بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

 • جاودانی، قدرت [1] دانش آموخته از دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • جاودانی، قدرت [1] مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • جنتی، سیران [1] کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • جودی، نیره [1] زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی،دانشگاه علامه طباطبائی

چ

ح

خ

د

ر

ز

 • زارعی، معصومه [1] گروه زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • زمانی، محمّد [1] کارشناسی ارشد زبان شناسی عمومی دانشگاه کردستان
 • زندمقدم، امیر [1] استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

س

ش

 • شاکری، محمد امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی - دانشگاه علامه طباطبائی
 • شاه وردی شهرکی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • شجاع رضوی، سعیده [1] استادیارگروه زبان‏شناسی، پژوهشکده زبان‏شناسی کتیبه‏ها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، ایران
 • شکرآمیز، منصوره [1] دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • شهباز، منیره [1] تهران، فلکۀ دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، خیابان وفاآذر جنوبی، گل‌آرای سوم، پلاک 5، واحد 303

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

ن

ه

ی

 • یگانه، شهناز [1] دانشجو دکتری زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
 • یگانه، شهناز [1] گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران