نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبان یشت نقدِ نقد (بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبان‌یشت) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 220-189]
 • آبان‌یشت نقد و بررسی آبان‌یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی‌سور اناهید، تألیف چنگیز مولایی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 166-145]
 • آغازگرساده بررسی‌ ساخت‌آغازگری درمتون‌فارسی‌میانه ازمنظر‌فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای‌هلیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آغازگر متنی بررسی انواع آغازگر در کتب انگلیسی جدید تألیف مقطع متوسطه دوم در ایران، بر اساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌بنیاد هلیدی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 31-62]
 • آغازگرمرکب بررسی‌ ساخت‌آغازگری درمتون‌فارسی‌میانه ازمنظر‌فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای‌هلیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آگاهی واجی اثرات شفافیت و تیرگی خط فارسی بر مهارت‌های نوشتن کودکان طبیعی و خوانش‌پریش از طریق آزمون‌های آگاهی واج‌شناختی و املای واژه‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-96]
 • آگهی‌های تبلیغاتی تحلیل عملکرد نقش ترغیبی زبان در آگهی‌های بازرگانی (تحلیلی آماری مبتنی بر زبان فارسی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 33-54]
 • آموزش زبان انگلیسی گونة کلام و حرکت در چکیده‌ها: بررسی مقابله‌ای پایان‌نامه‌های دو رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و آموزش زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 72-53]
 • آموزش زبان تکلیف-محور بررسی نقش بازخورد تصحیحی در ارتقاء توانش منظورشناختی: مطالعه فارسی‌آموزان سطح متوسط [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش زبان عربی در ایران واکاوی فرهنگ و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های/ برنامه‌ریزی‌های آموزش زبان (مطالعة موردی: آموزش زبان عربی در ایران) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 116-89]
 • آموزش زبان فارسی نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]
 • آموزش زبان فارسی برخی از جنبه‌های مواد آموزشی در آموزش زبان فارسی در مؤسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 188-179]
 • آموزش زبان فارسی تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه‌ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 243-266]
 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان گونة کلام و حرکت در چکیده‌ها: بررسی مقابله‌ای پایان‌نامه‌های دو رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و آموزش زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 72-53]
 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در خارج از ایران: گفتمان‌شناسی انتقادی هویت ایرانی در کتاب درس زبان فارسی بر پایه الگوی ون‌دایک (2006) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش فارسی به فارسی بازنمایی شیوۀ آموزش حروف اضافه در مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش موضوعی برخی از جنبه‌های مواد آموزشی در آموزش زبان فارسی در مؤسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 188-179]
 • آواشناسی آکوستیک بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکه‌ی آغازین در واژگان زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آواشناسی فیزیکی3 بررسی ویژگی های فیزیکی (آکوستیکی) واکه های زبان فارسی در گفتار بیماران زبان پریش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 131-144]

ا

 • ابزارهای افزایشی شناسایی استاندارد نوع و تعداد ابزارهای انسجام ربطی در متون کودکان 10 تا 12 ساله [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 159-190]
 • ابزارهای انسجام ربطی‌ شناسایی استاندارد نوع و تعداد ابزارهای انسجام ربطی در متون کودکان 10 تا 12 ساله [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 159-190]
 • ابزارهای تقابلی شناسایی استاندارد نوع و تعداد ابزارهای انسجام ربطی در متون کودکان 10 تا 12 ساله [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 159-190]
 • ابزارهای زمانی شناسایی استاندارد نوع و تعداد ابزارهای انسجام ربطی در متون کودکان 10 تا 12 ساله [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 159-190]
 • ابزارهای علّی شناسایی استاندارد نوع و تعداد ابزارهای انسجام ربطی در متون کودکان 10 تا 12 ساله [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 159-190]
 • ابزارهای فناوری تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه‌ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 243-266]
 • ابهام انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اتخاذ دیدگاه ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 357-382]
 • اتصال هسته‌ای فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 53-70]
 • اجزاء قالب بررسی قالب‌های معنایی «بیماری» در استعاره‌های متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمد متوکل واکاوی نظریة نحو کاربردی در زبان عربی از منظر احمد المتوکل (مورد مطالعه: سطح کاربردشناختی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 247-276]
 • اختلالِ طیفِ اُتیسم بررسی پیوستگی در گفتمان روایتی کودکانِ تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 291-324]
 • ایدئولوژی کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • ایدئولوژی ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در خارج از ایران: گفتمان‌شناسی انتقادی هویت ایرانی در کتاب درس زبان فارسی بر پایه الگوی ون‌دایک (2006) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارجاع گفتمانی بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه‌مراتب کهنگیِ گاندل، هدبرگ و زاخارسکی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 154-111]
 • ارجاع متقابل ارجاع متقابل در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارجاع مستقیم ارجاع، مصداق های واقعی و مصداق های گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 109-130]
 • ارزیابی معرفی چارچوب ارزیابی «کِم» [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارسطو تحولات نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم: تفاوت‌ها و شباهت‌های نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 167-135]
 • ازی جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]
 • استان گیلان گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعارة دستوری کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • استعارة مفهومی یکسویگی استعاره‏های مفهومی؛ تحلیلی انتقادی بر مبنای زبان فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 179-206]
 • استعاره بررسی مقایسه‌ای کودکان چهار تا پنج سال دو‌زبانه ‌(ترک و فارسی‌زبان) و تک‏ زبانه ‌‌(فارسی‌زبان) در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 7-32]
 • استعاره یکسویگی استعاره‏های مفهومی؛ تحلیلی انتقادی بر مبنای زبان فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 179-206]
 • استعاره استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعاره تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعاره بررسی قالب‌های معنایی «بیماری» در استعاره‌های متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعاره های مفهومی بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • استلزام معنایی رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]
 • اسم رده شناسی نظام حالت اسم در زبان عربی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 7-41]
 • اسم تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسم گزاره‌ای نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]
 • اصطلاح‌شناسی مینویسیم واژه، میخوانیم اصطلاح: بازخوانی مفهوم واژه‌گزینی در متن اصول و ضوابط واژه‌گزینی (ویرایش سوم‌ـ خرداد ۸۸) [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 221-198]
 • اصل ارتباط ترتیب وند و واژه‌بست در فارسی:رویکرد اصل ارتباط [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصل مشارکت نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 189-218]
 • اصول و ضوابط واﮊه‌گزینی مینویسیم واژه، میخوانیم اصطلاح: بازخوانی مفهوم واژه‌گزینی در متن اصول و ضوابط واژه‌گزینی (ویرایش سوم‌ـ خرداد ۸۸) [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 221-198]
 • اعجاز بیانی منشأ زبان از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعجاز علمی منشأ زبان از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اِعراب رده شناسی نظام حالت اسم در زبان عربی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 7-41]
 • اعضای بدن مکان یابی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 119-148]
 • اقرأ تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • التشهی رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]
 • التفهیم ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]
 • التقای مصوت‌ها غلت‌سازی در گویش کلهری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • الگوی SPEAKING هایمز بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی‌" با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی وابستگیCoNLL نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]
 • الگوی واژگانی شدن رمز گذاری فضایی در زبان فارسی : توصیف رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی ون‌دایک ساخت‌های نحوی منفی (نفی) در گفتمان زنان خواستار طلاق بر پایة رویکرد ون‌دایک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 219-247]
 • انتقال زبان مادری بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 7-29]
 • انسجام کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • انسجام انسجام دستوری در تبلیغات فارسی و انگلیسی (مطالعه موردی: فراورده‌های غذایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انسجام دستوری انسجام دستوری در تبلیغات فارسی و انگلیسی (مطالعه موردی: فراورده‌های غذایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انضمام ترکیب فعلی و یکپارچگی واژگانی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 28-7]
 • انگیختگی وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]
 • انگیختگی وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انواع تناوب دوسویه انواع تناوب‌های دوسویه در فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 143-178]

ب

 • بایی جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]
 • بار پردازشی تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 51-7]
 • بازخورد بازگویی بررسی نقش بازخورد تصحیحی در ارتقاء توانش منظورشناختی: مطالعه فارسی‌آموزان سطح متوسط [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازخورد تصحیحی بررسی نقش بازخورد تصحیحی در ارتقاء توانش منظورشناختی: مطالعه فارسی‌آموزان سطح متوسط [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازخورد فرازبانی بررسی نقش بازخورد تصحیحی در ارتقاء توانش منظورشناختی: مطالعه فارسی‌آموزان سطح متوسط [(مقالات آماده انتشار)]
 • بافت کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 73-108]
 • بافت زبانی تکواژ صفر [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-36]
 • بافت غیرزبانی تکواژ صفر [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-36]
 • بافت وقوع گفتار تحلیلی بر فرآیند رمزگردانی در گویشوران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 164-141]
 • بختیاری نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
 • بدن‌مندی بررسی مقایسه‌ای کودکان چهار تا پنج سال دو‌زبانه ‌(ترک و فارسی‌زبان) و تک‏ زبانه ‌‌(فارسی‌زبان) در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 7-32]
 • برتری افراد دوزبانه ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 357-382]
 • برتری‌های شناختی ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 357-382]
 • برخورد زبانی تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • برنامه‌ریزی زبان واکاوی فرهنگ و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های/ برنامه‌ریزی‌های آموزش زبان (مطالعة موردی: آموزش زبان عربی در ایران) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 116-89]
 • بزرگسالان فارسی‌زبان نقش مقوله دستوری گروه اسمی درونی در پردازش بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بسامد بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بسامد پایه کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
 • بسامد سازة اوّل کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
 • بسامد سازة دوم کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
 • بست کامل چاکنای همخوان انسدادی چاکنایی در پیوستار وضعیت چاکنای [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 56-35]
 • بلاتکلیف‌شدگی بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی‌" با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • بینایان بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنیاد سعدی کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 189-220]
 • بند موصولی رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بند موصولی فاعلی و مفعولی نقش مقوله دستوری گروه اسمی درونی در پردازش بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بی‌نشانی بررسی‌ ساخت‌آغازگری درمتون‌فارسی‌میانه ازمنظر‌فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای‌هلیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهارستان بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات‌ و حکمت‏های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربیِ فرانقش اندیشگان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 325-356]
 • بوستان سعدی تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارامتر جایگاه هسته پارامتر جایگاه هسته در زبان فارسی: رویکرد نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 144-129]
 • پارامتر ضمیراندازی ارجاع متقابل در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پی بست چند نکته دربارة آبان یشت و نقد نقد آن [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 127-158]
 • پی‌بست نقدِ نقد (بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبان‌یشت) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 220-189]
 • پی‌بست پیرامون (-ow) در کردی جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پی‌بست معرفه ساز «-کو» بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پردازش ادراکی تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پردازش نحوی بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]
 • پردازش نحوی انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرسش چالشی پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرسش‌های خبرنگاران پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پسوند مضاعف سازی واژه بستی و خروج مفعول صریح بر اساس داده هائی از کردی جنوبی (کلهری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش‌انگاری بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 178-155]
 • پیکرۀ گزاره‌های معنایی نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]
 • پوچ‌واژه پوچ‌واژة بی‌آوا در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 52-29]
 • پیوستگی کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • پیوستگی تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیوستگی داستان بررسی پیوستگی در گفتمان روایتی کودکانِ تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 291-324]

ت

 • تأثیر طول تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 51-7]
 • تاریخ بیهقی تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 110-85]
 • تبادل معنا" بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) .... [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبلیغات انسجام دستوری در تبلیغات فارسی و انگلیسی (مطالعه موردی: فراورده‌های غذایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحیل گفتمان انتقادی واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006)؛ رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل انبوه گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل ردیاب‌چشمی تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 51-7]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 110-85]
 • تحلیل گفتمان انتقادی کارکردهای استعارة دستوری اسم‌سازی در گفتمان سیاسی فارسی و انگلیسی: رویکرد ون‌دایک [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 82-59]
 • تحلیل گفتمان انتقادی ساخت‌های نحوی منفی (نفی) در گفتمان زنان خواستار طلاق بر پایة رویکرد ون‌دایک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 219-247]
 • تحلیل گفتمان حقوقی واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006)؛ رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل گفتمان دادگاه ساخت‌های نحوی منفی (نفی) در گفتمان زنان خواستار طلاق بر پایة رویکرد ون‌دایک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 219-247]
 • تحلیل محتوا ارزیابی محتوایی کتاب‌های زبان فارسی (درس‌های پایه و پایتخت ایران)در چارچوب طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 106-83]
 • تحلیل معنایی بررسی هم‌معنایی گزاره‌ای، توصیفی و نسبی میان فعل‌های سادة فارسی و متناظرهای معناییِ مرکّب آنها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-158]
 • تحولات زبان نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
 • تخطی از قواعد نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 189-218]
 • تداخل زبانی تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • تداخل واژگانی تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • ترتیب فراگیری بررسی ترتیب فراگیری جهت‌های زبان فارسی توسط غیرفارسی‌زبانان [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 133-109]
 • ترتیب واژه‌ها رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در گویش بابلی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 207-242]
 • ترجمه‌ها نقدِ نقد (بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبان‌یشت) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 220-189]
 • ترس از فناوری تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه‌ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 243-266]
 • ترکیب فعلی نمود در ترکیب فعلی: یک بررسی پیکره بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تضعیف بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 197-169]
 • تضعیف آوایی درزمانی تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعمیم نابجا بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 7-29]
 • تعمیم‌های رده‌شناختی متیسن رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • تغییرات صوتی بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 197-169]
 • تغییرات معنایی بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام‌واژه‌های زبان فرانسه در فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-128]
 • تفاوت‌های جنسیتی ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 357-382]
 • تقابل‌های واکه‌ای تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکیه نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
 • تکیۀ وزنی همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکواژآرایی ترتیب وند و واژه‌بست در فارسی:رویکرد اصل ارتباط [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکواژ صفر تکواژ صفر [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-36]
 • تناوب فعلی انواع تناوب‌های دوسویه در فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 143-178]
 • تناوب موضوعی انواع تناوب‌های دوسویه در فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 143-178]
 • توزیع واجی بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 197-169]
 • تولید واکه2 بررسی ویژگی های فیزیکی (آکوستیکی) واکه های زبان فارسی در گفتار بیماران زبان پریش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 131-144]

ج

 • جایگزینی ارجاع، مصداق های واقعی و مصداق های گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 109-130]
 • جامعه‌شناسی اصطلاحات مینویسیم واژه، میخوانیم اصطلاح: بازخوانی مفهوم واژه‌گزینی در متن اصول و ضوابط واژه‌گزینی (ویرایش سوم‌ـ خرداد ۸۸) [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 221-198]
 • جان هیک نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 333-364]
 • جملات مسیر باغی انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمله شرطی دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمله‌های موصولی فاعلی و مفعولی بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]
 • جمله‌های نگرش گزاره‌ای ارجاع، مصداق های واقعی و مصداق های گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 109-130]
 • جنسیت تحلیلی بر فرآیند رمزگردانی در گویشوران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 164-141]
 • جنگ افزارها نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه فردوسی ، مطالعه موردی جنگ افزار ها در داستان رستم و سهراپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهت‌های جغرافیایی مکان یابی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 119-148]
 • جهت‌های زبان فارسی بررسی ترتیب فراگیری جهت‌های زبان فارسی توسط غیرفارسی‌زبانان [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 133-109]

چ

 • چارچوب معرفی چارچوب ارزیابی «کِم» [(مقالات آماده انتشار)]
 • چارچوب ارجاع ذاتی تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چارچوب‌ ارجاع نسبی تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چاکنایی‌شدگی بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکه‌ی آغازین در واژگان زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چندمعنایی تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چندمعنایی بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حالت جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]
 • حالت رده شناسی نظام حالت اسم در زبان عربی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 7-41]
 • حالت پیرامون (-ow) در کردی جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حالت فاعلی – مفعولی ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • حالت کنایی – مطلق ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • حالت نما ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • حذف غلت‌سازی در گویش کلهری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • حذف همخوان انسدادی شباهت‌گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 87-53]
 • حرف اضافه حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حرکت گونة کلام و حرکت در چکیده‌ها: بررسی مقابله‌ای پایان‌نامه‌های دو رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و آموزش زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 72-53]
 • حرکت نحوی تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 51-7]
 • حروف اضافۀ فارسی بازنمایی شیوۀ آموزش حروف اضافه در مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حواس بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوزه‌های معنایی استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوزه‌های مفهومی تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خبر بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 178-155]
 • خروج مضاعف سازی واژه بستی و خروج مفعول صریح بر اساس داده هائی از کردی جنوبی (کلهری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خطابه تحولات نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم: تفاوت‌ها و شباهت‌های نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 167-135]
 • خطاهای هم‌نشینی واژگانی بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 7-29]
 • خطبه شقشقیه" بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) .... [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواندن خودگام نقش مقوله دستوری گروه اسمی درونی در پردازش بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوشه‌های همخوانی شباهت‌گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 87-53]
 • خوشه همخوانی توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واجشناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • داستان رستم و سهراب نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه فردوسی ، مطالعه موردی جنگ افزار ها در داستان رستم و سهراپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش رایانه‌ای تحلیلی بر عامل روانشناختی ترس از فناوری و دانش رایانه‌ای در مدرسان آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 243-266]
 • دانش‌نامه ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]
 • دیدگاه درخت کامل نحو کودک؛ نحو تمام‌عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-82]
 • دیدگاه واژگان گرا نحو کودک؛ نحو تمام‌عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-82]
 • دیرش بررسی آوایی غلت نرمکامی [w] در زبان فارسی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 197-169]
 • دیرش همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیرش تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیرش کاهش واکه‌ای کاهش واکه‌ای در لهجة کرمانی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 100-83]
 • درک استعاره ارزیابی رشد زبان استعاری در کودکان فارسی‌زبان: بررسی مقایسه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • درک خواندن بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]
 • درک مطلب استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژه‏های فارسی با ریشة عربی: مقایسة خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 109-142]
 • درون‌ماندگاری معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]
 • دستور آموزشی معرفی چارچوب ارزیابی «کِم» [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستورِ حساس به جهت عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 63-97]
 • دستور زبان فارسی معرفی چارچوب ارزیابی «کِم» [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستور زبان نقش‌گرای نظام‏مند بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات‌ و حکمت‏های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربیِ فرانقش اندیشگان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 325-356]
 • دستور ساختاری بررسی ویژگی‌های نحوی، معنایی و کاربردشناختی ساختار «فعل‏تصریف‏ـ‏ فعل‏‏تصریف» بر اساس دستور ساختاری و مقایسه آن با ساختارهای مشابه [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 83-118]
 • دستوری‌شدگی بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستوری‌شدگی حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستور نقش‌گرای نظام‌بنیاد بررسی انواع آغازگر در کتب انگلیسی جدید تألیف مقطع متوسطه دوم در ایران، بر اساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌بنیاد هلیدی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 31-62]
 • دستور نقش‌گرای نظام‌مند" بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) .... [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستور نقش‌گرای هلیدی بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دستور نقش و ارجاع فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 53-70]
 • دستورنویسی عربی دستاوردهای سنت دستورنویسی عربی برای زبان‌شناسی جدید؛ مطالعۀ موردی: وجه التزامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دوزبانگی ارتباط اتخاذ دیدگاه با دوزبانگی و جنسیت [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 357-382]
 • دو زبانگی تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • دوزبانه تحلیلی بر فرآیند رمزگردانی در گویشوران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 164-141]

ر

 • رابطۀ علّی بررسی پیوستگی در گفتمان روایتی کودکانِ تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 291-324]
 • رابطۀ علی/ نتیجه‌ای دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رابینسون تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهبرد خواندن بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]
 • راهبردهای یادگیری زبان دوم بررسی خطاهای همنشینی واژگانی فارسی‌آموزان عربی زبان [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 7-29]
 • راهبردهای استنباط معنی واژه‌ها استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژه‏های فارسی با ریشة عربی: مقایسة خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 109-142]
 • راهبردهای زبانی واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006)؛ رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رتوریک سنتی تحولات نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم: تفاوت‌ها و شباهت‌های نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 167-135]
 • رده‌شناسی فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 53-70]
 • رده‌شناسی رده شناسی نظام حالت اسم در زبان عربی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 7-41]
 • رده‌شناسی رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رده‌شناسی زبان رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • رده‌شناسی زبان رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در گویش بابلی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 207-242]
 • رده‌شناسی نظام‌مند رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسیدن بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشد زبان ارزیابی رشد زبان استعاری در کودکان فارسی‌زبان: بررسی مقایسه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • ریشه نقد و بررسی آبان‌یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی‌سور اناهید، تألیف چنگیز مولایی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 166-145]
 • ریشه چند نکته دربارة آبان یشت و نقد نقد آن [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 127-158]
 • رفتار چشمی تأثیر طول سازه بر حرکت نحوی: تحلیلی بر اساس ردیاب چشمی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 51-7]
 • رمزگذاری فضایی رمز گذاری فضایی در زبان فارسی : توصیف رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمزگردانی تحلیلی بر فرآیند رمزگردانی در گویشوران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 164-141]
 • رنگ‌واژه هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنگ‌واژه استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهیافت افزوده بنیاد تبیین جایگاه قید در زبان فارسی بر‌اساس دو رهیافت «افزوده‌‌بنیاد» سنتی و «شاخص‌بنیاد» چینکوئه [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 43-72]
 • رهیافت شاخص‌بنیاد تبیین جایگاه قید در زبان فارسی بر‌اساس دو رهیافت «افزوده‌‌بنیاد» سنتی و «شاخص‌بنیاد» چینکوئه [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 43-72]
 • روابط مفهومی صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط مفهومی صوری‌سازی روابط مفهومی در سطح جمله از منظر زبانشناسی ریاضی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 149-187]
 • روابط مفهومی در سطح جمله.  صوری‌سازی روابط مفهومی در سطح جمله از منظر زبانشناسی ریاضی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 149-187]
 • روابط مفهومی در سطح کلمه صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط نسبی کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 73-108]
 • رویداد حرکتی رمز گذاری فضایی در زبان فارسی : توصیف رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • روسیه برخی از جنبه‌های مواد آموزشی در آموزش زبان فارسی در مؤسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 188-179]
 • روش ارتباطی آموزش زمان‌های فارسی به غیرفارسی زبانان: مقایسه روش های تدریس ساختاری و ارتباطی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]
 • روش ساختاری آموزش زمان‌های فارسی به غیرفارسی زبانان: مقایسه روش های تدریس ساختاری و ارتباطی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]
 • روش‏ شناسی نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 333-364]
 • رویکرد شناختی بررسی ویژگی‌های نحوی، معنایی و کاربردشناختی ساختار «فعل‏تصریف‏ـ‏ فعل‏‏تصریف» بر اساس دستور ساختاری و مقایسه آن با ساختارهای مشابه [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 83-118]
 • رویکرد هلیدی بررسی‌ ساخت‌آغازگری درمتون‌فارسی‌میانه ازمنظر‌فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای‌هلیدی [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زبان بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 305-332]
 • زبان‌پریشی1 بررسی ویژگی های فیزیکی (آکوستیکی) واکه های زبان فارسی در گفتار بیماران زبان پریش [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 131-144]
 • زبان تالشی تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • زبان تالشی گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان‌شناسی معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]
 • زبان‏شناسی نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 333-364]
 • زبان‏شناسی اجتماعی ـ شناختی بررسی مقایسه‌ای کودکان چهار تا پنج سال دو‌زبانه ‌(ترک و فارسی‌زبان) و تک‏ زبانه ‌‌(فارسی‌زبان) در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 7-32]
 • زبان‌شناسی اقتصادی نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 189-218]
 • زبان‌شناسی حقوقی ساخت‌های نحوی منفی (نفی) در گفتمان زنان خواستار طلاق بر پایة رویکرد ون‌دایک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 219-247]
 • زبان‌شناسی نقش‌گرای نظام‌مند رده‌شناسی زبان از منظر دستور نقش‌گرای نظام‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان فارسی تأثیر تکیة واژگانی بر ویژگی‌های کیفی واکه‌های ساده زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • زبان فارسی آموزش زمان‌های فارسی به غیرفارسی زبانان: مقایسه روش های تدریس ساختاری و ارتباطی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]
 • زبان فارسی بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام‌واژه‌های زبان فرانسه در فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-128]
 • زبان فارسی پارامتر جایگاه هسته در زبان فارسی: رویکرد نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 144-129]
 • زبان فارسی تداخل واژگانی دو زبانه های تالشی ـ فارسی و فارسی ـ تالشی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 267-290]
 • زبان فارسی هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان فارسی دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان فارسی بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان فارسی تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان فارسی تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان فارسی معیار بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]
 • زبان فارسی مقطع متوسطه.  نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]
 • زبان فرانسه بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام‌واژه‌های زبان فرانسه در فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-128]
 • زبان‌های ‌درخطر بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 305-332]
 • زباهنگ بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی‌" با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیروبمی همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زمان آموزش زمان‌های فارسی به غیرفارسی زبانان: مقایسه روش های تدریس ساختاری و ارتباطی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]
 • زمان شروع واک بررسی تاثیر سرعت گفتار روی زمان شروع واک (وی اُتی) همخوان های انسدادی فارسی معیار در گفتار پیوسته [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 97-126]
 • زمان گذشتة افعال بررسی و مقایسه ی ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-7]

س

 • ساختار افعال متوالی (پیاپی) بررسی ویژگی‌های نحوی، معنایی و کاربردشناختی ساختار «فعل‏تصریف‏ـ‏ فعل‏‏تصریف» بر اساس دستور ساختاری و مقایسه آن با ساختارهای مشابه [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 83-118]
 • ساختار سببی.  بررسی ویژگی‌های نحوی، معنایی و کاربردشناختی ساختار «فعل‏تصریف‏ـ‏ فعل‏‏تصریف» بر اساس دستور ساختاری و مقایسه آن با ساختارهای مشابه [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 83-118]
 • ساختارگرایی معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]
 • ساخت اطلاع نحو کودک؛ نحو تمام‌عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-82]
 • ساخت اطلاعی بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه‌مراتب کهنگیِ گاندل، هدبرگ و زاخارسکی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 154-111]
 • ساخت‌های منفی.  ساخت‌های نحوی منفی (نفی) در گفتمان زنان خواستار طلاق بر پایة رویکرد ون‌دایک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 219-247]
 • ساخت واژه هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساخت وجهی بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) .... [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیاست‌گذاری‌های زبانی واکاوی فرهنگ و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های/ برنامه‌ریزی‌های آموزش زبان (مطالعة موردی: آموزش زبان عربی در ایران) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 116-89]
 • سبک گونة کلام و حرکت در چکیده‌ها: بررسی مقابله‌ای پایان‌نامه‌های دو رشتة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و آموزش زبان انگلیسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 72-53]
 • سیبویه دستاوردهای سنت دستورنویسی عربی برای زبان‌شناسی جدید؛ مطالعۀ موردی: وجه التزامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجع پایانی شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 88-73]
 • سرعت پردازش نقش مقوله دستوری گروه اسمی درونی در پردازش بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرعت گفتار بررسی تاثیر سرعت گفتار روی زمان شروع واک (وی اُتی) همخوان های انسدادی فارسی معیار در گفتار پیوسته [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 97-126]
 • سطح کاربردشناختی واکاوی نظریة نحو کاربردی در زبان عربی از منظر احمد المتوکل (مورد مطالعه: سطح کاربردشناختی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 247-276]
 • سلسله‌مراتب کهنگی بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه‌مراتب کهنگیِ گاندل، هدبرگ و زاخارسکی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 154-111]
 • سن تحلیلی بر فرآیند رمزگردانی در گویشوران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و جنسیت [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 164-141]
 • سن کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 73-108]
 • سنجه‌ای نمود در ترکیب فعلی: یک بررسی پیکره بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • سند‌ اجرایی ‌یونسکو بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 305-332]
 • سوره علق تبیین پیوستگی آیات سورة علق براساس روش نیل رابینسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوسور معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]

ش

 • شاهنامه فردوسی نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه فردوسی ، مطالعه موردی جنگ افزار ها در داستان رستم و سهراپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • شباهت‌گریزی شباهت‌گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 87-53]
 • شبکه‎ی اجتماعی کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 189-220]
 • شبکه شعاعی بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکۀ علّی بررسی پیوستگی در گفتمان روایتی کودکانِ تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 291-324]
 • شدت همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرط بنیادی دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرط کارگفتی دسته‌بندی معنایی ساخت شرطی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر عامیانۀ زبان فارسی همبستگی تکیۀ وزنی و مشخصه‌های صوت‌شناختی دیرش، شدت و زیروبمی در اشعار عامیانۀ زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفافیت خط اثرات شفافیت و تیرگی خط فارسی بر مهارت‌های نوشتن کودکان طبیعی و خوانش‌پریش از طریق آزمون‌های آگاهی واج‌شناختی و املای واژه‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-96]
 • شمول معنایی صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شناخت ارزیابی رشد زبان استعاری در کودکان فارسی‌زبان: بررسی مقایسه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • شیوۀ آموزش بازنمایی شیوۀ آموزش حروف اضافه در مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیوۀ تولید بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]

