی: ضمیر ابقائی یا عملگر تهی

دوره 6، شماره 9، تابستان 1398، صفحه 55-82

10.22054/ls.2019.5847.1025

سولماز محمودی