بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان‌شناسی همگانی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه زبان‌شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه پیام نور، ص. پ. 4697-19395، تهران، ایران.

4 استادیار گروه زبان‌های خارجی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

یکی از مفاهیم اصلی در زبان‌شناسی شناختی این است که هر واحد زبانی دارای شبکه‌ای معنایی است. در این رویکرد، تکواژ، مقولات و ساخت های دستوری، همگی صورتی از واحدهای نمادین دارند. از این نظر، پی‌بست‌ها نیز معانی خاص خود را دارند که آن معنا را به گروه میزبان می‌افزایند. یک پی‌بست همانند مقولات واژگانی، مقوله‌ای را تشکیل می‌دهد که همه‌ی معانی خود را که حول یک معنای مرکزی گرد آمده‌اند، رده‌بندی می‌کند. «-کو» یکی از پی‌بست‌ها پرکاربرد در گویش تنگستانی است که به پایه‌های مختلفی با مقوله‌های اسم، صفت و مصدر متصل می‌شود. این مقاله در چارچوب معنی شناسی شناختی، به بررسی مفاهیم گوناگون مقوله «-کو» در نقش پی بست می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، نشان دادن تصادفی نبودن معانی گوناگون پی‌بست «-کو» و ارائه‌ی شبکه‌ی معنایی آن است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پی‌بست «-کو» دارای شبکه‌‌ی منسجمی است که در آن، مفاهیم گوناگون این پی‌بست حول یک محور و یک معنای سرنمونی یعنی معرفگی است که در قالب ساختار شعاعی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Cognitive Study of the Semantic Network of the "-ku:" Enclitic in Tangestani Dialect

نویسندگان [English]

  • Heydar Yazdanshenas 1
  • Mohammad Hossein Sharafzadeh 2
  • Zahra Babasalari 3
  • Saeed Yazdani 4
1 Ph.D Candidate of General Linguistics, Bushehr Branch, Islamic Azad university, Bushehr, Iran
2 Department of Linguistics, Marvdasht, Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
3 Department of Linguistics and Foreign Languages, Payam Noor University (PNU), P.O. Box 19395-4697. Tehran, Iran.
4 Department of English Litrature, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

One of the main concepts in cognitive linguistics is that each unit of language has a semantic network. In this approach, morpheme, categories, and syntactic constructs all have a symbolic unit. In this sense, enclitics also have their meanings that add meaning to the base of the host. And ultimately the derivative is formed. An extension like the lexical categories provides a category that classifies all its meanings around a central meaning.“-ku:" is one of the most widely used enclitics in the Tangestan dialect, which connects to different bases with the category of nouns, adjectives, and infinities. This article, in the context of cognitive semantics, explores the various concepts of the "-ku:" as an enclitic. The main objectives of this research are to show that the various meanings of "-ku:" are not randomized and present its semantic network. The results of this study showed that the "-ku:" enclitic has a coherent network in which the various meanings of this enclitic extend around a prototypical meaning, that is, definite meaning, in the form of a radial structure

کلیدواژه‌ها [English]

  • definite –forming enclitic
  • cognitive semantics
  • radial category
  • Tangestini Dialect