ص

 • صرف تکواژ صفر [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-36]
 • صرف ساخت محور وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صرف ساخت‌محور وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]
 • صفت گزاره‌ای نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]
 • صمیمیت کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 73-108]
 • صوت‌شناسی بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]
 • صورتگرایی پوچ‌واژة بی‌آوا در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 52-29]
 • صورت‌های ارجاعی فارسی بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه‌مراتب کهنگیِ گاندل، هدبرگ و زاخارسکی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 154-111]
 • صوری‌سازی صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صوری‌سازی صوری‌سازی روابط مفهومی در سطح جمله از منظر زبانشناسی ریاضی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 149-187]
 • صوری‌سازی روابط مفهومی صوری‌سازی رابطه‌ی مفهومی شمول معنایی در سطح واژه از منظر زبانشناسی ریاضی [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضمیر ابقائی رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضمیر اشاره چند نکته دربارة آبان یشت و نقد نقد آن [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 127-158]
 • ضمیر محذوف فاعلی پوچ‌واژة بی‌آوا در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 52-29]
 • ضمیر موصولی نقدِ نقد (بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبان‌یشت) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 220-189]

ط

 • طبقة طبیعی شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 88-73]
 • طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم ارزیابی محتوایی کتاب‌های زبان فارسی (درس‌های پایه و پایتخت ایران)در چارچوب طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 106-83]
 • طبقۀ افعال انواع تناوب‌های دوسویه در فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 143-178]
 • طرح واره ساختی وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح‌وارۀ ساختی وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]

ع

 • عالیه ممدوح رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]
 • عبارات تقابلی دوگانه بررسی زباهنگ "بلاتکلیف شدگی‌" با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدم تقارن درک و تولید عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 63-97]
 • عدم‌قطعیت دستاوردهای سنت دستورنویسی عربی برای زبان‌شناسی جدید؛ مطالعۀ موردی: وجه التزامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عربی رده شناسی نظام حالت اسم در زبان عربی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 7-41]

غ

 • غایتمند نمود در ترکیب فعلی: یک بررسی پیکره بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیرفارسی‌زبانان بررسی ترتیب فراگیری جهت‌های زبان فارسی توسط غیرفارسی‌زبانان [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 133-109]
 • غلت‌سازی غلت‌سازی در گویش کلهری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]

ف

 • فارسی تبیین جایگاه قید در زبان فارسی بر‌اساس دو رهیافت «افزوده‌‌بنیاد» سنتی و «شاخص‌بنیاد» چینکوئه [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 43-72]
 • فارسی‎آموزان کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 189-220]
 • فارسی‌آموزان عرب‌زبان استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژه‏های فارسی با ریشة عربی: مقایسة خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 109-142]
 • فارسی معیار بررسی تاثیر سرعت گفتار روی زمان شروع واک (وی اُتی) همخوان های انسدادی فارسی معیار در گفتار پیوسته [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 97-126]
 • فرّاء دستاوردهای سنت دستورنویسی عربی برای زبان‌شناسی جدید؛ مطالعۀ موردی: وجه التزامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراقید تبیین جایگاه قید در زبان فارسی بر‌اساس دو رهیافت «افزوده‌‌بنیاد» سنتی و «شاخص‌بنیاد» چینکوئه [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 43-72]
 • فرآیند مکان یابی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 119-148]
 • فرایندهای رنگ‌واژه‌سازی هزاروششصد رنگ‌واژه در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرانقش" بررسی شیوه تبادل معنا در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه بر مبنای رویکرد نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (2014) .... [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرانقش اندیشگانی بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات‌ و حکمت‏های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربیِ فرانقش اندیشگان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 325-356]
 • فرضیه مبتدابودگی نقش مقوله دستوری گروه اسمی درونی در پردازش بندهای موصولی فاعلی و مفعولی در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرضیۀ نقص واج‌شناختی و فرضیۀ عمق خط اثرات شفافیت و تیرگی خط فارسی بر مهارت‌های نوشتن کودکان طبیعی و خوانش‌پریش از طریق آزمون‌های آگاهی واج‌شناختی و املای واژه‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-96]
 • فریم نت تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگ زبانی واکاوی فرهنگ و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های/ برنامه‌ریزی‌های آموزش زبان (مطالعة موردی: آموزش زبان عربی در ایران) [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 116-89]
 • فرهنگستان زبان و ادب فارسی مینویسیم واژه، میخوانیم اصطلاح: بازخوانی مفهوم واژه‌گزینی در متن اصول و ضوابط واژه‌گزینی (ویرایش سوم‌ـ خرداد ۸۸) [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 221-198]
 • فرهنگ‌نویسی بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فروقید تبیین جایگاه قید در زبان فارسی بر‌اساس دو رهیافت «افزوده‌‌بنیاد» سنتی و «شاخص‌بنیاد» چینکوئه [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 43-72]
 • فضاسازها بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 178-155]
 • فضای واکه‌ای تأثیر تکیة واژگانی بر ویژگی‌های کیفی واکه‌های ساده زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • فعل آموزش زمان‌های فارسی به غیرفارسی زبانان: مقایسه روش های تدریس ساختاری و ارتباطی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 83-108]
 • فعل حرف اضافه‌دار افعال مرکب حرف اضافه ای در زبان فارسی 1 [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعل ربطی چند نکته دربارة آبان یشت و نقد نقد آن [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 127-158]
 • فعل لازم بررسی و مقایسه ی ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-7]
 • فعل متعدی بررسی و مقایسه ی ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-7]
 • فعل مرکب تحلیل ساختار فعل مرکب در گویش فارسی اردکان یزد [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 84-57]
 • فعل مرکب حرف اضافه‌ای افعال مرکب حرف اضافه ای در زبان فارسی 1 [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعل‌های چندپاره فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 53-70]
 • فلسفة دین نقش زبان‏شناسی دینی در «فلسفة دین» جان هیک [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 333-364]
 • فوکونیه و ترنر تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قالب تحلیل معنایی واژگان زبان فارسی بر مبنای رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 117-142]
 • قالب آگاهی-یافتن تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرآن منشأ زبان از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کاربردشناسی کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 73-108]
 • کاربردشناسی.  نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 189-218]
 • کاربردشناسی زبان برخی از جنبه‌های مواد آموزشی در آموزش زبان فارسی در مؤسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 188-179]
 • کاهش واکه‌ای تأثیر تکیة واژگانی بر ویژگی‌های کیفی واکه‌های ساده زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • کتاب آموزشی استاندارد برخی از جنبه‌های مواد آموزشی در آموزش زبان فارسی در مؤسسات آموزش عالی فدراسیون روسیه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 188-179]
 • کتاب درسی ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در خارج از ایران: گفتمان‌شناسی انتقادی هویت ایرانی در کتاب درس زبان فارسی بر پایه الگوی ون‌دایک (2006) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتاب زبان فارسی نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]
 • کتاب‌های درسی زبان انگلیسی بررسی انواع آغازگر در کتب انگلیسی جدید تألیف مقطع متوسطه دوم در ایران، بر اساس رویکرد نقش‌گرای نظام‌بنیاد هلیدی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 31-62]
 • کتب درسی ارزیابی محتوایی کتاب‌های زبان فارسی (درس‌های پایه و پایتخت ایران)در چارچوب طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 106-83]
 • کردی جنوبی پیرامون (-ow) در کردی جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردی کلهری غلت‌سازی در گویش کلهری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • کردی کلهری مضاعف سازی واژه بستی و خروج مفعول صریح بر اساس داده هائی از کردی جنوبی (کلهری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کسره اضافه کسره اضافه: هسته نمای اسم در فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشش جبرانی همخوان انسدادی چاکنایی در پیوستار وضعیت چاکنای [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 56-35]
 • کشش‌ جبرانی تجزیه و تحلیل کشش‌جبرانی واکه در گونه‌های کردی ایلامی با تکیه بر تحلیل مورایی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 107-89]
 • کیفیت واکه تأثیر تکیة واژگانی بر ویژگی‌های کیفی واکه‌های ساده زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • کیفیت واکه تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلام ارجاع متقابل در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه‌ها: "زبان لری خرم‌آبادی" بررسی مؤلفه‌های ترتیب واژه در زبان لری خرم‌آبادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیدواژه: وجه بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کم‌گفت رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]
 • کنش گفتاری بررسی نقش بازخورد تصحیحی در ارتقاء توانش منظورشناختی: مطالعه فارسی‌آموزان سطح متوسط [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنفرانس‌های مطبوعاتی پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبان بررسی پیوستگی در گفتمان روایتی کودکانِ تک‌زبانۀ فارسی‌زبانِ مبتلا به اختلالِ طیفِ اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 291-324]
 • کودکان خوانش‌پریش اثرات شفافیت و تیرگی خط فارسی بر مهارت‌های نوشتن کودکان طبیعی و خوانش‌پریش از طریق آزمون‌های آگاهی واج‌شناختی و املای واژه‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-96]
 • کودکان دوزبانه بررسی مقایسه‌ای کودکان چهار تا پنج سال دو‌زبانه ‌(ترک و فارسی‌زبان) و تک‏ زبانه ‌‌(فارسی‌زبان) در درک و کاربرد عبارات استعاری بدن‌مند [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 7-32]
 • کودک فارسی‌‌زبان ارزیابی رشد زبان استعاری در کودکان فارسی‌زبان: بررسی مقایسه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • کووید-19 بررسی قالب‌های معنایی «بیماری» در استعاره‌های متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گروه‌های نحوی پارامتر جایگاه هسته در زبان فارسی: رویکرد نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 144-129]
 • گزاره‌های مرکب افعال مرکب حرف اضافه ای در زبان فارسی 1 [(مقالات آماده انتشار)]
 • گفتمان واکاوی نظریة نحو کاربردی در زبان عربی از منظر احمد المتوکل (مورد مطالعه: سطح کاربردشناختی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 247-276]
 • گفتمان‌شناسی انتقادی ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در خارج از ایران: گفتمان‌شناسی انتقادی هویت ایرانی در کتاب درس زبان فارسی بر پایه الگوی ون‌دایک (2006) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلستان بررسی سنجشی مضمون و سبک در حکایات‌ و حکمت‏های گلستان و بهارستان بر اساس کارکرد تجربیِ فرانقش اندیشگان [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 325-356]
 • گلیکی حروف اضافة var و manəstən در زبان گیلکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلوسم‌شناسی معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]
 • گویش اردکانی تحلیل ساختار فعل مرکب در گویش فارسی اردکان یزد [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 84-57]
 • گویش بابلی رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در گویش بابلی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 207-242]
 • گویش بختیاری پاسخ به نقدی بر کتاب «موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری» [(مقالات آماده انتشار)]
 • گویش تالشی سه سار ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • گویش تنگستانی بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گویش‌سنجی گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]
 • گویش کلیمیان اصفهان بررسی و مقایسه ی ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-7]
 • گویش‌های فارسی تحلیل ساختار فعل مرکب در گویش فارسی اردکان یزد [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 84-57]
 • گویش ولاتی بررسی و مقایسه ی ساختار افعال زمان گذشته در دو گویش ولاتی و کلیمیان اصفهان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-7]
 • گونه شناسی زبانی رمز گذاری فضایی در زبان فارسی : توصیف رویدادهای حرکتی توسط فارسی زبانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • گونهْ غالب واجی بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]
 • گونه‌های زبانی گویش‌سنجی رایانشیِ تنوعاتِ زبان‌گونه‌هایِ تالشی در کرانۀ جنوب باختری دریای خزر [(مقالات آماده انتشار)]
 • گونه‌های کردی ایلامی تجزیه و تحلیل کشش‌جبرانی واکه در گونه‌های کردی ایلامی با تکیه بر تحلیل مورایی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 107-89]

