بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

  • جاودانی، قدرت [1] دانش آموخته از دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • جاودانی، قدرت [1] مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
  • جعفری دهقی، محمود [1] گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • جنتی، سیران [1] کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • جودی، نیره [1] زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی،دانشگاه علامه طباطبائی

چ

ح

خ

د

ر

ز

  • زارعی، معصومه [1] گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • زمانی، محمّد [1] کارشناسی ارشد زبان شناسی عمومی دانشگاه کردستان
  • زندمقدم، امیر [1] استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

ه

ی

  • یگانه، شهناز [1] دانشجو دکتری زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
  • یگانه، شهناز [1] گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران