بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان

2 استادیارگروه زبانشناسی، دانشکدة زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به توصیف خطاهای هم­نشینی واژگانیو بررسی عوامل دخیل در بروز این نوع خطاها در انشاءِ فارسی­آموزان عربی­زبان دانشگاه مجازی جاﻣﻌﺔالمصطفی قم[1] می­پردازد. برای این منظور پیکرۀ زبانی متشکل از 260 برگة انشاءِ زبان­آموزان سطح متوسط تشکیل شد و مورد بررسی قرارگرفت. ابتدا خطاهای هم­نشینی واژگانی زبان­آموزان مشخص شد و سپس صورت صحیح خطاها با درنظرگرفتن بافت زبانی تعیین گردید. آنگاه طبق نظر سلینکر (Selinker, 1992, 1972) عواملی که به­نظر می­رسید در ایجاد خطاها مؤثر هستند، ارائه شد. با توجه به اینکه دسترسی مستقیم به زبان­آموزان و محیط آموزشی آنها برای محققان امکان­پذیر نبود، دو عامل «انتقال آموزشی» و «راهبردهای ارتباطی» در تحلیل داده­ها درنظر گرفته نشدند. طبق نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها، از میان 56 مورد خطای  مورد بررسی، عوامل مؤثر در بروز خطاهای هم­نشینی واژگانی به­ترتیب فراوانی عبارتند از: به­کارگیری راهبردهای یادگیری زبان دوم (41%)، انتقال زبان مادری (36%) و تعمیم نابجا (23%) . 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Lexical Syntagmatic Errors among Arabic-Speaking Farsi Learnerss

نویسندگان [English]

  • Maryam Afshinpoor 1
  • Adel Rafiei 2
  • Sayyed Mohammad Reza Ibnorrasool 3
1 Department of Linguistics, Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan
2 Professor in Arabic language and Literature, Isfahan University, Isfahan, Iran;
3 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan
چکیده [English]

The present study sets out to lay bare the lexical syntagmatic errors of Arab Persian-speakers studying at Al-Mustafa Virtual University and expound the reasons for committing such errors. To achieve this aim, 260 writing samples of the intermediate-level Persian language learners were collected and sorted out. In the first stage, the lexical syntagmatic errors were identified. In the next stage, taking context into account, an attempt was made to determine the correct forms. Finally, drawing upon Selinger’s (1972, 1992) proposal, effective factors in committing errors were recognized. Given that the researchers did not have direct access to the participants of the study and their educational context, ‘transfer of training’ and ‘Strategies of L2 Communication’ were not taken into consideration for the purpose of the present study. The results of the study revealed that, from among the 56 identified lexical syntagmatic errors, effective factors in committing them can be subsumed under the following rubrics, respectively: Strategies of L2 Learning (41%), Native Language Transfer (36%), and overgeneralization (23%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lexical syntagmatic errors
  • error analysis
  • native language transfer
  • Overgeneralization
  • strategies of L2 learning
رئیسی، لیلا. (1388). بررسی خطاهای زبان آموزان زبان عربی در ترجمه «که» به عربی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

شریفی، شهلا و سریرا کرامتی یزدی. (1387). «بررسی واژگانی زبان­فارسی در امر آموزش زبان­فارسی به غیر فارسی­زبانان». برگرفته از:

 http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1008017.html

فرهادی، محمد. (1379). بررسی مشکلات نگارش فارسی دانش­آموزان عرب­زبان جنوب ایران از طریق تجزیه و تحلیل خطاهای واژگانی و نحوی نوشته­های آنان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

قادری­حسب، زهرا. (1391). بررسی خطاهای واجی اردوزبانان در نوشتار زبان فارسی در سه سطح زبان­آموزی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.

گله­داری، منیژه. (1387)؛ «تحلیل خطاهای نوشتاری زبان­آموزان غیرایرانی». مجموعه مقالات سمینار آموزش زبان فارسی به غیر فارسی­زبانان. کانون زبان ایران. 365ـ343.

متولیان نائینی، رضوان. (1389). «تحلیل کیفی خطاهای املای انگلیسی فراگیران فارسی­زبان». رشد آموزش زبان. 97. 22ـ16.

متولیان نائینی، رضوان و عباس استوار ابرقوئی. (1392). «خطاهای نحوی عرب­زبانان در یادگیری زبان فارسی به­عنوان زبان دوم». پژوهش­نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­زبانان. 2 (2). 86ـ57.

معصومی، رؤیا. (1390). بررسی اهمیت آموزش باهم­آیی واژگانی در آموزش زبان­فارسی به غیرفارسی­زبانان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

Alsakran, R. A. (2011). Nation, P, (2001) Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: University Press.

Benson, M., E. Besonn, & R. Ilson. (2009). The BBI Combinatory Dictionary of English. Third edition.Amsterdam: John Benjamins.

Chuan li, Chia. (2005). A Study of Collocational Error Types in ESL/ EFL College Learners’ Writing. Ming Chuan: University Press.

Corder, S. P. (1967). “The Significance of Learners' Errors”. In J. Richards (ed.). Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition. London: Longman. 19-27.

Ellis, R. (1997). Second Language Acquisition. Oxford: University Press.

Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: University Press.

Ellis, R. (2008). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: University Press.

Fan, M. (2009). “An exploratory study of collocational use by ESL students: A task based approach”. System. 37. 110-123.

Farghal, M. & H. Obidedat. (1995). “Collocations: a neglected variable in EFL”. IRAL. 33(4). 315-332.

Hill, J. (2000). “Revisiting priorities: from grammatical failure to collocational success”. In M. Lewis (Ed.). Teaching Collocation: Further Development in the Lexical Approach. London: Commercial Color Press Plc. 47-69.

Littlewood, W. (1984). Foreign and Second Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Mashharawi, El. & A. Khaled. (2008). Collocation Errors Made by English and Journalism Majors at the Islamic University of Gaza. Gaza: Islamic University.

Nation, P. (2001). Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: University Press.

Noor, H. & A. Adubaib. (2011). “Strategies used in producing English lexical collocations by Saudi EFL learners”. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics.11. 574-595.

Phoocharoensil, S. (2012). “Collocational errors in EFL learners inter­language”. Journal of Education and Practice. l2 (3). 103-120.

Richards, J. C. (1973). “A non-contrastive approach to error analysis”. In J. W. Oller & J. C. Richards (eds.). Focus on the Learner: Pragmatic Perspectives for the Language Teacher. Massachusetts: Newbery House Publishers, INC.

Selinker, L. (1972). “interlanguage”. International Review of Applied Linguistics inLanguage Teaching. 10. 209-231.

Selinker, L. (1992). Rediscovering Interlanguage. London: Longman.

Wray, A. (2002). Formulaic Language and the Lexicon. New York: CUP.

Zughoul, M. R. & H. S. Abdul-Fattah. (2001). Collocational Competence of Arabic Speaking Learners of English: A Study in Lexical Semantics. [Online] Available: http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/1b/4f/28.pdf.