ل

 • لانه‌گیری رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • لاوجود ارجاع، مصداق های واقعی و مصداق های گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 109-130]

م

 • مترادف ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]
 • متضاد ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]
 • متن تبلیغاتی انسجام دستوری در تبلیغات فارسی و انگلیسی (مطالعه موردی: فراورده‌های غذایی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجاز رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]
 • محدودیت بدون گروه ترکیب فعلی و یکپارچگی واژگانی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 28-7]
 • محدودیت زبانی عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 63-97]
 • محیط مکان یابی در زبان فارسی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 119-148]
 • محور جلو-پشت تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محور چپ-راست تعبیر مکانی محورهای چپ-راست و جلو-پشت در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مذهب کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 73-108]
 • مرتبه‌بندی عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 63-97]
 • مردان خواهان تمکین زوجه واکاوی ساخت‌های ایدئولوژیک در گفتمانِ مردان خواهانِ تمکین زوجه در دادگاه خانواده، بر پایه تئوری ون‌دایک (2006)؛ رویکرد زبان‌شناسی حقوقی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرز درنگ: مکث یا مرز؟ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 28-7]
 • مرگ بونصر مشکان تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 110-85]
 • مسایل نحوی نقدِ نقد (بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبان‌یشت) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 220-189]
 • مستمر نمود در ترکیب فعلی: یک بررسی پیکره بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشخصه‌های تمایزدهنده شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 88-73]
 • مصاحبه سیاسی پرسش‌های چالشی خبرنگاران در مصاحبه های سیاسی ایران و آمریکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصداق گفتمانی ارجاع، مصداق های واقعی و مصداق های گفتمانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 109-130]
 • مضاعف سازی مضاعف سازی واژه بستی و خروج مفعول صریح بر اساس داده هائی از کردی جنوبی (کلهری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مطابقه ارجاع متقابل در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معرفت‌شناسی معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]
 • معنی کدام معنی؟ [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-40]
 • معنی تحلیل معنایی واژگان زبان فارسی بر مبنای رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 117-142]
 • معناشناسی قالبی بررسی ویژگی‌های نحوی، معنایی و کاربردشناختی ساختار «فعل‏تصریف‏ـ‏ فعل‏‏تصریف» بر اساس دستور ساختاری و مقایسه آن با ساختارهای مشابه [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 83-118]
 • معنی ثابت کدام معنی؟ [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-40]
 • معنی سرنمون بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی شعاعی بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی شناسی شناختی بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی‌شناسی شناختی بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 178-155]
 • معنی‌شناسی شناختی بسامد کاربرد معادل‌های معنایی واژه‌های حوزه زبان در قرآن مجید بر پایه شبکه شعاعی (بررسی واژه‌های «لسان، قرأ، خطب، سمع و کتب» در ترجمه‌های فولادوند و الهی‌قمشه‌ای و تفسیرهای المیزان و نمونه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی‏شناسی شناختی یکسویگی استعاره‏های مفهومی؛ تحلیلی انتقادی بر مبنای زبان فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 179-206]
 • معنی‌شناسی‌شناختی تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی‌شناسی قالبی بررسی قالب‌های معنایی «بیماری» در استعاره‌های متون خبری مربوط به بیماری کووید-19 [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی‌شناسی قالب‌بنیاد تحلیل معنایی واژگان زبان فارسی بر مبنای رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 117-142]
 • معنی‌شناسی قالب‌بنیاد تبیین چندمعنایی برخی افعال در فریم نت فارسی برای قالب معنایی آگاهی-یافتن با رویکردهای شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معنی‌شناسی واژگانی تحلیل معنایی واژگان زبان فارسی بر مبنای رویکرد معنی‌شناسی قالب‌بنیاد [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 117-142]
 • معنی‏شناسی واژگانی کدام معنی؟ [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-40]
 • معنی منعطف کدام معنی؟ [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 11-40]
 • مفعول‌نما پیرامون (-ow) در کردی جنوبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقدمه شاهنامه ابومنصوری بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقوله شعاعی بررسی شبکه معنایی پی‌بست معرفه‌ساز «-کو» در گویش تنگستانی با رویکرد شناختی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقوله‌های بی‌آوا پوچ‌واژة بی‌آوا در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 52-29]
 • مقوله‌های رنگ استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقوله های نقشی نحو کودک؛ نحو تمام‌عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-82]
 • مقوله های واژگانی نحو کودک؛ نحو تمام‌عیار شواهدی از روند فراگیری بخش مقوله ای و ساخت اطلاع زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 57-82]
 • مکث درنگ: مکث یا مرز؟ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 28-7]
 • ممنوعیت زبانی رویکردی زبان‌شناختی پیرامون شبکة شعاعی در ترجمة ممنوعیت‌های زبانی رمان التَشهّی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 277-304]
 • منابع دانش استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژه‏های فارسی با ریشة عربی: مقایسة خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 109-142]
 • منشأ زبان منشأ زبان از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]
 • منطق ریاضی صوری‌سازی روابط مفهومی در سطح جمله از منظر زبانشناسی ریاضی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 149-187]
 • منطق محمول‏ها صوری‌سازی روابط مفهومی در سطح جمله از منظر زبانشناسی ریاضی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 149-187]
 • مهارت‌های زبانی نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]
 • موضوع درونی و بیرونی ترکیب فعلی و یکپارچگی واژگانی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 28-7]

