بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی، گروه زبان انگلیسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه زبان انگلیسی و زبان‌شناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

ازآنجاکه نظام مفهومی ذهن بشر که اندیشه و عمل انسان بر آن استوار است در ذات خود ماهیتی استعاری دارد و ریشه در نظام مفهومی زبان دارد، بنابراین از استعاره به عنوان مقوله‌ای مهم در مطالعات زبانی یاد می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی الگوی بدن‌مندی استعاره‌های مفهومی در نابینایان مطلق مادرزاد در مقایسه با همتایان بینایشان بر مبنای معنی‌شناسی شناختی در چارچوب استعاره‌های مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون (1980) پرداخته است. ماهیت انجام این پژوهش که از نوع کمی-کیفی (آمیخته) بوده به‌صورت مقایسه‌ای بین دو گروه از افراد نابینا و همتایان بینا انجام‌شده است. بدین ترتیب که 48 آزمودنی بینا و نابینای زن و مرد با تحصیلات دیپلم و لیسانس در سنین 28-18 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند و از آن‌ها خواسته شد 30 واژۀ منتخب بر مبنای راهکارهای ریسی بیتی و پگی (1991) را توصیف کرده و بر این اساس در ابتدا طرح‌واره‌های ذهنی به‌عنوان قلمرو مبدأ در نگاشت‌های استعاری و سپس استعاره‌های مفهومی استفاده‌شده توسط آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که نابینایان با توجه به فقدان حس بینایی به‌عنوان مهم‌ترین حس‌، از توصیفات واژگانی بیشتر و به‌مراتب طرح‌واره‌های ذهنی و استعاره‌های مفهومی بیشتری نسبت به همتایان بینایشان استفاده می‌کنند، به‌طوری‌که آزمون‌وران نابینای زن لیسانس با بیشترین استفاده از طرح‌واره‌های ذهنی و استعاره‌های مفهومی گزارش گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Conceptual Metaphors and Their Schematic basis in Congenital Absolute Blinds and Their Counterparts Based on Embodied Cognition Theory

نویسندگان [English]

  • Elham Esmaeilpour Aghdam 1
  • Masoud Dehghan 2
1 PhD Student in Linguistics, Dept. of English Language, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assist. Prof. in Linguistics, Dept. of English Language and Linguistics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Since the conceptual system of the human mind, based on which human thought and action is formed, is metaphorical in its essence and rooted in the conceptual system of language, so metaphor is considered as a salient category in linguistic studies. The present study investigates the embodiment pattern of conceptual metaphors in the congenital blind in comparison with their vision counterparts from cognitive semantics perspective based on Lakoff and Johnson's conceptual metaphors (1980). The nature of this study which is quantitative-qualitative was comparatively done between two groups of blind people and their counterparts. Thus, 48 male and female blind men and women with graduate and postgraduate education aged 18- 28 years were evaluated, and they were asked to describe the 30 selected words based on Bitley and Peggy procedures (1991), and based on this, it was initially investigated image schemas as the source domain in metaphorical mappings and then conceptual metaphors used by them were surveyed. Results have shown that the blinds, due to lack of vision, uses more lexical descriptions and far more image schemas than their counterparts, in a way, postgraduate female blinds were reported as the most users of image schemas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • embodied cognition theory
  • Conceptual metaphor
  • visualist
  • ‌blinds