ن

 • نابینایان بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناشنوایی بررسی راهبردهای درک خواندن در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-52]
 • نحو تکواژ صفر [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-36]
 • نحو نقد و بررسی آبان‌یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی‌سور اناهید، تألیف چنگیز مولایی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 166-145]
 • نحو کاربردی واکاوی نظریة نحو کاربردی در زبان عربی از منظر احمد المتوکل (مورد مطالعه: سطح کاربردشناختی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 247-276]
 • نرم‎افزار کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 189-220]
 • نرم افزار پرات بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکه‌ی آغازین در واژگان زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانداری بررسی‌ ساخت‌آغازگری درمتون‌فارسی‌میانه ازمنظر‌فرانقش متنی رویکرد نقش‌گرای‌هلیدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانه شناسی فرهنگی نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه فردوسی ، مطالعه موردی جنگ افزار ها در داستان رستم و سهراپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانه‌های سجاوندی انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظام خویش‏واژه‏ای کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 73-108]
 • نظریة بازی‏ نقش نظریۀ بازی‌ها در نقد کاربست اصل همکاری گرایس مبتنی بر زبان‌شناسی اقتصادی [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 189-218]
 • نظریة رتوریکی تحولات نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم: تفاوت‌ها و شباهت‌های نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 167-135]
 • نظریة همگونی ادراکی تشخیص تقابل‌های واکه‌ای انگلیسی توسط فارسی زبانان بر اساس انگارة همگونی ادراکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه آمیزه مفهومی تحلیل استعاره‌های بوستان سعدی بر اساس نظریه آمیزه مفهومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه بهینگی شباهت‌گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 87-53]
 • نظریه‌پردازان خطابه در روم تحولات نظریة رتوریک سنتی از یونان تا روم: تفاوت‌ها و شباهت‌های نظریة رتوریکی ارسطو و نظریة معلمان خطابه در [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 167-135]
 • نظریه‌پردازی زبان معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]
 • نظریه مدخل انباشته وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریۀ بهینگی غلت‌سازی در گویش کلهری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • نظریۀ بهینگی پارامتر جایگاه هسته در زبان فارسی: رویکرد نظریۀ بهینگی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 144-129]
 • نظریۀ بهینگی دوسویه.   عدم تقارن درک و تولید زبانی در کودک: مرور و نقدی بر تبیین رویکرد بهینگی دوسویه [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 63-97]
 • نظریۀ شناختی ارزیابی رشد زبان استعاری در کودکان فارسی‌زبان: بررسی مقایسه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 145-167]
 • نظریۀ شناخت بدن‌مند بررسی استعاره‌های مفهومی و مبنای طرح‌واره‌ای آن‌ها در نابینایان مطلق مادرزاد و همتای بینایشان بر اساس نظریۀ شناخت بدن‌مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریۀ فضاهای ذهنی بررسی فضاهای ذهنی در متون خبری روزنامه‌های ایران [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 178-155]
 • نظریۀ مدخل انباشته وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]
 • نظریۀ مورایی تجزیه و تحلیل کشش‌جبرانی واکه در گونه‌های کردی ایلامی با تکیه بر تحلیل مورایی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 107-89]
 • نقد پاسخ به نقدی بر کتاب «موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری» [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقد زبان‌شناسی کتب درسی نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 82-65]
 • نقد و بررسی نقدِ نقد (بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبان‌یشت) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 220-189]
 • نقش ترغیبی تحلیل عملکرد نقش ترغیبی زبان در آگهی‌های بازرگانی (تحلیلی آماری مبتنی بر زبان فارسی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 33-54]
 • نقش تشویقی تحلیل عملکرد نقش ترغیبی زبان در آگهی‌های بازرگانی (تحلیلی آماری مبتنی بر زبان فارسی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 33-54]
 • نقش تهدیدی تحلیل عملکرد نقش ترغیبی زبان در آگهی‌های بازرگانی (تحلیلی آماری مبتنی بر زبان فارسی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 33-54]
 • نقش توصیفی تحلیل عملکرد نقش ترغیبی زبان در آگهی‌های بازرگانی (تحلیلی آماری مبتنی بر زبان فارسی) [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 33-54]
 • نقشگرایی پوچ‌واژة بی‌آوا در زبان فارسی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 52-29]
 • نقش معنایی جایگزینی حالت اَزی و بایی در زبان اوستایی [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 26-7]
 • نقش‌های معنایی نخستین پیکرۀ نقش‌های معنایی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-29]
 • نگاشت یکسویگی استعاره‏های مفهومی؛ تحلیلی انتقادی بر مبنای زبان فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 179-206]
 • نگاشت استعاره در رنگ‌واژه‌های زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگرش ‌بومی‏‌زبان بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 305-332]
 • نمود فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 53-70]
 • نمود ننشانگر های ساخت کنایی در گویش تالشی سه سار و وابستگی آن به زمان گذشته و نمود [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمود نمود در ترکیب فعلی: یک بررسی پیکره بنیاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوای گفتار انواع جملات با اثر مسیر باغی در فارسی و دلایل بروز آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • نورمن فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 110-85]
 • نویسه نقد و بررسی آبان‌یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی‌سور اناهید، تألیف چنگیز مولایی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 166-145]

و

 • واج نقد و بررسی آبان‌یشت (سرود اوستایی در ستایش اردوی‌سور اناهید، تألیف چنگیز مولایی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 166-145]
 • واج چند نکته دربارة آبان یشت و نقد نقد آن [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 127-158]
 • واج‌آرایی توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واجشناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واج‌آرایی زبان فارسی شباهت‌گریزی و حذف انسدادی پایانی در خوشه‌های همخوانی زبان فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 87-53]
 • واج‌آماری توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واجشناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واج خیشومی توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واجشناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واج ‌شناسی آزمایشگاهی بررسی تاثیر سرعت گفتار روی زمان شروع واک (وی اُتی) همخوان های انسدادی فارسی معیار در گفتار پیوسته [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 97-126]
 • واج‌شناسی آزمایشگاهی تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واج‌شناسی تاریخی تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واج‌شناسی‌ـ‌ صرف درنگ: مکث یا مرز؟ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 28-7]
 • واج‌شناسی‌ـ ‌نحو درنگ: مکث یا مرز؟ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 28-7]
 • واج‌نویسی نقدی بر موادی برای مطالعة گویش بختیاری [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 148-131]
 • واج و نویسه نقدِ نقد (بررسی و ارزیابیِ نقدِ احسان چنگیزی بر آبان‌یشت) [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 220-189]
 • واژگان پایه کارایی فناوری و نرم‎افزارهای آموزشی در یادگیری واژگان زبان خارجی [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 189-220]
 • واژه بست مضاعف سازی واژه بستی و خروج مفعول صریح بر اساس داده هائی از کردی جنوبی (کلهری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه‌بست کسره اضافه: هسته نمای اسم در فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه‌بست ترتیب وند و واژه‌بست در فارسی:رویکرد اصل ارتباط [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه‌گزینی مینویسیم واژه، میخوانیم اصطلاح: بازخوانی مفهوم واژه‌گزینی در متن اصول و ضوابط واژه‌گزینی (ویرایش سوم‌ـ خرداد ۸۸) [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 221-198]
 • واژه‌های فارسی دارای ریشۀ عربی استفاده از منابع دانش و راهبردهای استنباط معنی واژه‏های فارسی با ریشة عربی: مقایسة خوانندگان عرب‌زبان موفق و کمترموفق [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 109-142]
 • واژه‌های فرانسه بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام‌واژه‌های زبان فرانسه در فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-128]
 • واژه‌های همانند ساختار واژگانی التفهیم و دانش‌نامه [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 58-27]
 • و.آ. ژوکوفسکی پاسخ به نقدی بر کتاب «موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری» [(مقالات آماده انتشار)]
 • واک اصلی همخوان انسدادی چاکنایی در پیوستار وضعیت چاکنای [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 56-35]
 • واکاوی منابع آموزشی بازنمایی شیوۀ آموزش حروف اضافه در مجموعۀ آموزش فارسی به فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واک بازداشته همخوان انسدادی چاکنایی در پیوستار وضعیت چاکنای [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 56-35]
 • واک‌سازی همخوان انسدادی چاکنایی در پیوستار وضعیت چاکنای [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 56-35]
 • واکه شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 88-73]
 • واکه‌ی آغازین بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکه‌ی آغازین در واژگان زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وام‌واژه بررسی تغییرات معنایی و کاربردی وام‌واژه‌های زبان فرانسه در فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 107-128]
 • وام‌واژه توزیع واج‌های خیشومی در خوشه دو همخوانی؛ و ویژگی‌های توزیعی-واجشناختی وام‌واژه‌ها در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وجه فعل‌های چندپارۀ زبان فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 53-70]
 • وجه التزامی دستاوردهای سنت دستورنویسی عربی برای زبان‌شناسی جدید؛ مطالعۀ موردی: وجه التزامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وجهیت بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وجه فعلی بازنمایی وجه فعلی در مقدمه شاهنامه ابومنصوری: مقایسه رویکردی سنتی و نظریه نقشگرا در باب وجه [(مقالات آماده انتشار)]
 • وراثت پیش فرض وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه هایی از واژه سازی زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • وراثت پیش‌فرض وراثت و انگیختگی رابطه صورت و معنی در واژگان: نمونه‌هایی از واژه‌سازی زبان فارسی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 64-49]
 • وزن هجایی تجزیه و تحلیل کشش‌جبرانی واکه در گونه‌های کردی ایلامی با تکیه بر تحلیل مورایی [دوره 5، شماره 7، 1397، صفحه 107-89]
 • وضعیت‌های شناختی بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس سلسه‌مراتب کهنگیِ گاندل، هدبرگ و زاخارسکی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 154-111]
 • وند ترتیب وند و واژه‌بست در فارسی:رویکرد اصل ارتباط [(مقالات آماده انتشار)]
 • ون‌دایک ایدئولوژی و آموزش زبان فارسی در خارج از ایران: گفتمان‌شناسی انتقادی هویت ایرانی در کتاب درس زبان فارسی بر پایه الگوی ون‌دایک (2006) [(مقالات آماده انتشار)]
 • وند گروهی کسره اضافه: هسته نمای اسم در فارسی [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هَیجامَد بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هیجان بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هسته-آغازی کسره اضافه: هسته نمای اسم در فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هسته‌نشانی‌ ارجاع متقابل در زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هسته‌نما رده‌شناسی ساخت موصولی فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هسته‌نمایی کسره اضافه: هسته نمای اسم در فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همبسته‌های صوت‌شناختی تکیه تأثیر تکیة واژگانی بر ویژگی‌های کیفی واکه‌های ساده زبان فارسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-56]
 • همخوان شناسایی طبقات طبیعی همخوان‌ها با توجه به سجع پایانی آیات قرآن کریم [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 88-73]
 • همخوان انسدادی چاکنایی بررسی صوت‌شناختی رخداد انسدادی‌ چاکنایی پیش از واکه‌ی آغازین در واژگان زبان فارسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همخوان انسدادی نرمکامی تضعیف همخوان /k/ در تاریخ زبان فارسی از دیدگاه واج‌شناسی آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • همخوان ملازی /G/ بررسی صوت‌شناختی شیوة تولید همخوان ملازی /G/در زبان فارسی معیار [دوره 4، شماره 6، 1395، صفحه 130-101]
 • همخوان‌های انسدادی بررسی تاثیر سرعت گفتار روی زمان شروع واک (وی اُتی) همخوان های انسدادی فارسی معیار در گفتار پیوسته [دوره 5، شماره 8، 1397، صفحه 97-126]
 • هم‌معنایی بررسی هم‌معنایی گزاره‌ای، توصیفی و نسبی میان فعل‌های سادة فارسی و متناظرهای معناییِ مرکّب آنها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-158]
 • هم‌معنایی توصیفی و هم‌معنایی نسبی بررسی هم‌معنایی گزاره‌ای، توصیفی و نسبی میان فعل‌های سادة فارسی و متناظرهای معناییِ مرکّب آنها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-158]
 • هم‌معنایی گزاره‌ای بررسی هم‌معنایی گزاره‌ای، توصیفی و نسبی میان فعل‌های سادة فارسی و متناظرهای معناییِ مرکّب آنها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 143-158]
 • هویت بررسی رابطة نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکو [دوره 6، شماره 9، 1398، صفحه 305-332]

ی

 • یکپارچگی واژگانی ترکیب فعلی و یکپارچگی واژگانی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 28-7]
 • یکسویگی یکسویگی استعاره‏های مفهومی؛ تحلیلی انتقادی بر مبنای زبان فارسی [دوره 6، شماره 10، 1398، صفحه 179-206]
 • یلمزلف معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی [دوره 3، شماره 5، 1394، صفحه 140-117]